Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 16)

Nederlands:Weet jij waarom…?

Leivese dialekt: Wètte goë veiwa…?

1. …jouw rechtervoet niet altijd doet wat jij zou willen dat hij doet?

1. …aave rèchseveut nit altoëd deut wat da goë zod wille dat em deut?

2. Wel, dan moet je dit eens proberen. ‘t Kost ternauwernood enkele seconden.

2. Wel, dan moete deis es probeire. ‘t Kost apên intege sekonde.

3. Ik wilde het eerst ook niet geloven. Ik probeerde, ik probeerde nog eens, en toen ik meerdere keren geprobeerd had, moest ik toegeven dat ik het ook niet kon.

3. Ik wilde et ieëst uek ni gelueve. Ik probeide, ik probeide nog ès, en as ek versjillende kieëre geprobeid aa, moest ek toejeive da’k ik et uek ni kost.

4. Probeer jij het nu zelf eens! Je zal het zeker ook niet kunnen.

4. Probeide goë et naa zèlf es! Ge zèlt et zeikes uek ni kinne.

5. Je zit op een stoel. Hef nu je rechtervoet van de grond, en maak kloksgewijs cirkelende bewegingen. Dat gaat natuurlijk vanzelf.

5. Ge zit up ne steul. Eft naa euve rèchsevoet van de grond, en mokt sirkelende beweiginge, mei d’arlozje mei. Da goo natierloëk vanzèlf!

6. Maar nu, zie: terwijl je met je voet steeds diezelfde rondjes blijft draaien, teken je met je vinger in de lucht een groot cijfer 6.

6. Moo na, se: terwoëlenst da ge mei euve veut altoëd doëzèlfste ronnekes blèft droeë, tieëkende mei euve vinger in de locht e gruet soëfer 6.

7. En of je dat nu wil of niet wil: jouw voet verandert van richting en gaat meedraaien in tegenwijzerzin.

7. En of da ge dan wilt of ni wilt: euve veut verandert van richting en goo meidroeë in teigewoëzerzin.

8. Verklaring: onze hersenen zijn geprogrammeerd om die twee ledematen in dezelfde richting te doen bewegen. Akkoord?

8. Eksplikoose: ons èssene zèn geprogrammeid vei doë twieë leidemoote in dezèlfste richting te deun beweige. Takkoud?

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.