Archief voor 28 augustus 2013

Inhuldiging Kom op voor je Wijk-project ‘een ontmoetingsplek in Park Michotte’

Buurtbewoners van Park Michotte deden eind 2010 een aanvraag in het kader van het Kom op voor je Wijk-project. Ze wilden het speeltuintje in Park Michotte uitbreiden met extra speelmogelijkheden voor oudere kinderen en met meer zitgelegenheden. De stad Leuven erkende de nood aan uitbreiding en opwaardering van de speeltuin. De jeugddienst nam de uitbreiding van het speelgedeelte op zich. De groendienst maakte het ontwerp.

Ondertussen is er met budget van Kom op voor je Wijk een grote picknicktafel en een boombank aangekocht. De heraanleg van het speelterrein zou eind 2013 nog starten.

Op dinsdag 27 augustus 2013 huldigden de stad en de bewoners de nieuwe zit- en ontmoetingsmogelijkheden in Park Michotte in met een receptie. Park Michotte ligt tegenover de Sint-Franciscuskerk (Tiensesteenweg 190, 3000 Kessel-Lo).

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share

Actie tegen overvolle scholen

Vandaag viel het volgende persbericht in onze mailbox. Mich De Winter van sp.a wil mijn zijn actie de aandacht vestigen op de overvolle Leuvense scholen.

Op 2 september zitten alle Leuvense scholen eivol. Voor sommige ouders en kinderen was een school naar keuze vinden een ware zoektocht. Leuven kreeg dit voorjaar echter geen extra middelen van Vlaanderen. “Al enkele jaren zien we dat de capaciteit in het kleuter- en lager onderwijs nijpender wordt,” zegt Mich De Winter (sp.a). “Het is duidelijk dat de binnenstad en Kessel-Lo nog maar net voldoende capaciteit hebben. Als dan de demografische groei zich sterker aftekent in Leuven dan in andere centrumsteden is het tijd om snel en doordacht te handelen. Tel daarbij de talrijke woonuitbreidingen (Vaartkom, Centrale Werkplaatsen, Klein-Rijsel, …) die gepland staan of aangevat zijn, en er is geen tijd meer te verliezen.”

Wijkuitbreiding is een onderdeel van wijkontwikkeling en vraagt een totaalbenadering. Dit brengt kansen met zich mee. Om te anticiperen op de dynamiek in nieuwe stadswijken, moet de stad werk maken van ‘De Vaartschool’. Deze school kan snel gerealiseerd worden maar moet dan budgettair een prioriteit zijn. De Winter voert daarom actie aan De Vaartkom om er bij het college op aan te dringen dit project op korte termijn in te plannen. Nu de besprekingen rond de begroting starten is dit een uitgelezen kans. De school aan de Vaart moet functioneel en flexibel zijn op vlak van soft- en hardware maar ook qua gebruik en inrichting. Ze is duurzaam, toegankelijk en geïntegreerd in de buurt. De Vaartschool is meer dan een school maar een bloeiende ontmoetingsplek voor zijn toekomstige buurtbewoners.

De komende jaren moet er fors geïnvesteerd worden in extra klassen, leerkrachten en scholen, zo niet is een capaciteitstekort reëel. We moeten toestanden zoals in Antwerpen vermijden, en anticiperen op de aangroei van de jongste inwoners. Leuven ondernam al acties om tekorten op te vangen: in Kessel-Lo kregen scholen middelen voor uitbreiding en werd de nieuwe school ‘De Zonnebloem’ opgericht.

De stad beloofde een capaciteitsstudie om te becijferen waar de capaciteitsdruk hoog is. “Van zodra de studie rond is kunnen we Vlaanderen duidelijk maken dat de tijd dringt. Het kan niet dat we op basis van objectieve cijfers geen extra Vlaamse middelen krijgen voor capaciteitsuitbreiding. Daarom moet de stad Leuven blijven aandringen op extra middelen. Anderzijds moeten we met de betrokken actoren op zoek gaan naar duurzame oplossingen. Scholen, stad, Vlaanderen en unief, …. moeten de handen in elkaar slaan. De stad Leuven kan bijvoorbeeld scholen ondersteunen of faciliteren die in de wachtrij staan om Vlaamse middelen te krijgen voor uitbreiding, renovatie of nieuwbouw. Of zelf investeren in scholen van de toekomst zoals ‘De Vaartschool’” stelt De Winter voor.

Wat is jullie mening? Hebben jullie ervaring met te volle scholen en wachtlijsten? Wij horen graag jullie verhaal.

Bookmark and Share

Eindelijk nieuwe biljettenautomaten in station Leuven

Jarenlang was de biljettenautomaat in de tunnel onder het station van Leuven een bron van ergernis. Elke werkdag stapte ik twee keer voorbij deze automaat en het leek wel alsof de machine zowat continu het ‘buiten dienst’ scherm toonde. Hier komt nu eindelijk verandering in: de NMBS heeft nu 2 nieuwe machines geplaatst die hopelijk minder defect zullen zijn. Deze nieuwe apparaten zouden zelfs internationale kredietkaarten aanvaarden en niet enkel bancontact.

Een foto van de nieuwe machines:

Het +/- standaard scherm van de vorige automaat:

Bookmark and Share

In the picture: Verborgen pad

Hidden path
Foto door Philippe Dellaert

Bookmark and Share

Nieuwe petanquebaan Kom op voor je Wijk-project ‘Onder de Linde’

Op zondag 25 augustus 2013 huldigden de stad en de initiatiefnemende buurtbewoners de petanquebaan van ‘Onder de Linde’ in met een receptie en een muziekoptreden.

Uit contacten tijdens straatfeesten en bijeenkomsten van het feestcomité ‘De Flint’ bleek de nood aan een plek om activiteiten te organiseren die contacten tussen de buurtbewoners bevordert. Daarom deden ze een aanvraag voor een petanquebaan in het kader van Kom op voor je Wijk. De stad ondersteunde het initiatief financieel. Het OCMW Leuven ging akkoord met het ter beschikking stellen van een stuk grond en het gebruik van hun picknicktafels. De bewoners legden de petanquebaan zelf aan. Deze is van tijdelijke aard, namelijk tot de buitenaanleg van het nieuwe woonzorgcentrum Edouard Remy klaar is. Op deze plaats zal er in de toekomst ook ruimte zijn voor ontmoetingsmogelijkheden. De buurtbewoners zullen bij het ontwerp van de inrichting betrokken worden.

Kom op voor je Wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share