Zoekresultaten

De Bruul: park? of parking?

Op woensdag 25 november organiseerde de actiegroep “De Bruul brult” in zaal Geertruihof een informatieavond over dit onderwerp.
Een honderdtal aanwezigen kregen van de actiegroep hun standpunt te horen over de inplanting van de parking en de concrete gevolgen daarvan voor het huidige park en de ruime omgeving.

“De Bruul brult” is een initiatief van buurtbewoners en andere Leuvenaars die weliswaar gewonnen zijn voor een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar vinden dat de bouw van weeral een grote autoparking daar haaks op staat.

Via de vragenronde kwamen ook vele andere gelinkte onderwerpen aan bod, zoals de bijna ongebruikte randparkings en hun verbindingen met de stad via pendelbussen, de geplande tramlijn (ook “people mover” genoemd), het nieuwe verkeersplan voor het openbaar vervoer waardoor het gros van alle autobusverkeer (zo’n duizend per dag) niet meer langs de Brusselsestraat, maar langs Brouwersstraat en Tessenstraat zou geleid worden, ligging in overstromingsgebied plus: dicht tegen twee Dijle-armen met alle gevolgen van dien voor de grondwatertafel, de uitlaatgassen van de parking kunnen terecht komen in kinderspeeltuin, ontbrekend businessplan voor de exploitatie door de stad in eigen beheer…

Daarnaast luisterden de aanwezigen naar de actieplannen en hoe zij zich op diverse manieren konden engageren in het protest tegen de geplande parkeergarage, waarvoor mogelijks al eind 2016 de eerste spadesteek zou kunnen gegeven worden.
Ter plaatse kon men een petitie tekenen waarmee ze duidelijk verklaarden tegen de Bruulparking te zijn.
Er werden 5.000 folders/ raamaffiches ge-bust, er komen ook grotere affiches.
Men wordt verzocht bezwaarschriften in te dienen…

De avond werd afgesloten met een anti-parking-lied: “Liever kwijt dan rijk”!

Meer info:
www.facebook.com/BruulparkingNEE/
debruulbrult.weebly.com/

Noteer dat de stad zelf ook een informatieronde organiseert over dit onderwerp van 2 tot 4 december.

Meer dan 100 actievoerders zeggen neen tegen parking onder De Bruul

debruul

Vandaag, vrijdag 20 november organiseerde de pas opgerichte actiegroep De Bruul brult een actie tegen de plannen van het Leuvens stadsbestuur om een parking onder het Bruulpark te bouwen. Hoewel de oproep voor de actie pas woensdagavond gelanceerd werd, tekenden meer dan 100 actievoerders present op De Bruul. Met een bord ‘verboden parkeren tot -20m’ in de hand lieten ze hun ongenoegen blijken.

debruulbrult

De Bruul brult is een initiatief van buurtbewoners en andere Leuvenaars die gewonnen zijn voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ze juichen de ambitie toe om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken, maar vinden dat de bouw van nóg een grote autoparking daar haaks op staat. Ze zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen voor de omwonenden, zoals barsten in woningen door het droogleggen van de bouwput en wateroverlast eens de bouw van de parkeergarage voltooid is.

De Bruul brult wil tevens de verderzetting van het huidige mobiliteitsbeleid waarin koning auto centraal staat, aanklagen en is van mening dat het huidige beleid de eigen klimaatneutrale ambities ondermijnt. De Bruul brult wil graag in dialoog treden met het stadsbestuur en constructief mee nadenken over een echte autoluwe stad.

Meer info op debruulbrult.weebly.com

Groen Leuven vindt Bruulparking ‘fataal slechte beslissing’

Vorige week maakte schepen Devlies bekend dat tegen eind volgend jaar zou worden begonnen met de bouw van de Bruulparking. Voor Groen is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat het stadsbestuur doorgaat met dit plan. De aanleg van een nieuwe parking onder de Bruul staat in alle opzichten volkomen haaks op het voornemen klimaatneutraal te worden en neemt schaarse middelen in beslag die wél hadden kunnen gebruikt worden voor een autoluwe stad. Groen heeft altijd het voornemen verworpen om een rotatieparking te bouwen onder het Bruulpark.

