Archief voor 18 januari 2011

Infoavond Handicap en vrije tijd

Ook mensen met een handicap hebben recht op en nood aan vrije tijd. Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap zijn hiervoor vaak afhankelijk van hun ouders of begeleiders. Het is zeker voor ouders niet altijd eenvoudig om vrijetijdsactiviteiten uit te zoeken en aan te bieden aan hun kind met een handicap

  • Welke mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding bestaan er die aangepast zijn aan personen met een handicap?
  • Waar vind ik een geschikte, begeleide vrijetijdsbesteding voor mijn kind met een handicap? Wie kan me helpen bij deze zoektocht?
  • Kan mijn kind ook terecht in de gewone sportclub?
  • Kan mijn kind met een handicap ook naar een jeugdbeweging?

Op deze en vele ander vragen wil de infoavond van KVG Oost-Vlaanderen en Gezin en Handicap een antwoord bieden op dinsdag 15 februari 2011 om 19u30 in ’t Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Kessel-Lo.
Griet Reyniers van de vrijetijdswerking van KVG Vlaams-Brabant leidt het thema in en licht toe wat KVG te bieden heeft op het vlak van vrijetijd. Verder komt Lieve Callens van de Sportdienst van de Provincie Vlaams-Brabant het aanbod aan sportmogelijkheden voor personen met een handicap toelichten. Tenslotte komen personen van Akabe Heverlee en Akabreder hun werking voor personen met een handicap voorstellen.

De inkom bedraagt 3 euro voor ouders die lid zijn van Gezin en Handicap of KVG. 7 euro voor ouders die geen lid zijn en 20 euro voor professionelen. Professionelen die met ouders meekomen, betalen 15 euro. Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216. 29. 90 of per mail gezinenhandicap@kvg.be.

Bookmark and Share

Stemrecht voor studenten in studentensteden?

Naar aanleiding van het pleidooi van burgemeester Louis Tobback en zijn Gentse collega Daniel Termont in de pers, stuurde LOKO onderstaand persbericht uit:

LOKO, de Leuvense studentenraad, staat zeer positief tegenover maatregelen die de huidige lacune in representatie voor studenten in Leuven aanpakt. Ook begrijpen wij de verzuchting van het gemeentebestuur omtrent een betere verdeling van middelen uit het gemeentefonds.

De oplossing voor deze problemen mag echter nooit verzanden in een voorstel dat studenten dwingt om hun domicilie te veranderen naar Leuven. De wet voorziet voor hen op dit moment een speci ek statuut en onzorgvuldig raken aan hun domiciliëring kan fi nancieel zeer negatief uitvallen voor studenten, door mogelijks verminderd kindergeld en andere kosten die gepaard gaan met een verandering van domiciliëring. Bovendien betalen vele studenten die hier verblijven reeds bepaalde vormen van belasting (zoals kottaks) en dragen ze sterk bij tot de lokale economie.

De Leuvense studentenraad wil wel sterk benadrukken dat mogelijke plannen om een groot deel van de 46 000 universiteits- en hogeschoolstudenten inspraak en verantwoordelijkheid te geven in de stad waar ze zoveel tijd doorbrengen, alvast toejuicht en dit dossier op haar eerstvolgende Algemene Vergadering heeft geagendeerd om een volledig en uitgewerkt standpunt in te nemen.

LOKO heeft burgemeester Tobback en schepen voor studentenaangelegenheden Denise Vandevoort alvast uitgenodigd om snel samen te zitten om van dit idee een werkelijkheid te maken. We hopen van harte dat zij hier beiden op zullen ingaan.

Bookmark and Share