Archief voor 31 januari 2011

Human Ecology: film en debat

In navolging van Meat The Truth wordt met de spraakmakende documentaire Sea the Truth van Nicolaas G. Pierson Foundation deze keer de visvangst onder de loep genomen en kom je te weten wat de invloed ervan is op het milieu, de wereldhongerproblematiek, de gezondheid en het dierenwelzijn.

Na de film zal Dos Winkel, wereldbekend onderwaterfotograaf, die vele fotoboeken op zijn naam heeft en wiens werk onder andere in National Geographic magazine werd gepubliceerd, geïnterviewd worden door Alma De Walsche (MO*).

Praktisch
Donderdag 17 februari 2011, 20u
C.C. Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, Leuven

Bookmark and Share

Voetgangers en zone 30

Met de invoering van de zone 30 in Leuven komen er op heel wat intenetfora (zoals hier, hier en hier) veel vragen los in verband met de voorrang van voetgangers. Met dit artikel wil ik hierin wat klaarheid brengen.

Beperkte openbare ruimte

De kern van deze discussies komt eigenlijk voort uit het feit dat onze openbare ruimte eerder beperkt is, vooral in steden met een historisch centrum zoals Leuven, en dat deze ruimte gedeeld moet worden door verschillende groepen van weggebruikers. Mensen met wagens willen parkeerplaats, mensen met fietsen willen fietsstallingen, voetgangers willen degelijke voetpaden, mensen met kinderen willen speelstraten, horecauitbaters willen terrassen etc. . Daarom, in navolging van andere landen, worden straten van verblijfsgebieden opgedeeld volgens functie: eerder woonfunctie of eerder verkeersfunctie. De uitersten zijn autostrades (met louter verkeersfunctie) en woonerven (met bijna louter verblijfsfunctie). Voor de straten waar de verblijfsfunctie zeer sterk is, maar de verkeersfunctie niet kan genegeerd worden, is een zone 30 het compromis. Deze 30 km/u is eigenlijk de “matige snelheid” die zo dikwijls in andere delen van de wegcode terugkomt.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een woonerf, verandert er juridisch binnen een zone 30 niets aan voorrang, parkeren of ander verplichtingen: het is louter een snelheidsbeperking. De rest van het verkeersreglement blijft onveranderd gelden.  Een straat binnen een zone 30 blijft een gewone straat (Wegcode art. 2.38). Maar het is tegelijkertijd ook meer: het gebruik van een straat verandert. In de plaats van een “verkeersfunctie” krijgt een straat binnen en zone 30 voornamelijk een “verblijfsfunctie “(wegcode art. 2.48). Maar het is dus aan de wegbeheerder om te beslissen hoe hij deze ‘verblijfsfunctie’ laat primeren op de ‘verkeersfunctie’.

Eén van de dingen waar een wegbeheerder aan moet werken is het beperken van het (doorgaande) verkeer. Het verkeer dient namelijk gebundeld te worden op de straten met verkeersfunctie. In België is dit zeker niet gemakkelijk, vermits sinds jaar en dag door de lokale overheden overal mocht gebouwd worden waar er een straat lag, en dus ook langsheen drukke steenwegen. Dit maakt dat we niet echt veel straten hebben met ‘verkeersfunctie’ die als dusdanig herkenbaar zijn. Ik denk daarbij aan de Tiensesteenweg of de Diestsesteenweg.

Zebrapaden

Is het verwijderen van alle zebrapaden binnen en zone 30 dan verplicht zoals onze burgemeester soms fulmineert? Niet volgens de wet. Bij de invoering van de eerste zones 30 lag dat nog anders, omdat er vanuit de hogere overheid gevreesd werd dat burgemeesters te pas en te onpas zones 30 zouden inrichten waardoor de bovenlokale doorstroming van het verkeer in het gedrang zou komen. Zebrapaden kunnen nog altijd als lokale omstandigheden dat vereisen. Bijvoorbeeld een drukke straat voor een schoolpoort. Bijvoorbeeld een winkelwandelstraat die een drukke straat dwarst.