David Dessers (gemeenteraadslid): “Overgaan tot de bouw van de Bruulparking is een fataal slechte beslissing die Leuven nog voor lang zal vast kluisteren aan een achterhaalde mobiliteitsvisie. Als je klimaatneutraal wilt worden moet je bezoekers per auto niet aantrekken tot in de binnenstad, maar doen overstappen buiten de stad. Investeren in een randparking, bv. via gebruik van de parkeergelegenheid van Gasthuisberg, is slimmer. De 600 parkeerplaatsen die er nu bij zullen komen, samen met andere parkings die nog steeds draaien of heropend zijn (zoals de Minckelersparking of die aan Sint-Maartensdal) tonen aan dat het stadsbestuur in geen enkel opzicht van plan is het eigen voornemen om het aantal parkeerplaatsen te bevriezen (‘standstill’) te honoreren. Er komen integendeel nog eens netto plaatsen bij, en dat betekent zoveel meer broeikasgassen. Dat de stad toch zegt klimaatneutraal te willen worden, en de Bruulparking dan ook nog eens als een ‘overgangsmaatregel’ omschrijft is zonder meer hypocriet. Dat in deze economisch moeilijke tijden miljoenen zullen gebruikt worden voor een oplossing uit het verleden, is totaal onaanvaardbaar. Het zal ertoe leiden dat de foute keuzes letterlijk zullen gebetonneerd worden, voor jaren. Die schaarse middelen had men moeten gebruiken voor de oplossingen van de toekomst, dus voor de uitbouw van een stad waar voetgangers, fietsers en een hoogwaardig openbaar vervoersaanbod het straatbeeld bepalen. Ten slotte stellen we ons heel veel vragen bij de grote overlast die deze parking zal veroorzaken in de dichtbevolkte en kwetsbare buurt eromheen. In die buurt is het recent heraangelegde park overigens een van de weinige groene plekken. Zodra er duidelijkheid is over de bouwaanvraag zullen we bekijken welke middelen we kunnen inzetten om deze cruciale vergissing in de maak tegen te houden.”

Wat is jullie mening? Is de Bruulparking een goed idee of zien jullie de stad liever autoluw?

Studie voor nieuwe ondergrondse parking onder De Bruul

De stad Leuven laat onderzoeken of het haalbaar is om een ondergrondse parking te bouwen onder het park De Bruul. Dit park bevindt zich op wandelafstand van het centrum aan de Brouwersstraat en de Pereboomstraat. Deze plaats heeft enkele voordelen: de afstand tot het centrum, het is eigendom van de stad, het ligt vlak bij een bushalte en het is bereikbaar via een ‘primaire verkeerslus’, m.a.w. het is goed bereikbaar vanaf de ring.

Anderzijds heeft het terrein ook een aantal nadelen: de ondergrond zou niet goed zijn en het speelterrein is nog maar net heraangelegd. Tijdens de werken zal een deel van het park niet gebruikt kunnen worden, maar het is wel de bedoeling dat De Bruul een parking blijft. De stad wil tijdens de werken de kleuterspeeltuin en het ontmoetingscentrum behouden. De parking zou dus vooral onder het voetbalterrein en de veldjes met de balsportmuur komen te liggen.

De stad hoopt op ruimte voor 300 parkeerplaatsen. De haalbaarheidsstudie zal uitwijzen of dit effectief mogelijk is. Het park De Bruul is op dit moment één van de meest gebruikte parken van Leuven. Vele evenementen zoals Leuven in Scène en de Wereldfeesten maken gebruik van dit park.

Infovergaderingen nieuw verkeerscirculatieplan

Van begin maart tot begin mei organiseerde de stad Leuven een uitgebreide info- en consultatieronde in de binnenstad waarbij gepeild werd naar de haalbaarheid, bezorgdheden en vragen i.v.m. het nieuwe verkeerscirculatieplan.

