Jaarverslag Meldpunt Discriminatie 2011

Het Leuvense Meldpunt Discriminatie heeft haar derde volledige werkingsjaar achter de rug. Het aantal dossiers steeg in 2011 met 70 % ten opzichte van 2010.

Bijna 60% van de meldingen gebeurde via e-mail. 17% van de melders nam telefonisch contact op. In 21% van de gevallen kwam de melder zijn verhaal persoonlijk doen.

Net als in 2010 spannen de raciale dossiers de kroon. Tegelijk is er een significante toename van het aantal meldingen op basis van vermogen. Het gaat dan vooral om de uitsluiting van kandidaat-huurders met een beperkt inkomen van de private huurmarkt.

In een kleine helft van de dossiers (46%) oordeelt het Meldpunt dat er inderdaad sprake is van discriminatie of van een sterk vermoeden van discriminatie. Voor 29% van de dossiers heeft het Meldpunt onvoldoende elementen om een oordeel te vormen. 12% van de dossiers worden geklasseerd als ‘geen discriminatie’.

Preventieve werking
De preventieve werking richtte zich in 2011 hoofdzakelijk op de aanpak van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Mensen met een leefloon of uitkering vinden niet of nauwelijks nog een huurwoning in Leuven. De problematiek is gekend. Toch blijkt het moeilijk om tot duurzame oplossingen te komen.

Begin 2011 werd van start gegaan met enkele initiatieven om de positie van ‘intermediairen op de huurmarkt’ (= hulpverleners die hun cliënten helpen in een zoektocht naar een geschikte huurwoning) te versterken. Het Meldpunt beperkt zich echter niet tot het sensibiliseren en versterken van de welzijnssector. Ook andere partijen, zoals eigenaars en vastgoedmakelaars, worden betrokken.

Algemeen
Sinds 2011 heeft elke Vlaamse centrumstad een Meldpunt Discriminatie. In januari 2012 verscheen een kritisch artikel in de Vlaamse pers over de zinvolheid van de 13 Meldpunten Discriminatie in Vlaanderen. Het beperkte aantal meldingen en dossiers in 2010 (841 meldingen en 596 dossiers) deed de vraag rijzen of discriminatie en racisme een groot maatschappelijk probleem vormen. De beperkte bekendheid van de Meldpunten in beschouwing genomen, is het aantal echter niet onaanzienlijk. 2011 kende bovendien een significante stijging van het aantal dossiers.

Meer informatie
Jaarverslag Meldpunt Discriminatie 2011

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.