Stad Leuven zet in op behoud erfgoed Tiensesteenweg en omgeving

Op 14 oktober werden 3 RUP’s voor de Tiensesteenweg en de omgeving door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Op 26 mei werden deze plannen definitief goedgekeurd na een openbaar onderzoek.

Het voorgenomen plan legt hoofdzakelijk de bestemmingen (wonen, kleinschalige groothandel, openbaar nut) vast met hieraan gekoppeld de bouwmogelijkheden, bouwvolumes en de inplanting/ontsluiting van gebouwen.

Daarnaast wordt – voor het eerst in een Leuvens RUP – een selectie gemaakt van waardevolle panden met hieraan gekoppeld specifieke voorschriften. Dit is belangrijk, want binnen het plangebied is er momenteel slechts één gebouw beschermd als monument – de Sint-Franciscuskerk – en is er geen enkel item opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Dit wil echter niet zeggen dat deze omgeving geen erfgoed kent, integendeel! Binnen het plangebied is ruim 3 eeuwen stadsontwikkeling herkenbaar bewaard gebleven, zelfs na de grote schade van de twee wereldoorlogen. De diversiteit aan bebouwing en openruimte-elementen geven de Tiensesteenweg en zijn omgeving een waardevol en beeldbepalend karakter. De stad wil via dit planningsinitiatief een betere bescherming bieden aan het aanwezige bouwkundig en landschappelijk erfgoed en de integratie ervan binnen toekomstige ontwikkelingen mogelijk maken.

Op basis van verschillende studies werd een selectie gemaakt van panden die beschermenswaardig zijn. Er werden drie categorieën vastgesteld die elk eigen bouwvoorschriften hebben. Op die manier krijgen de eigenaars meer rechtszekerheid over wat kan bij verbouwingen. Er is de categorie ‘beschermenswaardig bouwkundig erfgoed’, ‘waardevol gebouw’ en ‘architecturale gehelen’. De selectie is het resultaat van een grondige afweging van welke gebouwen er binnen deze zone bewaard dienen te blijven om een exemplarische staalkaart van de 3 eeuwen stadsontwikkeling in dit gebied over te houden.

Er werden in de voorlopige RUP’s 11 panden geselecteerd als beschermenswaardig bouwkundig erfgoed. Het betreft twee 18e-eeuwse gebouwen die deel uitmaken van de historische bebouwing van de Tiensesteenweg, een gaaf bewaard kasteel met kasteelpark uit 1921-1922, een art-deco tweewoonst, een modernistisch hoekpand en vijf representatieve en gaaf bewaarde modernistisch geïnspireerde interbellumvilla’s, deel uitmakend van één van de waardevolle modernistische clusters van Leuven.

Via de RUP’s wil de stad het behoud van deze erfgoedpanden garanderen. Dit gebeurt aan de hand van specifieke voorschriften die enerzijds sloop onmogelijk maken en anderzijds verbouwingen en uitbreidingen alleen toestaan wanneer deze gebeuren in functie van het authentieke karakter van het pand, met respect voor het bestaande volume, de verhoudingen van de oorspronkelijke gevelgeleding en de structuur.

Daarnaast werden er 136 panden geselecteerd als waardevol gebouw. Ook sloop van deze panden is niet meer mogelijk. Aanpassingen aan de gevels zichtbaar van het openbaar domein moeten steeds met respect voor het authentieke karakter gebeuren.

Ten slotte werden 41 waardevolle architecturale gehelen afgebakend. Hier is vervangende nieuwbouw mogelijk, maar het behoud van de beeldwaarde van de huidige gevelwand staat steeds voorop.

Dirk Vansina, schepen monumentenzorg : “Het is de eerste keer dat erfgoed zo’n belangrijke plaats krijgt in de Gemeentelijke RUP’s. We kregen trouwens heel wat positieve opmerkingen bij de selectie van dit erfgoed tijdens de participatiemomenten.
Op vraag van een eigenaar werd zelfs het pand op de Tiensesteenweg 320, “A l’Heure Bleue” (op de hoek van de Tiensesteenweg en Philipslaan), een modernistische interbellumvilla, toegevoegd aan de lijst van beschermenswaardige woningen.
Op een tweede vraag van een bewoner om de villa Gai Soleil van Victor Broos op te nemen in de lijst van “beschermenswaardig erfgoed”, konden we niet ingaan. Deze villa ligt geïsoleerd in de zone van “grootschalige kleinhandel” en zou bij selectie een eenzaat vormen in een gebied met totaal andere functie. Bij selecties moet men nu eenmaal keuzes maken.
Ik hoop dat het Agentschap OE deze 12 geselecteerde “beschermenswaardige gebouwen” als monument zal beschermen. “

Bookmark and Share

Er zijn 2 reacties op “Stad Leuven zet in op behoud erfgoed Tiensesteenweg en omgeving”

Davy Herben
(on juni 23rd, 2014 at 13:56)

Als bewoner van een van de ‘beschermenswaardige’ interbellumvilla’s ben ik tevreden met de aandacht die deze krijgen in het RUP, en met de zeer terechte toevoeging van A l’Heure Bleue aan de lijst. De stad heeft hier m.i. degelijk werk verricht.

Het niet toevoegen van Gai Soleil vind ik echter onterecht. Deze villa, architecturaal een van de meest interessante uit het gebied, en nog zeer origineel bewaard, ligt wel degelijk in een woonzone (W2), en NIET in een zone voor grootschalige kleinhandel, zoals gesteld door Dirk Vansina (er van uitgaand dat hij hier correct geciteerd is). Zo staat het althans ingeschreven in het ontwerp van RUP dat op de site van de stad beschikbaar is (http://www.leuven.be/binaries/GGRK4_5_6_openbaaronderzoek_alle_regels_samen_tcm16-64830.pdf).

Ofwel is dhr. Vansina hier dus fout, en stel ik me dus vragen bij de beslissingscriteria, ofwel is in het uiteindelijke RUP de zone tussen Casablancalaan en Molstraat volledig anders ingekleurd dan in het ontwerp, en dit zonder openbaar onderzoek. Dit laatste zou een zeer significant probleem zijn.

Een uittreksel van de website van de stad (http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/Tiensesteenweg/wonen/):

Voor de historische villawijk, verderop de steenweg, zijn er specifieke bepalingen (W2). In deze zone mag men enkel wonen, eventueel gecombineerd met beperkte nevenbestemmingen, maar is het niet toegestaan om handel te voeren.

Het gebied tussen Casablancalaan en Molstraat moet geleidelijk gaan aansluiten op het aanpalend gebied interbellum Villawijk.
Vandaar de voorschriften W2 voor deze zone. De bestaande toestand bedrijven (Gamma, Aldi, car-wash en tankstation) kunnen blijven, maar krijgen geen uitbreidingsmogelijkheden.

 
Dirk Vansina
(on juni 24th, 2014 at 11:46)

De villa Gai Soleil, een modernistische villa van architect Broos, is waardevol en bezit historische en architecturale waarde.
Bij een selectie als ‘beschermenswaardig’ moet men afwegingen maken. Hierbij wordt naast de intrinsieke waarde van de woning ook de omgeving mee in overweging genomen.
Door de ligging in een zone waar bebouwing wordt afgewisseld met bedrijfsgebouwen (Santana, Gamma, tankstation) en verwijderd van de beeldbepalende modernistische cluster, bezit de woning eerder een beperkte contextwaarde waardoor ze niet als beschermenswaardig werd geselecteerd.