Op basis van de input van de Leuvenaars heeft de stad het plan aangepast. De nieuwe versie wordt voorgesteld op 3 infovergaderingen. Elke avond belicht een ander deel van de stad:

 • dinsdag 17 mei – 20 uur – Predikherenkerk, Onze-Lieve Vrouwstraat
  gele stadsdeel en oranje stadsdeel
 • woensdag 18 mei – 20 uur – Campus Sociale Wetenschappen (KU Leuven), auditorium Max Weber, Parkstraat 71
  rode stadsdeel en groene stadsdeel
 • donderdag 19 mei – 20 uur – Het Depot, Martelarenplein 12
  blauwe stadsdeel, voetgangersgebied en autoluwe zone

Kijk in welk stadsdeel je straat zich bevindt.

De timing voor de invoering van het plan:

 • 4 maart tot einde mei 2016: info- en consultatieronde
 • 17 tot 19 mei 2016: infovergaderingen over resultaten consultatieronde
 • 25 mei 2016, 20 uur: bespreking in gezamenlijke commissie ruimtelijke ordening, openbare werken en veiligheid
 • 30 mei 2016: goedkeuring gemeenteraad
 • juni-juli-augustus 2016: voorbereidende werkzaamheden
 • 28 augustus 2016 (Leuven Autovrij): indeling zones en invoering lussen
 • najaar 2016: invoering bijkomende maatregelen per stadsdeel
 • 2018/2019 (na bouw parking onder Den Bruul): invoering aangepaste situatie Vismarkt/Den Bruul

Restauratiedossier Handbogenhof goedgekeurd

De gemeenteraad keurde het restauratiedossier goed van het restant van de 12e eeuwse stadsomwalling in Handbogenhof en de aanleg van een park langs de ringmuur. Dit dossier moet in samenhang gezien worden met het masterplan Hertogensite en de plannen om onder het park De Bruul een parking te realiseren.

Deze groene zone langs de Dijle zal aansluiten bij de opengemaakte Dijle op Hertogendal. Door de restauratie van de stadsomwalling en de realisatie van een park in Handbogenhof zal een wandelroute gecreëerd worden tussen de parking De Bruul en de Hertogensite, meer bepaald de zone waar de podiumkunstenzaal gepland is. Via deze wandelroute is het de bedoeling de handel in de benedenstad beter te ontsluiten worden.

Dirk Vansina : “Dit dossier is dus van groot belang omdat het niet enkel de restauratie van het grootste relict van de middeleeuwse ringmuur bevat, maar ook de aanleg van een nieuw park. Het heeft een hefboomfunctie naar de verdere  ontwikkeling van de benedenstad, die dat erg nodig heeft”.

Geschiedenis
De cirkelvormige ringmuur rond de stad Leuven was 2.740 m lang en bestond uit 31 torens, en 13 poorten (11 stenen poorten en 2 waterpoorten). Vandaag zijn er nog op 9 plaatsen in de stad delen van de ringmuur zichtbaar.

Het gedeelte van Handbogenhof waarvan nu het restauratiedossier werd opgesteld, is het deel tussen de voormalige Biestpoort (in de huidige Brusselsestraat) en de Minnepoort (aan de huidige Brouwersstraat). Oorspronkelijk bevatte dit deel van de ringmuur 3 torens. Vandaag blijven er 2 van over en een zo’n 160 m lange muur.

parkontwerp

Van het begin van de 15e eeuw werd de buitenvesten in gebruik gegeven als oefenterrein aan de handbooggilde Sint-Sebastiaan, vandaar de naam Handbogenhof. Eind 16e eeuw liet deze gilde een Gildenhuis bouwen tegen de stadswal aan dat in 1949 werd afgebroken. Vanaf midden 18e eeuw werden grote delen van de stadomwalling gesloopt omdat ze geen nut meer had.

