Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 9)

Eerst een tekst van een tiental zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Waarom valt Pasen ieder jaar op een andere datum?

1. Heb je al opgemerkt dat Pasen nooit niet op dezelfde dag van het jaar valt, zoals dat het geval is met sommige andere kerkelijke feesten? Denk bijvoorbeeld aan Kerstmis: dat valt altijd op de vijfentwintigste december. Of Allerheiligen: altijd op de eerste november.

2. Wel, ik ga jullie uitleggen hoe je kunt weten op welke dag Pasen valt of gaat vallen. Je moet wel even goed opletten!

3. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan nadat de eenentwintigste maart voorbij is.

4. Eigenlijk is dat toch niet eenvoudig, nietwaar? Waarom hebben ze dat nu zo moeilijk gemaakt?

5. De kerk heeft altijd gedacht dat het beter zou zijn om van een vaste datum te vertrekken. Daarom hebben ze de éénentwintigste maart gekozen: het begin van de lente.

6. De zondag van Pasen valt ongeveer in het midden van de jaarlijkse paasperiode en is daarmee tevens het vertrekpunt om te bepalen wanneer nog enkele andere kerkelijke feestdagen vallen.

7. Dat is ook de verklaring waarom dat Aswoensdag, de dag waarmee de carnavalstijd wordt afgesloten, altijd zesenveertig dagen voor Pasen valt.

8. Hetzelfde met Ons Heer Hemelvaart: dat valt altijd veertig dagen na Pasen. En Sinksen altijd op de zevende zondag na Pasen.

9. Begrepen? Klik dan hieronder maar eens op die opgestoken duim!

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Veiwa valt Poose ieder joor up nen anderen dootem?

1. Edde goë al geremarkeid da Poose noent ni up dezèlfsten dag van ’t joor valt, gelak dat et geval es mei soemegte ander kerkeloëke fieëste? Paast par exempel on Kèsmis: da valt altoëd up de voëfentwintegsten deisember. Of Alleroëlege: altoëd up den ieëste november.

2. Awel, ‘k gon aale eksplikeire se, oes da ge kint weite up wa nen dag da Poose valt of goo valle. Ge moet wel efkes geud attense doen!

3. Poose wed gevied up den ieëste zondag noo de ieëste volle moon noodat den ieënentwintegste mèt gepasseid es.

4. Oëgentloëk es da toch ni simpel, newoo? Veiwat emme ze da naa zue moeieloëk gemokt?

5. De kerk ieëd altoëd gepaasd dat et bieëter zaa zoën vei van ne vasten dootem te vertrekke.
Doomei emme ze den ieënentwintegste mèt gekouze: et begin van de lente.

6. De zondag van Poose valt apeprè in ’t middeste van de joorloëkse poosperjoude en es domei uek et vertrekpoent vei te bepoole wannieë dat er nog intege ander kerkeloëke fieëstdooge valle.

7.’t Es uek d’eksplikoose veiwa dat Assegoenstag, den dag woomei de carnavalstoëd wed afgesloute, altoëd zesenvieëteg dooge vei Poose valt.

8. Etzèlfste mei Ons Ieër Eimelvoot: da valt altoëd fieëteg dooge noo Poose. En Sinkse altoëd up de zeiveste zondag noo Poose.

9. Ed’ et verston? Klikt dan ieönder moo nekieë up doënen upgestouken doeëm!

HugO Geeraerts De Gerre april 2014

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.