Mogen er geen fietspaden meer aangelegd worden in een zone 30? Dat hangt allemaal af van de drukte van de autoverkeer. Zo zou het bijvoorbeeld aan te raden zijn dat er op de Geldenaakse baan ( die ook een zone 30 wordt apropos, maar waar we eens ze geopend zal zijn terug veel sluipverkeer zullen mogen verwachten) in de bergop naar Parkpoort toe een fietspad krijgt. Hier staan namelijk dikwijls rijden auto’s voor de lichten aan te schuiven. Een fietspad naast deze rij wachtende auto’s kan vermijden dat de fietsers tussen de auto’s moeten plaatsnemen op de rijbaan.

Conclusies

Binnen een zone 30 (maar net zoals in een zone 50 of 70):

  • moeten voetgangers  voorzichtig de straat oversteken. Zij mogen dit doen waar ze willen indien er geen zebrastrepen in de buurt zijn;
  • moet het gemotoriseerd verkeer voorzichtig zijn voor fietsers, voetgangers en onvoorziene omstandigheden. En voor sommige verkeersdeelnemers moeten ze zelfs dubbel voorzichtig zijn.

Bedenkingen

Een zone 30 verandert niets aan de voorrangsregels, het is juridisch gezien louter een snelheidsbeperking. Ze kan dan ook alleen maar echt werken als de effectieve maximale snelheid wordt gerespecteerd. Het stadsbestuur gaat hier sprookjesachtig mee om: in de bebouwde kom (50km/u) worden regelmatig laagvliegers geflitst aan snelheden van 80 tot 125km/u, op de Eénmailaan of de Geldenaaksebaan bijvoorbeeld. Waar de snelheidslimiet 30km/u bedraagt zou volgens hen ‘niemand’ deze limiet overtreden. Zij zeggen dit enkel omdat politiecontroles het maatschappelijk draagvlak voor de zone 30 sterk zouden kunnen doen afnemen.

Tenslotte wordt door onze schepenen de veiligheidslogica ook wel eens omgedraaid: het chaotisch gedrag van voetgangers en fietsers dwingt een lagere snelheid af, dat zou moeten zijn: door de lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer hebben voetgangers en fietsers meer plaats om zich veilig op de rijbaan te bewegen. Ik zou het persoonlijk fijner vinden moesten onze schepenen fietsers niet beschouwen als remvee, en zeker alle kinderen die zich elke dag fietsend naar school begeven.

Informatie

Nog wat wetgeving zoals ze te vinden is op www.wegcode.be:

Ministeriële omzendbrief betreffende de oversteekplaatsen voor voetgangers.

artikel 7.1. Elke weggebruiker moet de bepalingen in dit reglement naleven.
Onverminderd de naleving van de bepalingen in dit reglement mag de bestuurder kwetsbaardere verkeersdeelnemers niet in gevaar brengen, met name wanneer het gaat om fietsers en voetgangers, inzonderheid wanneer het kinderen, bejaarden of personen met een handicap betreft.
Hieruit volgt dat, onverminderd de artikelen 40.2 en 40ter, tweede lid, elke bestuurder dubbel voorzichtig moet zijn bij aanwezigheid van dergelijke kwetsbaardere weggebruikers, of wanneer hun aanwezigheid op de openbare weg kan voorzien worden, in het bijzonder op een openbare weg zoals gedefinieerd in artikel 2.38.
artikel 2.38. “Straat” : een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk omgeven is met bebouwing en met toegangen tot activiteiten langs de weg en die gekenmerkt is door het gedeeld gebruik van de ruimte door verschillende soorten weggebruikers. De wegen die gelegen zijn in een zone 30, ofwel in een woonerf of erf, zijn straten.

artikel 2.48. “Verblijfsgebied” : gebied bestaande uit een of meer straten waarin de verblijfsfunctie door de wegbeheerder belangrijker gesteld wordt dan de verkeersfunctie.“Verblijfsfunctie” is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor niet gemotoriseerde verplaatsingen en activiteiten.

“Verkeersfunctie” is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor gemotoriseerde verplaatsingen.

artikel 40.2. De bestuurder moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen, bejaarden of personen met een handicap, inzonderheid blinden met een witte of een gele stok en de personen met een handicap die een voertuig besturen dat zijzelf voortbewegen of dat uitgerust is met een elektrische motor waarmee niet sneller dan stapvoets kan gereden worden. Hij moet vertragen en zo nodig stoppen.

artikel 40.4.2. Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven.
artikel 42.4.4. Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.
betekent
Bookmark and Share