In 2008 werd de muur geschoord omwille van stabiliteitsproblemen van de scheef gezakte muur. Er werden ook onderhoudswerken uitgevoerd: de bovenzijde van de muur werd afgedekt omdat insijpelend water schade aanbracht aan de muur. Ook de bogen in metselwerk werden onderstut omdat sommige stenen uit de bogen dreigden te vallen.

Restauratiedossier
Het concept van de restauratie is een maximale conservering van de huidige muur zonder toevoegingen van nieuwe elementen. De bovenzijde van de muur wordt afgedekt met groene zoden om insijpelend vocht te weren. Aan beide zijden van de muur worden taluds met aarde aangebracht om de stabiliteit te verbeteren. Op één plaats waar geen talud mogelijk is, zal de techniek van micropalen toegepast worden.

Aanleg van een park
De taluds aan de zijde van Handbogenhof worden zullen gesculpteerd worden. Ze worden toegankelijk voor het publiek als heuvels waarop men kan liggen, zonnen, een boek lezen,… De weg langs de Dijle wordt heraangelegd. Het historische Gildenhuis wordt geëvoceerd door de contouren van het gebouw op te trekken in bakken in cortenstaal.

Het geheel van de werken wordt geraamd op 2,2 miljoen euro. Het dossier wordt na de goedkeuring door de gemeenteraad ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed met het oog op het bekomen van 1,5 miljoen euro subsidies. De wachttijd voor goedkeuring bedraagt momenteel 3 jaar. De Leuvenaars zullen dus nog even geduld moeten uitoefenen.

gildenhuis
Gildenhuis van boogschuttersgilde

Wereldfeest Leuven: ‘Degelijke kost’ en muzikale fijnproeverij

Op zaterdag 7 juni kan je in park De Bruul terecht voor de 26ste editie van het Leuvense Wereldfeest. Met de Congolese rasartiest Jupiter Bokondji en zijn band Okwess International pakt het Wereldfeest opnieuw uit met een internationale topact. Maar het Wereldfeest staat ook voor engagement. Het thema van deze editie luidt ‘Degelijke kost. Laat het de wereld (s)maken’. Zo verduurzaamt het Wereldfeest onder meer grondig de eigen catering en ook zet elke standhouder in de exotische eetstraat een ‘duurzaam gerecht’ in de kijker.

Het thema ‘Degelijke kost’ vormt natuurlijk ook een vette knipoog naar het populaire kookprogramma ‘Dagelijkse kost’. Het Wereldfeest vestigt als evenement van de Leuvense Noord-Zuidbeweging dan ook de aandacht op het recht op duurzame en gezonde voeding, hier en in het Zuiden. In hun visietekst pleiten de organisatoren voor een ander en duurzaam landbouwmodel en voor eerlijke handel. En ze voegen de daad meteen bij het woord: de eetstandhouders en de backstagecateraar trekken de kaart van lokale en seizoensgebonden producten, vegetarische gerechten, bio en fair trade.

Duurzaamste evenement van Vlaanderen 
Het Wereldfeest stond al langer bekend als één van de duurzaamste outdoor evenementen van Vlaanderen, met onder meer bio-afbreekbare bekers, borden en bestek, gescheiden afvalinzameling en fairtradedranken. Dit jaar gaan de organisatoren nog een stap verder. Op hun vraag voerden Vredeseilanden en Voedselteams vorig jaar een duurzaamheidsscan uit op al de aangeboden voeding op het feest. Met de resultaten van die scan gingen de organisatoren aan de slag. Dat leidde tot de keuze voor een nieuwe, duurzame en volledig veganistische backstagecatering. Maar ook de eetstandhouders leveren een bijdrage. Ze dienen minstens één duurzaam gerecht in de kijker te plaatsen. Bovendien zorgen Voedselteams en Vredeseilanden ervoor dat de standhouders hun verse groenten rechtstreeks afnemen bij boeren uit de regio. Verder kunnen de bezoekers van het feest ‘s namiddags aan de kiosk terecht voor live-kookdemonstraties…

