Missa Lovaniensis op 1 maart 2009

Up zondag den 1ste mêt 2009 um 10.30 ier es et wei zue vêr. De twidde Missa Lovaniensis of Leivese mis zal de Sint Pieeterskerk wei deun volluepe…

Dieeken Dirk De Gendt, en uek de parochegemieenschap van Sint Pieeter in somewêrking mei de stad Leive en et mannekuer “De Joorzangers” nuedegen alen oeet up deis liturgis evenemènt. Me zanen et noëg appresjeiren as
g’er zod boë zoën, want alle ingrediènte zen onweizeg vei dat et ne zolegmokende voltrèffer zaa wedde.

Vei bezonder minse ave me jêre ieenegte route vroë. Sjarmante Maria Magdalenas ston gerieed vei ale wegwoës te moke. Bringt deis invitose mei, da mokt enne wêrk een ieel stikske lichter.

Kom toch moo roëkeloëk up toëd want alles lot oeetschoëne dat er nog mieer volk zal zoën as in 2008.

En nit te verjeite, boë et verlote van de kerk es et moo ne klane stap noo ‘t statoees woo da ge e gezelleg of lieerzoom parolleke kint deun in de gruete zool, woo da ge uek nen Inbev-drank kint konsommeire, nog
zjist vei dat de proës upsloogt.

Me rieekenen up ale!

Mei onze Leivese greut, ieewenoud. Et ‘kometoët’, ieeweg junk.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.