Archief per auteur

Fietsparkeerbeleid in Leuven

De politie en het stadsbestuur hebben alsmaar meer last van hun eigen attitudeprobleem tegenover gestalde fietsen. Het is volgens het huidige politiereglement nog altijd verboden om fietsen op de openbare weg te plaatsen tenzij in een gereglementeerde stalling. Sinds de laatste veranderingen in de wegcode, mogen ook motorfietsen op het voetpad geplaatst worden, indien ze een voldoende ruime doorgang vrijlaten. Voor de toegankelijkheid zijn dus vuilbakken, horeca terrassen en motorfietsen geen hindernissen, maar fietsen wel, nochtans het duurzaamste vervoersmiddel in onze contreien.

Volgens thuis in de stad verplaatsen 40% van de Leuvenaars zich geregeld naar school/werk met de fiets (dit was nog 30% in de vorige telling). Rekening houdende met een 97.000 inwoners, de aantrek van fietsende scholieren tot ver buiten Leuven, en een steeds maar groeiende groep van meer dan 30.000 studenten, voelt het cijfer van 22.000 fietsstallingsplaatsen dat Leuven steeds maar weer verkondigd te bezitten, een beetje krap aan. Deze zomer kreeg ik een plan in handen met de locaties van de Leuvense stallingen, en hoeveel fietsen er telkens in kunnen gestald worden, en ik telde het één en ander na. Positief is het experiment met de fietsvakken in de Parijsstraat en op de Oude Markt: hier was echt nood aan. Anderzijds is er geen enkele legale fietsstalling op het Hogeschoolplein, of op de Vismarkt, nochtans eveneens attractiepolen voor fietsers.

Binnen de Leuvense ring is er plaats voor zo een 3600 fietsen in openbare stallingen, dat wil zeggen de stallingen op straten en pleinen. Ik heb de stallingen voor bestemmingsverkeer niet meegeteld: Wagenhuys, Tweebronnen en Slac, alsook stallingen die niet 24/24 bereikbaar zijn, zoals in het stadspark. Ook de universitaire stallingen telde ik niet mee, omdat ze voornamelijk voor studenten zijn bedoeld, en ook zo gebruikt worden. In 2004 waren er plaats voor 2500 fietsen. Bij het aantreden van het huidige stadsbestuur werd er gezegd dat ze het aantal stallingensplaatsen zouden verdubbelen.

Aan het station is er momenteel plaats voor 3517(KBC)+1600(KvK) fietsen, en op sommige dagen is deze capacitieit onvoldoende (zoals vrijdagavond). De verst verwijderde stallingen zijn ook niet echt in trek, omdat ze 500m van het stationsgebouw afliggen, dat is een andere richting uitgezet, halverwege de Bondgenotenlaan. Wie laat er nu zijn fiets halverwege de Bondgenotenlaan staan wanneer je tot op het Martelarenplein kan fietsen. We waren dan ook blij dat we in de streekkrant konden lezen dat er nog dit voorjaar plaats voor 6600 fietsen bijkomt, en zijn uiterst benieuwd naar de locatie van deze stallingsparel.

Bookmark and Share

Wijgmaalse feesten

Op 14 mei viert het tofste dorp langs de Dijle weer feest. Met een stratenloop, wielerkoersen, een zeepkistenrace en nog veel meer.

Bookmark and Share

Tiende Bierproeffestival van Leuven: 10

Op zaterdag 9 april organiseren de Leuvense Biertherapeuten de 10de editie van hun bierproeffestival, met als thema 10.

Van 12u ’s middags tot middernacht kan u in Taverne Stille Waters (Provinciaal Domein te Kessel-Lo) genieten van een uitgelezen selectie van wat de Belgische Biercultuur te bieden heeft.
Vorig jaar waren we op onze fiets gesprongen en hadden we een toer van Belgie gedaan. Uit ieder van de 11 provincies die België … rijk was hadden we een paar bieren meegebracht.

Dit jaar is de 10de editie en daarom hebben we 10 eigenzinnige lijstjes met bieren gemaakt. Zeker de moeite waard.

