Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 7)

Eerst een tiental zinnen in het Nederlands. Daarna volgt de vertaling in het Leuvens.

Leuvense Mis in Sint-Pieterskerk op 2 maart om 10 uur

1. Leuvenaars, Groot-Leuvenaars en mensen van nog wat verder.

2. Zondag 2 maart zal onze geliefde Sint-Pieterskerk om tien uur weer vol zitten en dat voor de 7de Missa Lovaniensis of Leuvense Mis.

3. Dat zijn niet alleen overtuigde gelovigen die daar naartoe komen, maar ook sympathisanten, nieuwkomers “van horen zeggen” en vooral al diegenen die de Leuvense taal genegen zijn.

4. Iedereen is akkoord: zo’n mis dat is iets speciaals, dat heeft zijn eigen charme.

5. Een Leuvense Mis overstijgt een “gewone eucharistieviering” en is terzelfdertijd drempelverlagend.

6. En de deelnemers en medewerkers: zowel celebrant deken De Gendt als de lectoren en zeker het koor DE JOORZANGERS, ze zijn allemaal even enthousiast.

7. Dat gevoel straalt af op alle aanwezigen en zorgt voor een gemoedelijke en authentieke sfeer die ongetwijfeld ook de waardering van het Vaticaan zou wegdragen, moesten ze ervan op de hoogte zijn.

8. Komaan, niet te missen, in een kerk met een aangename warmte!

9. En achteraf wordt er, zoals gewoonlijk, door het stadsbestuur een receptie aangeboden in het stadhuis. Iedereen is daar welkom!

10. In ‘t kort: de Leuvense Mis? Altijd een belevenis!

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Verjèt nit, ge moet ètup leize, ge moet eu oëge uere klappe vei ‘t geu te verston!
Leivese Mis in Sinte-Pieëterskerk up den twiede mêt um tien iere

1. Leivenieërs, Gruet-Leivenieërs en minse van nog ewa vèdder.

2. Zondag den twiede mêt zal ons geliefde Sinte-Pieëterskerk um tien iere wei vol zitte en da vei de 7ste Missa Lovaniensis of Leivese Mis.

3. Da zen nid allieën ouvertoeëgde geluevege die doo eine koume, moo uek simpatizante, niefkoumers “van uere zê”, en serteu al doë die de Leivese tool geneige zen.

4. Iederieën es ’t akkoud, zue’n mis da’s iet spesjool, dad ieë zen oëge sjarm.

5. Een Leivese Mis ouverstoëgt een “gewuen eukaristieviering” en es tegeloëkertoëd drèmpelverlieëgend.

6. En de dieëlneimers en meidewêrkers: zuewel selebrant dieëken De Gendt as de lektoore en zeikes et kuer DE JOORZANGERS, ze zen allemoo ieëven entoeziast.

7. Da geviel stroilt af up al d’ onweizege en zergt vei ne “gemeudeloëke” en ottentieke sfieër die ongetwoëfeld uek d’appresjoose van et Vatikoon zaa wegdrooge, moeste z’er van up d’uegte zoën.

8. Alei, ni te misse, in een kerk mei een ongenoom wêrmte!

9. En ternoo wed er, gelak as van gewènte, dei ‘t stadsbestier een resepse goffreid in ‘t stadoeës. Alleman es doo welkum!

10. Bref: de Leivese Mis? Altoëd een belieëvenis!

Hugo Geeraerts (De Gerre) & André Van de Putte (Avé)

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.