Archief voor januari, 2011

Human Ecology: film en debat

In navolging van Meat The Truth wordt met de spraakmakende documentaire Sea the Truth van Nicolaas G. Pierson Foundation deze keer de visvangst onder de loep genomen en kom je te weten wat de invloed ervan is op het milieu, de wereldhongerproblematiek, de gezondheid en het dierenwelzijn.

Na de film zal Dos Winkel, wereldbekend onderwaterfotograaf, die vele fotoboeken op zijn naam heeft en wiens werk onder andere in National Geographic magazine werd gepubliceerd, geïnterviewd worden door Alma De Walsche (MO*).

Praktisch
Donderdag 17 februari 2011, 20u
C.C. Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, Leuven

Bookmark and Share

Voetgangers en zone 30

Met de invoering van de zone 30 in Leuven komen er op heel wat intenetfora (zoals hier, hier en hier) veel vragen los in verband met de voorrang van voetgangers. Met dit artikel wil ik hierin wat klaarheid brengen.

Beperkte openbare ruimte

De kern van deze discussies komt eigenlijk voort uit het feit dat onze openbare ruimte eerder beperkt is, vooral in steden met een historisch centrum zoals Leuven, en dat deze ruimte gedeeld moet worden door verschillende groepen van weggebruikers. Mensen met wagens willen parkeerplaats, mensen met fietsen willen fietsstallingen, voetgangers willen degelijke voetpaden, mensen met kinderen willen speelstraten, horecauitbaters willen terrassen etc. . Daarom, in navolging van andere landen, worden straten van verblijfsgebieden opgedeeld volgens functie: eerder woonfunctie of eerder verkeersfunctie. De uitersten zijn autostrades (met louter verkeersfunctie) en woonerven (met bijna louter verblijfsfunctie). Voor de straten waar de verblijfsfunctie zeer sterk is, maar de verkeersfunctie niet kan genegeerd worden, is een zone 30 het compromis. Deze 30 km/u is eigenlijk de “matige snelheid” die zo dikwijls in andere delen van de wegcode terugkomt.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een woonerf, verandert er juridisch binnen een zone 30 niets aan voorrang, parkeren of ander verplichtingen: het is louter een snelheidsbeperking. De rest van het verkeersreglement blijft onveranderd gelden.  Een straat binnen een zone 30 blijft een gewone straat (Wegcode art. 2.38). Maar het is tegelijkertijd ook meer: het gebruik van een straat verandert. In de plaats van een “verkeersfunctie” krijgt een straat binnen en zone 30 voornamelijk een “verblijfsfunctie “(wegcode art. 2.48). Maar het is dus aan de wegbeheerder om te beslissen hoe hij deze ‘verblijfsfunctie’ laat primeren op de ‘verkeersfunctie’.

Eén van de dingen waar een wegbeheerder aan moet werken is het beperken van het (doorgaande) verkeer. Het verkeer dient namelijk gebundeld te worden op de straten met verkeersfunctie. In België is dit zeker niet gemakkelijk, vermits sinds jaar en dag door de lokale overheden overal mocht gebouwd worden waar er een straat lag, en dus ook langsheen drukke steenwegen. Dit maakt dat we niet echt veel straten hebben met ‘verkeersfunctie’ die als dusdanig herkenbaar zijn. Ik denk daarbij aan de Tiensesteenweg of de Diestsesteenweg.

Zebrapaden

Is het verwijderen van alle zebrapaden binnen en zone 30 dan verplicht zoals onze burgemeester soms fulmineert? Niet volgens de wet. Bij de invoering van de eerste zones 30 lag dat nog anders, omdat er vanuit de hogere overheid gevreesd werd dat burgemeesters te pas en te onpas zones 30 zouden inrichten waardoor de bovenlokale doorstroming van het verkeer in het gedrang zou komen. Zebrapaden kunnen nog altijd als lokale omstandigheden dat vereisen. Bijvoorbeeld een drukke straat voor een schoolpoort. Bijvoorbeeld een winkelwandelstraat die een drukke straat dwarst.

Mogen er geen fietspaden meer aangelegd worden in een zone 30? Dat hangt allemaal af van de drukte van de autoverkeer. Zo zou het bijvoorbeeld aan te raden zijn dat er op de Geldenaakse baan ( die ook een zone 30 wordt apropos, maar waar we eens ze geopend zal zijn terug veel sluipverkeer zullen mogen verwachten) in de bergop naar Parkpoort toe een fietspad krijgt. Hier staan namelijk dikwijls rijden auto’s voor de lichten aan te schuiven. Een fietspad naast deze rij wachtende auto’s kan vermijden dat de fietsers tussen de auto’s moeten plaatsnemen op de rijbaan.