Meer info binnenkort op de Facebookgroep

Bookmark and Share

Voetgangers en zone 30

Met de invoering van de zone 30 in Leuven komen er op heel wat intenetfora (zoals hier, hier en hier) veel vragen los in verband met de voorrang van voetgangers. Met dit artikel wil ik hierin wat klaarheid brengen.

Beperkte openbare ruimte

De kern van deze discussies komt eigenlijk voort uit het feit dat onze openbare ruimte eerder beperkt is, vooral in steden met een historisch centrum zoals Leuven, en dat deze ruimte gedeeld moet worden door verschillende groepen van weggebruikers. Mensen met wagens willen parkeerplaats, mensen met fietsen willen fietsstallingen, voetgangers willen degelijke voetpaden, mensen met kinderen willen speelstraten, horecauitbaters willen terrassen etc. . Daarom, in navolging van andere landen, worden straten van verblijfsgebieden opgedeeld volgens functie: eerder woonfunctie of eerder verkeersfunctie. De uitersten zijn autostrades (met louter verkeersfunctie) en woonerven (met bijna louter verblijfsfunctie). Voor de straten waar de verblijfsfunctie zeer sterk is, maar de verkeersfunctie niet kan genegeerd worden, is een zone 30 het compromis. Deze 30 km/u is eigenlijk de “matige snelheid” die zo dikwijls in andere delen van de wegcode terugkomt.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een woonerf, verandert er juridisch binnen een zone 30 niets aan voorrang, parkeren of ander verplichtingen: het is louter een snelheidsbeperking. De rest van het verkeersreglement blijft onveranderd gelden.  Een straat binnen een zone 30 blijft een gewone straat (Wegcode art. 2.38). Maar het is tegelijkertijd ook meer: het gebruik van een straat verandert. In de plaats van een “verkeersfunctie” krijgt een straat binnen en zone 30 voornamelijk een “verblijfsfunctie “(wegcode art. 2.48). Maar het is dus aan de wegbeheerder om te beslissen hoe hij deze ‘verblijfsfunctie’ laat primeren op de ‘verkeersfunctie’.

Eén van de dingen waar een wegbeheerder aan moet werken is het beperken van het (doorgaande) verkeer. Het verkeer dient namelijk gebundeld te worden op de straten met verkeersfunctie. In België is dit zeker niet gemakkelijk, vermits sinds jaar en dag door de lokale overheden overal mocht gebouwd worden waar er een straat lag, en dus ook langsheen drukke steenwegen. Dit maakt dat we niet echt veel straten hebben met ‘verkeersfunctie’ die als dusdanig herkenbaar zijn. Ik denk daarbij aan de Tiensesteenweg of de Diestsesteenweg.

Zebrapaden

Is het verwijderen van alle zebrapaden binnen en zone 30 dan verplicht zoals onze burgemeester soms fulmineert? Niet volgens de wet. Bij de invoering van de eerste zones 30 lag dat nog anders, omdat er vanuit de hogere overheid gevreesd werd dat burgemeesters te pas en te onpas zones 30 zouden inrichten waardoor de bovenlokale doorstroming van het verkeer in het gedrang zou komen. Zebrapaden kunnen nog altijd als lokale omstandigheden dat vereisen. Bijvoorbeeld een drukke straat voor een schoolpoort. Bijvoorbeeld een winkelwandelstraat die een drukke straat dwarst.

Mogen er geen fietspaden meer aangelegd worden in een zone 30? Dat hangt allemaal af van de drukte van de autoverkeer. Zo zou het bijvoorbeeld aan te raden zijn dat er op de Geldenaakse baan ( die ook een zone 30 wordt apropos, maar waar we eens ze geopend zal zijn terug veel sluipverkeer zullen mogen verwachten) in de bergop naar Parkpoort toe een fietspad krijgt. Hier staan namelijk dikwijls rijden auto’s voor de lichten aan te schuiven. Een fietspad naast deze rij wachtende auto’s kan vermijden dat de fietsers tussen de auto’s moeten plaatsnemen op de rijbaan.