Fietstaxi’s en rolstoelpodium
Het Wereldfeest blijft ook andere inspanningen leveren op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid. Zo komt er opnieuw een rolstoelpodium op het terrein. Dat biedt muziekminnende rolstoelgebruikers een goed zicht op het hoofdpodium en een veilige plek in de massa bezoekers. Daarnaast rijden er opnieuw fietstaxi’s tussen De Bruul en het stadscentrum, zodat bezoekers op een duurzame manier ter plekke kunnen geraken. Wie met de fiets komt, kan zijn rijwiel achterlaten in een grote fietsenparking in de Pieter Coutereelstraat…

Muziekgroepen uit Congo, Zuid-Korea, Nederland en België
Het Wereldfeest pakt ook dit jaar uit met een ambitieuze wereldmuziekaffiche. De hoofdvogel is Jupiter & Okwess International. Jupiter Bokondji is een charismatische Congolese muzikant met grove stem en punkallure. Hij maakt er zijn levenswerk van om de traditionele ritmes uit Congo te vermengen met de urban groove van Kinshasa. Zijn jongste CD ‘Hotel Univers’ werd internationaal uitstekend onthaald. Voorts is het ook uitkijken naar Jambinai, een muzikale wervelwind uit Zuid-Korea. Alvorens neer te strijken op het prestigieuze Roskilde Festival, houdt deze band halt in Leuven!

Met evenveel trots kondigt de organisatie de Belgische band ‘Bottle of Moonshine‘ aan. Deze tienkoppige ska-band uit de Kempen heeft met ‘Frankly’ een eerste radiohit te pakken. De muzikale opener van het Wereldfeest komt dan weer uit Nederland en luistert naar de naam ‘Dubfactory‘. Deze reggaeband schopte het eerder tot in de finale van de Amsterdamse popprijs. Aan onze kiosk zie je tot slot ook de Leuvense singer-songwriters Esther & Fatou aan het werk. Zij gooiden hoge ogen tijdens de jongste editie van Rockvonk

wereldfeest_leuven_2014

Het volledige programma vind je op wereldfeest.be.

Groen Leuven pleit voor alternatief parkeerbeleid

Groen wil dat er in Leuven een parkeermakelaar komt. Die kan actief op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden voor bewonersparkeren (fiets of auto). Het slimmer benutten van bestaande ruimtes is volgens Groen beter dan steeds nieuwe voorzieningen bijbouwen. Het globale parkeerbeleid moet zich wel uitdrukkelijk inpassen in het project van een klimaatneutrale stad.

Het bestaat al in onder meer Antwerpen, een parkeermakelaar. Dat is een dienst die bemiddelt tussen vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen. Wie een plaats zoekt of wie een plaats in de aanbieding heeft, kan terecht op de site van de parkeermakelaar. Maar een parkeermakelaar is meer dan een website. Het is de bedoeling actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor het beter benutten van bestaande ruimtes. Zo kunnen parkeerplaatsen die overdag een functie hebben voor een bedrijf of school ’s avonds ingeschakeld worden voor bewoners. Maar het kan even goed zijn dat iemand in zijn of haar garage nog plaats heeft voor fietsen van mensen die in hun woning geen plaats hebben om een fiets te zetten. Door op een gerichte manier vraag en aanbod samen te brengen zijn er nog heel wat mogelijkheden, waardoor de bouw van steeds nieuwe infrastructuur kan vermeden worden. In Antwerpen is de parkeermakelaar een onderdeel van het stedelijk parkeerbedrijf. Dat bedrijf zorgt ook voor buurtparkings en buurtfietsenstallingen voor bewoners, die door de parkeermakelaar gepromoot worden.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Het model van een parkeermakelaar kan ook voor Leuven zeer interessant zijn, onder meer voor het zoeken van degelijke parkeeroplossingen voor fietsen. Het is wel essentieel dat de parkeermakelaar kan werken binnen een globaal parkeerbeleid dat andere keuzes maakt dan het huidige Leuvense beleid. Het stadsbestuur wil doorgaan met het aantrekken van bezoekers per auto tot diep in het stedelijk gebied, wil het aanbod aan bezoekersparkings minstens op hetzelfde niveau houden en wil grote nieuwe voorzieningen bouwen, zoals de aangekondigde Bruulparking. Als we Leuven klimaatneutraal willen maken, zullen we echter de verhouding tussen de vervoermiddelen drastisch moeten wijzigen: relatief meer verplaatsingen met fiets en openbaar vervoer, relatief minder met de auto. Die doelstellingen moeten ook gelden voor het parkeerbeleid, wat inhoudt dat bezoekers aan de rand van de stad vlot moeten kunnen overstappen op bus of fiets. Op termijn zouden we dan best zoveel mogelijk overschakelen naar auto- en fietsdelen. Zoveel mogelijk slim gebruik maken van bestaande voorzieningen in plaats van kiezen voor steeds nieuwe autoparkeerplaatsen is dan ook in alle opzichten de beste keuze. Een parkeermakelaar zou een sleutelrol kunnen spelen in zo’n alternatief parkeerbeleid.