Conclusies

Binnen een zone 30 (maar net zoals in een zone 50 of 70):

 • moeten voetgangers  voorzichtig de straat oversteken. Zij mogen dit doen waar ze willen indien er geen zebrastrepen in de buurt zijn;
 • moet het gemotoriseerd verkeer voorzichtig zijn voor fietsers, voetgangers en onvoorziene omstandigheden. En voor sommige verkeersdeelnemers moeten ze zelfs dubbel voorzichtig zijn.

Bedenkingen

Een zone 30 verandert niets aan de voorrangsregels, het is juridisch gezien louter een snelheidsbeperking. Ze kan dan ook alleen maar echt werken als de effectieve maximale snelheid wordt gerespecteerd. Het stadsbestuur gaat hier sprookjesachtig mee om: in de bebouwde kom (50km/u) worden regelmatig laagvliegers geflitst aan snelheden van 80 tot 125km/u, op de Eénmailaan of de Geldenaaksebaan bijvoorbeeld. Waar de snelheidslimiet 30km/u bedraagt zou volgens hen ‘niemand’ deze limiet overtreden. Zij zeggen dit enkel omdat politiecontroles het maatschappelijk draagvlak voor de zone 30 sterk zouden kunnen doen afnemen.

Tenslotte wordt door onze schepenen de veiligheidslogica ook wel eens omgedraaid: het chaotisch gedrag van voetgangers en fietsers dwingt een lagere snelheid af, dat zou moeten zijn: door de lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer hebben voetgangers en fietsers meer plaats om zich veilig op de rijbaan te bewegen. Ik zou het persoonlijk fijner vinden moesten onze schepenen fietsers niet beschouwen als remvee, en zeker alle kinderen die zich elke dag fietsend naar school begeven.

Informatie

Nog wat wetgeving zoals ze te vinden is op www.wegcode.be:

Ministeriële omzendbrief betreffende de oversteekplaatsen voor voetgangers.

artikel 7.1. Elke weggebruiker moet de bepalingen in dit reglement naleven.
Onverminderd de naleving van de bepalingen in dit reglement mag de bestuurder kwetsbaardere verkeersdeelnemers niet in gevaar brengen, met name wanneer het gaat om fietsers en voetgangers, inzonderheid wanneer het kinderen, bejaarden of personen met een handicap betreft.
Hieruit volgt dat, onverminderd de artikelen 40.2 en 40ter, tweede lid, elke bestuurder dubbel voorzichtig moet zijn bij aanwezigheid van dergelijke kwetsbaardere weggebruikers, of wanneer hun aanwezigheid op de openbare weg kan voorzien worden, in het bijzonder op een openbare weg zoals gedefinieerd in artikel 2.38.
artikel 2.38. “Straat” : een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk omgeven is met bebouwing en met toegangen tot activiteiten langs de weg en die gekenmerkt is door het gedeeld gebruik van de ruimte door verschillende soorten weggebruikers. De wegen die gelegen zijn in een zone 30, ofwel in een woonerf of erf, zijn straten.

artikel 2.48. “Verblijfsgebied” : gebied bestaande uit een of meer straten waarin de verblijfsfunctie door de wegbeheerder belangrijker gesteld wordt dan de verkeersfunctie.“Verblijfsfunctie” is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor niet gemotoriseerde verplaatsingen en activiteiten.

“Verkeersfunctie” is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor gemotoriseerde verplaatsingen.

artikel 40.2. De bestuurder moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen, bejaarden of personen met een handicap, inzonderheid blinden met een witte of een gele stok en de personen met een handicap die een voertuig besturen dat zijzelf voortbewegen of dat uitgerust is met een elektrische motor waarmee niet sneller dan stapvoets kan gereden worden. Hij moet vertragen en zo nodig stoppen.

artikel 40.4.2. Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven.
artikel 42.4.4. Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.
betekent
Bookmark and Share

This is Scorpio! DJ/VJ CONTEST

Radio Scorpio organiseert een dj/vj wedstrijd. Inschrijven doe je via de ‘This is Scorpio! DJ/VJ contest’ facebookpagina tot en met 20 februari 2011.

Voorrondes:
Zaterdag 5 maart: JH excuus (Kortenberg)
Zaterdag 12 maart: JH molotov (Herent)
Zaterdag 19 maart: JH Contact (Sint-Joris-Winge)

Finale:

Zaterdag 2 april: JH SOJO

INSCHRIJVEN?
1. Plaats je mix van minimum 30 minuten op de This is Scorpio! DJ/VJ contest’ facebookpagina > Soundcloud
&
2. Stuur een mail met volgende gegevens naar doemaar@radioscorpio.be:
Naam + Adres + Telefoon/gsm + Gebruikte materiaal + Link van je set

Bookmark and Share

CURSUS Fotografie – FOTO GAMMA Leuven

Ook dit voorjaar organiseert FOTO GAMMA Leuven een jaarlijkse Fotocursus voor beginners :

Inschrijven en/of meer info? Geef je referenties door via secretariaat@fotogamma.be.

