Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 24)

De theorie van het schaap, toegepast op onze hersenen

In ‘t Leives: De teorie van et schoop, teugepast up ons èssene

1.Een kudde schapen kan zich enkel verplaatsen aan de snelheid van het traagste schaap uit de troep.
1. Een kidde schoope kan zich alieën moo verpleutse on de vitès van et troogste schoop oeët den trup.

2. Wanneer de kudde wordt achterna gezeten, zijn het de traagste en de zwakste schapen die het eerst worden aangevallen en gedood.
2. Wannieë dat de kidde wed achternoo gezeite, zen et de troogste en de zwakste schoope die et ieëst wedden ongevallen en kapot gemokt.

3. Deze natuurwet komt ten goede aan de kudde schapen als een geheel, want de gemiddelde snelheid van de kudde verhoogt naarmate de traagsten en de zwaksten worden uitgeschakeld.
3. Deis wet van de natier komt ten geude on de kidde schoope in ze geïeël, want de vitès mwajène van de kidde veruegt noovenant de troogsten en de zwakste wedden oeëtgeschookeld.

4. Deze theorie is identiek voor het menselijk verstand: de hersenen kunnen niet sneller werken dan de traagste hersencellen.
4. Deis teorie es zjust etzèlfste vei et minseloëk verstand: de èssene kinne ni rapper wêrke dan de troogste èssensèlle.

5. Het is ook geweten dat die cellen worden vernietigd door het drinken van alcohol.
5. Et es uek geweite dat doë sèlle wèdde kapot gemokt dei et drinke van alkoul.

6. Logischerwijze zijn het dan ook de traagste en de zwakste hersencellen die het eerst afsterven.
6. Loogiserwoëze zen et dan uek de troogste en de zwakste èssensèlle die ‘t ieësten afsterve.

7. Daaruit kan afgeleid worden dat het verbruik van alcohol de zwakste cellen uitschakelt, met als resultaat dat de hersenen beter presteren.
7. Dooöeët kan afgelèd wedde dat et verbroeëk van alkoul de zwakste sèlle oeëtschookelt, mei as rezeltoot dat de èssene bieëter presteire.

8. Dat is dan ook de verklaring waarom een mens zich altijd wat meer intelligent voelt als hij, of zij, vier à vijf pintjes heeft gedronken.
8. Dat es dan uek d’ eksplikoose veiwa da ne mins zich altoëd ewa mieër intellizjènt voelt as em, of zoë, vier à voëf pinkes gedrunken ieët.

9. Verd…., dat had ik toch moeten weten, zeker!?! Kom, geef er ons nog één!
9. Verd…., dat aak ik toch moete weite, zeikes!?! Kom, jèft er ons nog ieën!

HugO

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.