Wat denken jullie van dit voorstel van Groen? Dé sleutel om iets te doen aan de Leuvense parkeerproblemen of toch maar liever een nieuwe parking onder de Bruul?

Voorstelling intentieverklaring bestuursakkoord

Vanmiddag stelde het stadsbestuur de intentieverklaring van het nieuwe bestuursakkoord voor tijdens een perslunch in De Troubadour. Louis Tobback en Carl Devlies overliepen gezamenlijk de intentieverklaring. Burgemeester Tobback gaf hierbij aan dat eind maart een gedetailleerd beleidsplan verwacht mag worden waarbij ook uitgebreid op de financiële aspecten zal ingegaan worden.

Louis Tobback en Carl Devlies deelden wederzijds wat complimentjes uit na 18 jaar gezamenlijk besturen en gaven aan dat er, ondanks het feit dat zowel CD&V als sp.a bij de verkiezingen in oktober zetels verloren, voor hen geen reden was om na deze succesvolle samenwerking het geweer van schouder te veranderen. Inderdaad, onder de schepenen zien we veel vertrouwde gezichten weerkeren.

Hoewel Leuven momenteel niet hard getroffen lijkt door de economische crisis, gaven de coalitiepartners aan dat het nieuwe bestuur de uitdagingen waarvoor Leuven zich geplaatst ziet niet uit de weg zal gaan. Die uitdagingen zijn:

 • een toenemende concentratie van de bevolking in stedelijk gebied;
 • een groeiende behoefte aan voorzieningen inzake kinderopvang, vergrijzing, mobiliteit, migratie;
 • maar ook stijgende problemen van armoede, kansarmoede en vereenzaming;
 • de snelle groei van de Leuvense universiteit en haar associatie: zowel in de ruimte als in studentenaantallen.

Zonder volledig te willen zijn, bied ik een kort overzicht van de plannen van het nieuwe stadsbestuur. Komen niet aan bod wegens het voornamelijk verder zetten van het bestaande beleid, maar worden wel vermeld in de intentieverklaring: landbouw, kinderopvang, netheid, cultuur, evenementen, sport en jeugd.

