Lees meer goes green. Dirk Draulans, Jeroen Olyslaegers en Bas Haring.

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Lees meer goes green. Dirk Draulans, Jeroen Olyslaegers en Bas Haring.”

alex eggermont
(on maart 4th, 2013 at 18:40)

Geachten,
Wij kunnen uw ergernis goed volgen die U uit tav. het ongebreideld toelaten van de vrije markteconomie. Ook wij hebben daar zeer ernstige vragen bij. Mogen wij U echter, na het lezen van uw artikel in het standaardweekblad, toch even vragen ook eens het volgende te bedenken. Hiermee willen wij geenszins belerend overkomen maar enkel dieper analyseren wat het naar onze mening inhoudt als wij aan de “werkelijkheid” iets zinvol veranderd willen zien.
Vroeger, veel vroeger was er Adam Smith. Hij beloofde ons de hemel op aarde met toepassing van “the struggle for life” (die we momenteel gerealiseerd hebben ?) en wat deden we ? we deden mee!
Later kwam Marx omdat het toen al de spuigaten uitliep en ook dat begrijpen wij maar… wat deden ze 80 jaar later ? ze deden massaal mee!
Nog later kwam, na veel ideologisch getrek en gesleur gehuld in een zogenaamd democratisch kleedje : de techno-economie en wat doen we ? we doen massaal mee!
Nog later kwamen de niet meer door godsdienst of ideologie maar de nog slechts door egoïsme gestuurde vrije markt en wat deed iedereen ? iedereen deed massaal mee!
Dan kwam de door conventionele technologie ontstane pollutie en omdat pollutie financieel meer opbrengt dan produceren zonder pollutie … wat doen de wereldmachten? zij blijven meedoen en wij ook!
Om maar te zeggen als we “iets” aan de werkelijkheid veranderd willen zien dat we dan aan de techno-economische basis ervan en niet enkel aan het bewustzijn van mensen iets zullen moeten doen. Welke ideologieën of “geloven” op zich zijn immers, zonder de hulp van een zich eveneens wijzigende techno-economische realiteit, in staat geweest de op emotie gerichte drang van eenieder naar meer en beter te overstijgen zodat ook de samenleving er beter van werd. Als je het ons vraagt : geen. Waarom niet : omdat onze zogezegde fysische logica (lees wetenschap) niet door de ratio maar door onze emoties gestuurd wordt en dus enkel “the struggle for life” kan dienen.
Welke doctrines op zich hebben, zonder ontwikkelingen in hun economische basis, tijdelijk (50 j) een meer humane ontwikkeling voor gevolg gehad dan de vrije markteconomie zelf die slechts gebaseerd was op deze egocentrisch gerichte emoties : Het Christendom ?? Het marxisme ?? Het Marcusianisme ?? De indignados ??. Wij zien het in elk geval niet. Om de vrije markteconomie te reguleren zal er dus meer moeten gebeuren dan het verdedigen van ideologische of zogenaamd ethische standpunten, die immers nooit zonder nieuwe ontwikkelingen de techno-economische grond raken waar het om gaat en hem dus ook niet kunnen herbronnen wat dringend noodzakelijk is. Die grond ligt momenteel namelijk duidelijk in de technologie.
Bitter weinigen stellen zich daarover echter dieper dan oppervlakkige vragen want dan zouden zij moeten toegeven hun eigen ego af te moeten remmen omdat de toepassing van de huidige zogenaamd neutrale wetenschap, bij gebrek aan winst in dat geval, niet toestaat om ook onze emoties meer door het denken (ratio) en niet enkel meer door de waarneming (emotie) en dus zinvol, dwz. ook rekening gehouden met het beste voor de totale samenleving, te sturen.
Wij hebben 42 jaar in de industrie gewerkt zowel tussen zowel bazen, arbeiders, verkopers als ingenieurs en er geleerd dat het niet meer de ideologie is maar de technologie (techno-economie) die momenteel alles bepaalt ….waar naartoe en hoe snel. Mensen werden immers sinds 1776 massaal op lust en niet op onlust ingesteld wat ook de politieke gezagdragers – als vaandeldragers van hun broodheren die het kapitaal bezitten – goed weten … maar al te goed. Denkt U nu werkelijk nog dat deze lieden hun slaap laten voor wat ideologisch getimmer aan de basis. In geen geval ! Ideologieën beschouwen zij samen met hun broodheren als marktopportuniteiten waaraan elke nieuwe ontwikkeling met nog drastische politieke steun daar bovenop (wantrouwen, groei en concurrentie weet je wel) met het grootste gemak worden aangepast hoeveel pollutie dat ook teweegbrengt. Wantrouwen, concurrentie en groei werden immers ingebakken in onze gedragingen en dus in onze enge egocentrische lustmentaliteit.
Wij hebben de “waarneming van de werkelijkheid” te absoluut genomen maar de “werkelijkheid zelf” die relatief is omdat ze stuurbaar moet kunnen zijn en veel breder dan de beschrijvende wetenschap ons kan leren functioneert, niet in rekening gebracht. Daardoor bracht de technologie weliswaar resultaat voort maar omdat ze slechts op halve causale waarheden berustte en daardoor voor haar functioneren op absolute wijze afbraak van orde (pollutie) noodzakelijk maakte is ze dringend aan herbronning toe.
