Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 18)

VANWAAR KOMT HET STREEPJE IN HET CIJFER ZEVEN ?

In ‘t Leives:

VANWOO KOMT ET STRÈPPEKE IN ET SOËFER ZEIVE ?

1. Veel mensen zetten, als ze het cijfer zeven schrijven, een horizontaal streepje in het midden van die zeven.
1. Veil minse zette, as ze et soëfer zeive schroëve, een orizontool strèppeke in et midde van doë zeive.

2. Door modernisering is bij een aantal lettertypes dat streepje verdwenen, bv. 7. Maar daar gaat het hier niet om.
2. Dei modernizeiring es er boë een ontal lettertippes da strèppeke verdweine, par eksempel: 7. Moo doo goot et ie ni ouver.

3. De vraag is: weet jij hoe dat streepje er eigenlijk gekomen is?
3. De vroog es: wette goë eus da strèppeke er oëgentloëk gekoumen es?

4. Om het antwoord te weten, moet je teruggaan tot heel lang geleden: tot in het Oude Testament.
4. Vei ‘t antweud te weite, moete vrumgon tot ieël lank gelê: tot in et Oud Testamènt.

5. Mozes kreeg van God op de Sinaaiberg de tien geboden gedicteerd.
5. Mouzes kreig van God up de Sinaaibêrg de tien geboude gedikteid.

6. Daarna keerde hij terug naar zijn volk en las hen, met luide stem, die tien geboden voor.
6. Ternoo gink em vrum noo ze volk en leisden em, mei en ète stem, doë tien geboude vei.

7. Aan het zevende gebod gekomen, riep hij: “Je zal de vrouw van je naaste niet begeren!”
En iedereen riep: “Streep die zeven door!”
En zo geschiedde!
7. As em on ‘t zeivende gebod gekoume was, riep em: “Ge zelt gieën goesting kroëge vei (ni loeëmere, ni gieze noo) de vraa van euve gebier!”
En alleman riep:” Strèpt doë zeive dei!”
En zue komt da!

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.