Financiën

 • De aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting dienen lager te blijven dan de gemiddelde aanslagvoeten van de centrumsteden.
 • Indien de financiële toestand van de stad gunstig evolueert, zal de stad onderzoeken op welke wijze zij de indexering van de onroerende voorheffing op de enige gezinswoning kan compenseren.
 • Het plafond voor de schuldfinanciering wordt bepaald op maximaal 100 miljoen euro te spreiden over de ganse bestuursperiode.
Investeringen
 • Er wordt een objectieve planning opgesteld voor het preventief onderhoud van stoepen, fietspaden en wegen, om ervoor te zorgen dat deze er ten alle tijden degelijk bijliggen.
Stadsontwikkeling
 • De opwaardering van de benedenstad is een belangrijke prioriteit. Hierbij wordt onderzocht of de ziekenhuissite in aanmerking kan komen als locatie voor een nieuwe podiumkunstenzaal.
 • Kessel-Lo krijgt een volwaardig centrum door de verdere ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen in samenhang met de Boudewijnsite, het park Heuvelhof en het Baron August De Becker-Remyplein.
 • De ganse omgeving van het Van Arenberghplein en het deelgemeentehuis van Heverlee wordt herbekeken.
 • Het centrum van Wilsele-Putkapel wordt geherwaardeerd n.a.v. de invulling van de zwembadsite.
 • Er komt een systematische en over meerder legislaturen gespreide renovatie van een aantal infrastructuren in Wijgmaal (sportcentrum, Ymeria, stationsomgeving, voltooiing Remysite, Kerkplein,…).

Wonen

 • De stad heeft de ambitie om het aanbod aan woningen op maat van de mensen en hun inkomens te vergroten. Co-housing wordt vergemakkelijkt.
 • De druk van de toenemende studentenpopulatie op de private woningmarkt wordt bestreden door enerzijds het kotmadam-systeem te ondersteunen en anderzijds door samen met de KULeuven in te zetten op de systematische bouw van studentenresidenties (met aandacht voor een evenwichtige spreiding en rekening houdend met de draagkracht van de buurt).

Handel, economie en werk

 • Leuven blijft zich verzetten tegen mega-shoppingcentra die het eigen kernwinkelgebied verzwakken.
 • De internationalisering van de stad wordt verder ondersteund door het opzetten van initiatieven die Leuven op de kaart zetten in samenwerking met andere partners.
 • Leuven maakt verder werk van de uitbouw van sociale economieprojecten.

Welzijn

 • De stad bestrijdt armoede en gaat de vergrijzingsuitdaging aan.
 • Sociale samenhang wordt gestimuleerd door buurtwerking, ondersteuning van verenigingen en het ter beschikking stellen van materiaal.
 • De stad neemt zich voor een zorgbedrijf op te richten tegen 1 januari 2015. Bedoeling is de beschikbare knowhow in rustoorden en woonzorgcentra samen te brengen.
 • De stad wil een inclusieve samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven. Om dit te bereiken wordt ingezet op gelijkwaardigheid, gelijkheid, participatie van allen, zorgen voor integrale toegankelijkheid en bestrijden van alle vormen van discriminatie en bedreigingen van de fysieke en psychische integriteit.

Senioren

 • De verschillende generaties senioren dienen op een gediversifieerde manier benaderd te worden.
 • In Wijgmaal wordt zo snel mogelijk een woonzorgcentrum gebouwd.

Noord-Zuid

 • De stad wil de werking van Leuvense ontwikkelingshelpers en organisaties financieel ondersteunen.
 • De stad wil met allochtone inwoners uit ontwikkelingslanden samenwerkingsprojecten opzetten in hun landen van afkomst.
 • De stad vervult een voorbeeldfunctie op het vlak van aankoopbeleid (fair trade,…) en stimuleert initiatieven op dit vlak.

Leuven Klimaatneutraal

 • De stad wil tegen 2030 klimaatneutraal worden.

Mobiliteit

 • Er wordt een nieuw mobiliteitsplan opgesteld aan de hand van een mobiliteitsstudie en gebaseerd op het STOP-principe, met o.a. een fietscirculatieplan en een hertekening van het busnetwerk.
 • Leuven gaat door met het autoluw maken van stadsdelen, in de eerste plaats binnen de eerste middeleeuwse ringmuur.
 • Er komt een bijkomende ondergrondse parking onder de Bruul die moet toelaten de Vismarkt en de omgeving op te waarderen.
 • Het fietsnetwerk, inbegrepen fietsenstalplaatsen en fietsafhandelcentrale worden systematisch uitgebreid.
 • Het busnetwerk wordt hertekend, waarbij het intensieve busverkeer binnen de ring verminderd wordt. Er wordt aangedrongen op de voltooiing van de ringbus. De subsidiëring van gratis busvervoer voor studenten dient afgebouwd en geheroriënteerd te worden.
 • In grote nieuwbouwprojecten zullen meer inpandige auto- en fietsparkeerplaatsen voorzien worden dan nodig voor het project zelf.