Conclusies

Binnen een zone 30 (maar net zoals in een zone 50 of 70):

 • moeten voetgangers  voorzichtig de straat oversteken. Zij mogen dit doen waar ze willen indien er geen zebrastrepen in de buurt zijn;
 • moet het gemotoriseerd verkeer voorzichtig zijn voor fietsers, voetgangers en onvoorziene omstandigheden. En voor sommige verkeersdeelnemers moeten ze zelfs dubbel voorzichtig zijn.

Bedenkingen

Een zone 30 verandert niets aan de voorrangsregels, het is juridisch gezien louter een snelheidsbeperking. Ze kan dan ook alleen maar echt werken als de effectieve maximale snelheid wordt gerespecteerd. Het stadsbestuur gaat hier sprookjesachtig mee om: in de bebouwde kom (50km/u) worden regelmatig laagvliegers geflitst aan snelheden van 80 tot 125km/u, op de Eénmailaan of de Geldenaaksebaan bijvoorbeeld. Waar de snelheidslimiet 30km/u bedraagt zou volgens hen ‘niemand’ deze limiet overtreden. Zij zeggen dit enkel omdat politiecontroles het maatschappelijk draagvlak voor de zone 30 sterk zouden kunnen doen afnemen.

Tenslotte wordt door onze schepenen de veiligheidslogica ook wel eens omgedraaid: het chaotisch gedrag van voetgangers en fietsers dwingt een lagere snelheid af, dat zou moeten zijn: door de lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer hebben voetgangers en fietsers meer plaats om zich veilig op de rijbaan te bewegen. Ik zou het persoonlijk fijner vinden moesten onze schepenen fietsers niet beschouwen als remvee, en zeker alle kinderen die zich elke dag fietsend naar school begeven.

Informatie

Nog wat wetgeving zoals ze te vinden is op www.wegcode.be:

Ministeriële omzendbrief betreffende de oversteekplaatsen voor voetgangers.

artikel 7.1. Elke weggebruiker moet de bepalingen in dit reglement naleven.
Onverminderd de naleving van de bepalingen in dit reglement mag de bestuurder kwetsbaardere verkeersdeelnemers niet in gevaar brengen, met name wanneer het gaat om fietsers en voetgangers, inzonderheid wanneer het kinderen, bejaarden of personen met een handicap betreft.
Hieruit volgt dat, onverminderd de artikelen 40.2 en 40ter, tweede lid, elke bestuurder dubbel voorzichtig moet zijn bij aanwezigheid van dergelijke kwetsbaardere weggebruikers, of wanneer hun aanwezigheid op de openbare weg kan voorzien worden, in het bijzonder op een openbare weg zoals gedefinieerd in artikel 2.38.
artikel 2.38. “Straat” : een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk omgeven is met bebouwing en met toegangen tot activiteiten langs de weg en die gekenmerkt is door het gedeeld gebruik van de ruimte door verschillende soorten weggebruikers. De wegen die gelegen zijn in een zone 30, ofwel in een woonerf of erf, zijn straten.

artikel 2.48. “Verblijfsgebied” : gebied bestaande uit een of meer straten waarin de verblijfsfunctie door de wegbeheerder belangrijker gesteld wordt dan de verkeersfunctie.“Verblijfsfunctie” is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor niet gemotoriseerde verplaatsingen en activiteiten.

“Verkeersfunctie” is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor gemotoriseerde verplaatsingen.

artikel 40.2. De bestuurder moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen, bejaarden of personen met een handicap, inzonderheid blinden met een witte of een gele stok en de personen met een handicap die een voertuig besturen dat zijzelf voortbewegen of dat uitgerust is met een elektrische motor waarmee niet sneller dan stapvoets kan gereden worden. Hij moet vertragen en zo nodig stoppen.

artikel 40.4.2. Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven.
artikel 42.4.4. Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.
betekent
Bookmark and Share

Sneeuwruimen en fietspaden

De pakken sneeuw van 2010 zijn eindelijk weggesmolten, tijd voor een kort bilan over het sneeuwruimen op fietspaden in Leuven en omstreken, voor er een nieuw winteroffensief aan komt waaien.

