Archief voor 31 december 2014

Lezing ‘leven zonder auto’ in Wilsele

Journalist Luc Vanheerentals stelt op 14 januari om 20u in het buurtcentrum Wilsele-Dorp, Schorenshof 13, Wilsele zijn boek ‘Leven zonder auto’ voor. Na de inleiding wordt er verder gepraat over de ‘mobiliteit in Leuven’. De avond wordt georganiseerd door het dorpscomité 3012wd van Wilsele.

‘Leven zonder auto’ brengt het verhaal van meer dan 100 personen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden die zonder eigen auto door het leven gaan. Daarnaast wordt ook de manier waarop deze samenleving zich verplaatst geanalyseerd en ‘het probleem auto’ geschetst met aandacht voor ongevallen, luchtvervuiling, schade aan natuur, lawaaioverlast, het fileprobleem, stress, financiën… Vervolgens wordt nagegaan hoe de overheid het leven zonder auto meer zou kunnen faciliteren en hiervoor tal van originele voorstellen gedaan. Het boek sluit af met tips hoe men zich efficiënt kan verplaatsen zonder auto.

Het boek kost 17,5 euro en is uitgegeven door uitgeverij Casa Littera. Je kan exemplaren rechtstreeks bestellen bij de auteur (luc.vanheerentals@telenet.be).

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 18)

VANWAAR KOMT HET STREEPJE IN HET CIJFER ZEVEN ?

In ‘t Leives:

VANWOO KOMT ET STRÈPPEKE IN ET SOËFER ZEIVE ?

1. Veel mensen zetten, als ze het cijfer zeven schrijven, een horizontaal streepje in het midden van die zeven.
1. Veil minse zette, as ze et soëfer zeive schroëve, een orizontool strèppeke in et midde van doë zeive.

2. Door modernisering is bij een aantal lettertypes dat streepje verdwenen, bv. 7. Maar daar gaat het hier niet om.
2. Dei modernizeiring es er boë een ontal lettertippes da strèppeke verdweine, par eksempel: 7. Moo doo goot et ie ni ouver.

3. De vraag is: weet jij hoe dat streepje er eigenlijk gekomen is?
3. De vroog es: wette goë eus da strèppeke er oëgentloëk gekoumen es?

4. Om het antwoord te weten, moet je teruggaan tot heel lang geleden: tot in het Oude Testament.
4. Vei ‘t antweud te weite, moete vrumgon tot ieël lank gelê: tot in et Oud Testamènt.

5. Mozes kreeg van God op de Sinaaiberg de tien geboden gedicteerd.
5. Mouzes kreig van God up de Sinaaibêrg de tien geboude gedikteid.

6. Daarna keerde hij terug naar zijn volk en las hen, met luide stem, die tien geboden voor.
6. Ternoo gink em vrum noo ze volk en leisden em, mei en ète stem, doë tien geboude vei.

7. Aan het zevende gebod gekomen, riep hij: “Je zal de vrouw van je naaste niet begeren!”
En iedereen riep: “Streep die zeven door!”
En zo geschiedde!
7. As em on ‘t zeivende gebod gekoume was, riep em: “Ge zelt gieën goesting kroëge vei (ni loeëmere, ni gieze noo) de vraa van euve gebier!”
En alleman riep:” Strèpt doë zeive dei!”
En zue komt da!

Bookmark and Share