Archief voor 7 november 2014

Kick Off Levensloop Leuven 2015

Van zaterdag 25 tot zondag 26 april 2015, 24 uur lang, vindt de tweede editie van Levensloop Leuven plaats. Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen Kanker. Wie geld wil inzamelen voor kankeronderzoek, kan een team vormen en 24 uur wandelen of lopen tegen kanker. In 2014 kon de Stichting in Leuven een cheque van 200.322 euro euro in ontvangst nemen!

Ook in 2015 wil Leuven zich engageren. Op woensdag 12 november 2014 trekt het Leuvens organisatiecomité de tweede editie van Levensloop in Leuven op gang. Iedereen is van harte welkom op de eerste infoavond over de nieuwe editie.

Levensloop Leuven 2015 wil zoveel mogelijk wandelaars, lopers, supporters, bezoekers én ‘vechters’ aantrekken en van de tweede editie van Levensloop Leuven een even intens, sfeervol en succesvol sociaal evenement maken als in 2014.

De Kick Off vindt plaats op woensdag 12 november om 20 u, Militair Kwartier Cdt de Hemptinne, Heverlee.

kickoff Levensloop Leuven

Bookmark and Share

Causerie: Het leven en hoe we er afscheid van nemen

Davidsfonds/afdeling Leuven organiseert zondag 16 november 2014 om 16 uur de causerie “Het leven en hoe we er afscheid van nemen” door Lut Rubbens.

“Indien ik mijn waardigheid verlies dan moet het allemaal niet meer voor mij. “
“Ik moet me sterk houden voor mijn gezin. Ik wil hen geen verdriet doen.”
“Hoe gaat het gebeuren? Zal ik het voelen, zal ik pijn hebben? “
“Ik wil tot mijn laatste snik zelfstandig blijven, ik wil geen medelijden. “

Iedereen reageert anders wanneer het einde van zijn leven opdoemt. Sommige willen zelfstandig blijven tot de laatste snik, anderen verlangen vooral naar rust. Vele mensen worstelen met gevoelens van angst, eenzaamheid of kwaadheid, anderen streven naar verzoening en maken de balans op van hun leven. Het zijn allemaal uitingen van het existentiële lijden waarmee elke stervende geconfronteerd wordt.

‘Het leven en hoe we er afscheid van nemen’ brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Lut Rubbens (uit Linden) werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve eenheid van het UZ Leuven. Vanuit haar ervaring vertelt zij over het verloop van het stervensproces en het lijden dat daarmee gepaard gaat. Ze duidt de verschillende emoties en gedragingen die je in een palliatieve setting tegenkomt. Taboedoorbrekend, concreet en herkenbaar, een belangrijke houvast voor wie op palliatieve zorgen terechtkomt, hun omgeving en hulpverleners.

Praktisch
Abdij Keizersberg, 
Mechelsestraat 202, 
3000 Leuven
Toegang: 4 euro (Davidsfondsleden) / 6 euro
inschrijven en info: davidsfondsleuven@telenet.be en leuven.davidsfonds.be

Bookmark and Share

‘Love Leuven’: Inwoners en studenten maken elkaar beroemd in eigen stad

In de nieuwe campagne ‘Love Leuven’ bundelen KU Leuven en de stad Leuven hun liefde voor de stad en haar inwoners. Via een digitaal platform kunnen studenten en Leuvenaars elkaar nomineren als meest sympathieke Leuvenaar of student.

Bijna 55.000 studenten en 100.000 inwoners die samenleven in één stad, het schept een aparte band. Af en toe steekt frustratie de kop op, maar even vaak klinkt het dat studenten voor leven in de brouwerij zorgen. Wie verder kijkt zal dan ook merken dat er tussen studenten en Leuvenaars veel wederzijdse sympathie is. Rik Gosselink en Bieke Verlinden, respectievelijk vicerector Studentenbeleid en Leuvens schepen van Studentenzaken, vinden dat het hoog tijd is om die verstandhouding treffend in beeld te brengen. Daarom lanceren ze samen ‘Love Leuven’, een actie die studenten en Leuvenaars dichter bij elkaar moet brengen.

Via grote spandoeken zullen rector Rik Torfs en burgemeester Louis Tobback studenten en Leuvenaars oproepen om hun favoriete Leuvenaar of student te nomineren. Dat doen ze door hun favoriet te fotograferen en die foto met bijhorend verhaal te uploaden op www.loveleuven.be. Genomineerde gezichten zullen in de loop van november en december in heel de stad opduiken.

De student en de Leuvenaar met het strafste verhaal worden bovendien, samen met de persoon die zij nomineerden, een jaar lang ‘Very Important Leuvenaar’. De twee duo’s genieten in 2015 van allerlei voordelen in de Leuvense culinaire, culturele en amusementssector.

Neem een kijkje op www.loveleuven.be.

Bookmark and Share

In the picture: Manifestatie tegen verhoging inschrijvingsgeld

Op 5 november voerden de Leuvense studenten actie tegen de geplande verhoging van het inschrijvingsgeld.Foto’s door Ben Willems.

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 16)

Nederlands:Weet jij waarom…?

Leivese dialekt: Wètte goë veiwa…?

1. …jouw rechtervoet niet altijd doet wat jij zou willen dat hij doet?

1. …aave rèchseveut nit altoëd deut wat da goë zod wille dat em deut?

2. Wel, dan moet je dit eens proberen. ‘t Kost ternauwernood enkele seconden.

2. Wel, dan moete deis es probeire. ‘t Kost apên intege sekonde.

3. Ik wilde het eerst ook niet geloven. Ik probeerde, ik probeerde nog eens, en toen ik meerdere keren geprobeerd had, moest ik toegeven dat ik het ook niet kon.

3. Ik wilde et ieëst uek ni gelueve. Ik probeide, ik probeide nog ès, en as ek versjillende kieëre geprobeid aa, moest ek toejeive da’k ik et uek ni kost.

4. Probeer jij het nu zelf eens! Je zal het zeker ook niet kunnen.

4. Probeide goë et naa zèlf es! Ge zèlt et zeikes uek ni kinne.

5. Je zit op een stoel. Hef nu je rechtervoet van de grond, en maak kloksgewijs cirkelende bewegingen. Dat gaat natuurlijk vanzelf.

5. Ge zit up ne steul. Eft naa euve rèchsevoet van de grond, en mokt sirkelende beweiginge, mei d’arlozje mei. Da goo natierloëk vanzèlf!

6. Maar nu, zie: terwijl je met je voet steeds diezelfde rondjes blijft draaien, teken je met je vinger in de lucht een groot cijfer 6.

6. Moo na, se: terwoëlenst da ge mei euve veut altoëd doëzèlfste ronnekes blèft droeë, tieëkende mei euve vinger in de locht e gruet soëfer 6.

7. En of je dat nu wil of niet wil: jouw voet verandert van richting en gaat meedraaien in tegenwijzerzin.

7. En of da ge dan wilt of ni wilt: euve veut verandert van richting en goo meidroeë in teigewoëzerzin.

8. Verklaring: onze hersenen zijn geprogrammeerd om die twee ledematen in dezelfde richting te doen bewegen. Akkoord?

8. Eksplikoose: ons èssene zèn geprogrammeid vei doë twieë leidemoote in dezèlfste richting te deun beweige. Takkoud?

Bookmark and Share