Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 21)

Zes zinnen in het Nederlands, vertaald in het Leuvens dialect
Zes zinnen in ‘t Schue Vloms, vertoild in ‘t Leives dialekt

Leuvens dialect moeilijk? Maar neen! Begin met te luisteren… DEEL 2

Leives dialekt moeiëloëk? Moo nieë! Begint mei te loistere… DIEËL 2

1. Dit tweede deel is geïnspireerd door Flory Vloebergs: de dame die al vele jaren directeur is van de “Academie van het Leuvens Dialect”.

1. Deis twidde dieël es ginspireid dei Flory Vloebergs: de madam die al veil joore derekteir es van den “Akademie van ‘t Leives Dialekt”.

2. Die vereniging heeft de cd “ONS LEIVES” uitgegeven met bijdragen van twee burgemeesters: Louis Tobback en Willy Kuijpers (Herent). Verder nog een resem (15) andere prominente Leuvenaars. De moeite!

2. Doë sosjetoët ieët de cd “ONS LEIVES” oeëtgejeive, mei boëdrooge van twieë bergemisters: Lowie Tobak en Wili Koeëpers (Eirent). Voets nog ne rieësem (15) ander prominente Leivenieërs. De moete!

3. De cd kost slechts vijf Euro en is verkrijgbaar bij directeur Flory. Haar telefoonnummer: 016/ 23 71 04. Haar mail: floryvloebergs@hotmail.com .

3. De cd kost apên voëf Euro en es te verkroëge boë derekteit Flory. Eiren telefonnumerou es: 016/23 71 04. Oure mail: floryvloebergs@hotmail.com .

4. Dan is er de MISSA LOVANIENSIS of: mis in ‘t Leuvens. Ze wordt opgedragen door deken Dirk De Gendt, weliswaar een Mechelaar, maar voor deze gelegenheid spreekt hij zo goed mogelijk Leuvens! Fred Brouwers van radio Klara, geboren Leuvenaar (sic!) praat alles aan mekaar.

4. Dan es er de MISSA LOVANIENSIS of: mis in ‘t Leives. Ze wed upgedrooge dei dieëken Dirk De Gent, ‘t es wel ne Mechelieër, moo vei deis gelegenoëd sprekt em zue geu meigeloëk Leives! Fred Braavers van radioo Klaara, geboure Leivenieër (‘t es echt woo!) klapt alles onieën.

5. Er zijn ook meerdere optredens van het koor DE JOORZANGERS onder leiding van dirigent André Van de Putte, beter gekend als Meneer André van ROB -TV.

5. Doo zen uek mieërdere uptreides van et kuer DE JOORZANGERS, onder loëding van dirizjènt Andrei Van de Putte, bieëter gekind as Menieër Andrei van ROB-TV.

6. En dan is er nog allerlei:
– de “Leuvense namiddag” in de schouwburg met een quiz en toneel,
– de “praatpaal”. Maar om daar meer over te weten te komen moet je nog een tijdje wachten. Je hoort er wel van op tijd en stond…

6. En dan es er nog van alles:
– de “Leivesen Achteneun” in den tejooter mei ne kwis en tonieël,
– de “prootpool”. Moo vei doo mieër ouver te weite te koume, moete nog e taike wachte. G’ uet er wel van up toëd en stond…

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.