Bij dit punt gaf de burgemeester aan dat op het vlak van mobiliteit geen mirakeloplossingen verwacht moeten worden. Het is niet mogelijk om voor iedereen een ideale oplossing uit te werken, dixit de burgemeester.

Veiligheid

 • Er komt een lokaal integraal veiligheidsplan.
 • Het gebruik van administratieve sancties (GAS-boetes) wordt beperkt tot het huidige boeteniveau en de huidige leeftijd. Wat de aard van de overtredingen betreft, zal er slechts een wijziging komen in samenspraak met het parket.
 • Op enkele plaatsen zullen automatische camera’s met nummerplaatherkenning komen.

Open ruimte

 • Er wordt een groenstructuurplan opgesteld waarin particuliere of privétuinen een evenwaardige plaats krijgen naast het openbaar groen.
 • De stad zal de open ruimte van Kareelveld en Groenveld met alle wettelijke middelen voor bebouwing trachten te vrijwaren.

De burgemeester ging hierbij in op de problematiek rond het Parkveld, die volgens hem vooral samenhangt met het uitblijven van de afbakening van het stedelijk gebied door de Vlaamse administratie.

Onderwijs

 • De uitbreiding van de mogelijkheden voor het conservatorium en de academie wordt onderzocht (zie ook het punt over een mogelijke podiumkunstenzaal onder stadsontwikkeling).
 • De stad wil de samenwerking met en tussen de Leuvense onderwijsinstellingen verder versterken.

Toerisme

 • Het stadhuis van Leuven moet een dynamisch ankerpunt worden van waaruit de Leuvenaars, de bezoeker en de toerist kan kennismaken met de stad, haar verhalen, haar verleden, heden en toekomst.

Als uitsmijter geef ik nog even de reactie van burgemeester Tobback mee op het voorstel van David Dessers om de slogan  ‘‘t Stad is van iedereen’ van Antwerpen te adopteren. De burgemeester zei hierop dat volgens hem Leuven al ‘van iedereen is’ en dat Leuven geen afdankertjes hoeft van andere steden. De huidige slogan: ‘Eeuwenoud, springlevend‘ is erg bekend en geliefd en kan gerust nog een tijd dienst doen.

Hier kan je de volledige intentieverklaring nalezen.

Wat vinden jullie van de plannen van het nieuwe stadsbestuur?  Legt het nieuwe bestuur de juiste accenten?

Zaterdag feest de Wereld in Leuven!

Wie aan de Bruul passeert, ziet er een drukke bezigheid. Het podium staat op zijn plaats, elektriciteitskasten zijn gemonteerd, de tenten van de kinder- en randanimatie zijn opgetrokken… Alles wordt volop klaar gemaakt voor het feest van zaterdag

Zaterdag om 13u trekt het Wereldfeest zich in gang voor een schitterend feest tot middernacht! Op de website kan je nu een handig programma-overzicht downloaden zodat je zeker niets mist!

De organisatoren roepen op om in de mate van het mogelijke de auto thuis te laten. Er zijn immers verschillende manieren om op een andere, vlotte wijze de Bruul te bereiken:

 • gewoon te voet
 • de fiets: het Wereldfeest voorziet in een bewaakte fietsstalling
 • de fietstaxi (13u-19u) met stopplaatsen aan het station en de Grote Markt
 • het openbaar vervoer: er zijn verschillende busstops nabij het terrein

Kom je toch met de wagen, dan wordt aangeraden gebruik te maken van de P+BUS-formule of van de gratis parkings op de ring rond Leuven.

Alle details op http://www.wereldfeest.be/index.php/ligging_bereikbaar.html