De cursus loopt over 5 woensdagavonden in maart en april 2011: 9, 16, 23, 30 maart en 6 april telkens van 20u00 tot 23u00. Een actief uitstap-moment (stad Leuven) is voorzien op een nog te bepalen weekenddag tijdens deze periode.

De kostprijs bedraagt 70 € (- te voldoen de eerste avond – 09 maart 2011 – inschrijvingen vanaf 19u30)

Breng je eigen camera mee, je compact of reflex-camera. Heb je geen eigen camera, de club helpt je eventueel verder. (Laat dit even weten.)

Wegwijzer: Diestsevest 39, 3000 Leuven

Tot dan ?!

Bookmark and Share

Fotosalon Park-Heverlea

Zaterdag 5, zondag 6 en zondag 13 februari kan je van 13 tot 18 uut in het Jezuïtenhuis op de Waversebaan het fotosalon van Fotogroep Park-Heverlea bezoeken.

Praktisch
Jezuïtenhuis, Waversebaan 220, Heverlee, toegang parking links

Bookmark and Share

In the picture: Fochplein

the New Old Fochplein jan 2011

Foto door Erik Olaerts.

Bookmark and Share

De winnaars van het Poëzieproject ‘Van avondzwart tot ochtendlicht’

Voor het Poëzieproject ‘Van avondzwart tot ochtendlicht’ maakten de kinderen van de 2de graad lagere school gedichtenposters. Eerst schreven de kinderen zelf een gedicht rond het thema ‘nacht’. Vervolgens maakten ze bij hun gedicht een mooie passende tekening. Dit alles kwam op een poster zodat het één mooi geheel vormde.

9 klassen van verschillende scholen in Leuven werkten enthousiast mee aan dit project. Elk kind maakte één poster en uit al deze posters werden telkens de beste 5 van de klas gekozen. Deze 45 posters worden in de jeugdbib tentoongesteld van zaterdag 22 januari tot vrijdag 11 februari. Uit de beste 45 werden er ook nog eens vier winnaars gekozen.

Deze beste vier posters werden door illustratrice Gerda Dendooven geselecteerd en bekend gemaakt. De winnaars zijn Julie Adriaenssens uit 3A van Paridaens, Wietse Crombez en August Huyghebaert uit de 2de graadsklas van de Zevensprong en Bas Van Der Haegen uit het 4de leerjaar van de Sint-Jansschool. Ze hebben voor hun klas een dichtbundel gewonnen en elk afzonderlijk kregen ze een heerlijk hoorspel (boek + cd) ‘De nachtegaal’ met Warre Borgmans als verteller en een mooie, gedrukte affiche van hun poster. De prijzen werden door Denise Vandevoort, de schepen van cultuur, overhandigd aan de jonge winnaars.

Na de prijsuitreiking hebben Gerda Dendooven en Denise Vandevoort de tentoonstelling geopend in de kinderbib. Zo kreeg iedereen de kans om de posters van de andere kinderen te bekijken. De opkomst was groot. Er waren meer dan 150 kinderen en ouders aanwezig om de prijsuitreiking en de opening van de tentoonstelling bij te wonen. De meeste leerkrachten van de deelnemende klassen waren eveneens aanwezig. Na afloop kregen alle kinderen die een poster hadden gemaakt nog een leeslampje mee naar huis.

De winnende posters:


August Huyghebaert


Bas Van Der Haegen


Julie Adriaenssens


Witse Crombez

Bookmark and Share

Cinémanie

Alhoewel Cinémanie al aan haar zevende jaargang toe is, heeft Kinepolis het concept verder uitgebreid. Daar de fan van art house cinema sinds een jaar een beetje verloren loopt in Leuven, wenst Kinepolis met Cinémanie Leuven de filmfan op te vangen in haar vestiging en dit in de beste omstandigheden (zoals bijvoorbeeld THX certified zalen).

Onder de noemer “Film waarvan de nabespreking langer duurt dan de film zelf” verwelkomt Kinepolis filmliefhebbers op maandag en dinsdag om 20u30 en 22u45. Is er nadien nood aan een goed gesprek, dan kan men terecht in wijnbar Ron Blacks op het Ladeuzeplein, en dit aan Cinémarietarief op simpel vertoon van je Cinémanie Leuven-filmticket.