Dat zou nu toch al moeten worden ingezien. Wat is er bvb veranderd na 68 in die zin dat daaruit meer humane zin en minder wereldarmoede te rapen viel voor verdere generaties. Zijn mensen(de massa is iedereen, ook de intellectuelen), na 68 minder of groter egotrippers geworden en zijn de leiders niet de grootste ? De ervaring die we uit alle voorgaande geschiedenis ophalen zou ons daarom moeten activeren om niet nog eens een andere ideologie te produceren tegen machtshebbers, want dat hebben we toch al gehad, maar in te zien waar het werkelijk op aankomt. Met name op een dringend nieuwe kijk op de wetenschap en technologie waar tenslotte geen enkele ideologie zich vragen over stelt omdat – zoals dat heet – de wetenschap zinneutraal is ??. Het reductionisme van de fysische wetenschap – ondertussen toegepast op alle wetenschappen – is immers “iets” geworden waar niemand zich nog ”zinvragen” durft over te stellen hoe incompleet en absoluut die beperkte wetenschap ook oordeelt over mogelijkheid en onmogelijkheid van mogelijks zinvolle nieuwe ontwikkelingen. En hoe moeilijk wij dus ook kunnen verwachten dat met deze, slechts op beschrijving (waarneming) gebaseerde wetenschap de werkelijke menselijke problemen mondiaal zullen worden opgelost.
Een aanpassing ervan, waardoor wij van die oude techno-economie los zouden kunnen komen vinden ook de groenen nu nog overbodig. Zij beroepen zich immers ook nog op diezelfde wetenschap, niet inziende dat hun groene ideeën (windmolens, zon en waterkracht enz.) uiteindelijk in dezelfde centralistische handen zullen terecht komen die enkel winst nastreven. Hun vertrouwen op die oude wetenschap is te groot en de nieuwe is hun te “onbekend”. Zelfs wanneer de voortrazende conventionele technologie, die enkel op positief causale principes steunt ons met wereldwijde materiële en morele pollutie opzadelt die niemand nog onder controle krijgt, beweegt niemand. Alom akkoord daarover … en maar zagen over toestanden die men dan met peulschillen wil oplossen. Met zijn allen blijven mensen en zeker de machtigen van welke opvatting ook, bewust of onbewust, nog dat blinde gedetermineerde vertrouwen koesteren in die oude, enkel door fysische wenschap opgezette vrije markt techno-economie waarvan men verwacht dat die vroeg of laat (te laat) voor ons wel alles zal oplossen. Dit terwijl allang de tijd verstreken is om de schade nog ideologisch om te keren.
Het moet dus duidelijk zijn dat de echte omkering niet meer ideologisch maar door het verbreden van de neutraal geachte enkel positieve causaliteit zal moeten gebeuren waaruit onze te eng bedachte technologische ontwikkelingen die enkel door ordeafbraak (pollutie) kunnen functioneren zijn voortgevloeid. Dit is het gevolg van een niet betrekkelijk maar een te absoluut en daarom te eng denken over de werkelijkheid. Een fout die eng wetenschappelijk (te absoluut) gezien in wezen niet als fout werd gezien omdat zij een tijdje lang (100 jaar) resultaten voortbracht maar ook pollutie produceert. Toch wordt hierop verder geborduurd uit schrik wetenschappelijk (lees enkel fysisch reductionistisch) niet meer ernstig over te komen en ondertussen doet men maar verder aan ideologische indoctrinatie.
Nochtans is het overduidelijk dat men in de technologie de koe bij de hoorns heeft die in een niet meer – door om het even welk “geloof” te stuiten – poluerende opmars zit als wij de zich ontwikkelende nieuwe wereldmarkten bekijken. En hierdoor voor onze open ogen zien dat niet enkel Pier of Pol maar alle mensen van welke stand ook zich mondiaal aan deze determinerende lustontwikkeling willen laven of willen blijven laven. De massa heeft geen zin naar ommekeer. Niets zinvol kan er veranderen, dat moet nu toch wel duidelijk zijn, tenzij men wetenschap en technologie niet verder meer op de oude leest schoeit door de werkelijkheid éénzijdig waarnemend (zogezegd neutraal) en dus enkel positief causaal te interpreteren.
In de natuur zijn benevens de causale functies inderdaad evengoed niet tot materie te herleiden omgekeerd causale functies werkzaam (zie leven, denken, quantumbeginselen enz.). Deze eveneens in ons denken over de werkelijkheid en vooral in de technologie integreren waardoor onze toekomst dan door sturing en niet enkel meer door fysische determinatie bepaald zou worden, lijkt ons daarom de enig nog mogelijke zinvolle herstart.
Echter met achting voor uw opvattingen tekenen wij.
Alex Eggermont

P.S. : Een voorbeeld van een dergelijke toepasbare technologie in de energiesector kunnen wij U desgewenst opsturen.