Afgelopen dinsdag werd de zevende jaargang afgetrapt met een avant-première, die van de film Marieke Marieke. In tegenstelling tot wat men zou durven afleiden uit de titel en de trailer is Marieke Marieke geen Brel-film. De vader van de hoofdrolspeelster blijkt destijds wel een Brel-fan geweest te zijn, maar dat doet eigenlijk weinig ter zake. Wat wel belangrijk is, is dat Marieke haar vader op jonge leeftijd verloren heeft en haar vaderfiguur lijkt te zoeken bij oudere mannen (waar ze dan vreemd genoeg seks mee heeft, maar bon, het is film en dan mag men wel eens overdrijven zeker?).

Marieke Marieke wordt gebracht met deskundig mooie fotografie. Het is geen flitsend snelle film, er wordt dus de tijd genomen om het verhaal te vertellen. Een beetje jammer dat de dialogen in traag Frans gebracht werden, waardoor er toch een onnatuurlijk element aanwezig is (ik ben gewoon van snellere Franstalige dialogen te horen). Maar voor de rest geen klagen over: Marieke Marieke is een mooie film die voldoende stof geeft voor een nabespreking.

Nog gauw even de programmatie voor de komende weken overlopen:

 • maandag 31 januari:
  (20u30) Marieke Marieke
  (22u45) The Housemaid
 • dinsdag 1 februari:
  (20u30) The Housemaid
  (22u45) Marieke Marieke
 • maandag 7 februari:
  (20u30) La solitudine dei numeri primi
  (22u45) Marieke Marieke
 • dinsdag 8 februari:
  (20u30) Marieke Marieke
  (22u45) La solitudine dei numeri primi
 • maandag 14 februari:
  (20u30) La solitudine dei numeri primi
  (22u45) Marieke Marieke
 • dinsdag 15 februari:
  (20u30) Marieke Marieke
  (22u45) La solitudine dei numeri primi
 • maandag 21 februari:
  (20u30) Biutiful
  (22u45) The King’s Speech
 • dinsdag 22 februari:
  (20u30) The King’s Speech
  (22u45) Biutiful

Vanaf 2 februari komt dan nog Rundskop (met Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval en Barbara Sarafian) in roulatie, vanaf 16 februari de nieuwe Coen Brothers film True Grit.

Op 8 februari komen hoofdacteur Matthias Schoenaerts en Michael R. Roskam Rundskop toelichten in de Leuvense Kinepolis.

Bookmark and Share

Gedichtendag bij Standaard Boekhandel Diestsestraat

In de Standaard Boekhandel in de Diestsestraat kan je op zaterdag 29 januari 2011 van 15u tot 17u terecht voor een streepje poëzie. Ter gelegenheid van Gedichtendag 2011 lezen nieuwe talenten Werner Vangilbergen en Wim Wouters en enkele dichters van Mengmettaal (Ann Van Dessel, Lieve Desmet, Bernard de Coen) voor uit eigen en ander werk. Werner zal ook zijn dichtbundel ‘Onderweg naar morgen. Gedichten en overpeinzingen’ signeren. Toegang is gratis.

Bookmark and Share

30CC en Write Now! organiseren gratis schrijfworkshop

Schrijf je graag, maar twijfel je of jouw teksten wel goed genoeg zijn om deel te nemen aan een schrijfwedstrijd dan is dit je kans. 30CC organiseert in samenwerking met Write Now! een gratis workshop. Dichter-performer Stijn Vranken geeft je in zijn workshop gouden tips om je verhaal of gedicht net dat beetje extra mee te geven.

Write Now! is met vijftien voorronden in Nederland en drie in Vlaanderen dé belangrijkste schrijfwedstrijd voor jongeren van het Nederlandse taalgebied. Schrijvers en schrijfsters tussen 15 en 24 jaar kunnen hun inzendingen tot en met 14 februari 2011 insturen. Of het nu gaat om een reisverhaal, een raptekst, poëzie of proza, alles is toegestaan. De Leuvense voorronde vindt plaats op vrijdag 22 april 2011 in 30CC/Wagehuys.

Stijn Vranken is een Antwerps dichter. Hij was medeoprichter van De Sprekende Ezels, een maandelijks terugkerende poëzieavond, ook in Leuven. Ook staat hij bekend als de Nachtdichter van Antwerpen en Gent. In 2008 debuteerde hij met de bundel Vlees Mij!. Naast poëzie schrijft hij ook columns en theaterteksten.

Praktisch
Donderdag 3 februari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur
Bibliotheek Tweebronnen, Diestsestraat 49, Leuven
Schrijf je in op info@writenow.nu

Bookmark and Share