Volgens binnenlandse (Fietsersbond, Mobiliteit en Openbare Werken) en buitenlandse (www.copenhagenize.com) specialisten is het scenario voor het ideaal ruimen van een fietspad als volgt:

 1. schrapen (indien er een dikke sneeuwlaag ligt)
 2. vegen met een krachtige borstel tot alle sneeuw weg is
 3. strooien
 4. herhalen van vorige stappen indien nodig, en wanneer nodig

De stadsdiensten van Leuven benaderen dit ideaal vrij dicht. Alvast een welverdiend applaus voor hun harde werk. Een kleine vergelijking tussen Leuven en buurgemeenten Rotselaar en Herent:

Wijgmaal - Vaartdijk

Rotselaar - Steenweg op Wezemaal

Rotselaar - 5de Liniestraat

Herent - Winkselsesteenweg

Herent - Wijgmaalsesteenweg

Het Vlaams gewest, verantwoordelijk voor de Ring en de grote steenwegen, beperkt zich daarentegen tot:

a) schrapen
b) zout strooien.

Als ze dit al uitvoeren. Gevolgen: ofwel geraakt de sneeuw niet goed gemengd met het zout en smelt er niets, ofwel wordt alles een sneeuwpap die ‘s nachts terug bevriest. Op veel plaatsen lijkt hun taktiek dan ook te bestaan uit lijdzaam te wachten op de dooi, en de fietsers aan hun lot overlaten.

Wederom een vergelijking, met ditmaal weinig verschillen:

Leuven - Tiensevest

Herent - Omleiding

Waarschijnlijk is het gewest wel gevoelig voor de macht van het getal, en rest ons niets anders dan protestbrieven te schrijven.

Bookmark and Share

Zone 30 in de Leuvense binnenstad

Vanaf 30 januari 2011 is de Leuvense binnenstad – alles binnen de ring – één grote zone 30. De stad wil op die manier de leefbaarheid in de binnenstad vergroten. Deze collegebeslissing van jaren geleden werd vorig jaar door de gemeenteraad bevestigd. Gedurende de voorbije jaren werd hier rekening mee gehouden telkens er een straat werd heraangelegd: er werd meer plaats voor voetgangers en fietsers voorzien. Het recentste voorbeeld hiervan is de Ravenstraat die als woonerf werd ingericht.

Een grote campagne moet de invoering van de zone 30 aankondigen en de positieve effecten ervan in de kijker zetten. Een lagere snelheid is niet enkel voordelig voor de verkeersveiligheid, maar heeft ook minder geluidshinder en luchtvervuiling tot gevolg.

Met de slogan dertig doet deugd’ wil de stad benadrukken dat de invoering van de zone 30 iedereen ten goede komt en dat een zone 30 ook heel wat voordelen heeft.

De stad ging met tekenaar Pieter De Poortere in zee om een beeld te tekenen dat de boodschap ondersteunt. Samen met de slogan ‘dertig doet deugd’ wil de stad met deze campagne benadrukken dat de invoering van de zone 30 in heel de Leuvense binnenstad iedereen ten goede komt en dat een zone 30 ook heel wat voordelen heeft.

Vanaf nu zal via verschillende media de aankondiging van de zone 30 in het straatbeeld verschijnen:

 • Gisteren is gestart met het uitdelen van lolly’s. Die lolly’s – bedrukt met een verkeersbord van maximaal 30 km per uur – brengen de shoppende bezoeker aan Leuven op de hoogte van de invoering van de zone 30 tegen eind januari.
 • Verder heeft de stad 1000 V-borden (borden die bijvoorbeeld ook gebruikt worden om een huis te verkopen of te verhuren) laten maken die eenvoudig aan een raam van de gevel kunnen bevestigd worden (er is een kleefstrook voorzien op de borden). Op die borden staat het campagnebeeld met slogan. De stad doet een warme oproep aan alle inwoners van de Leuvense binnenstad om deze borden zoveel mogelijk in het Leuvense straatbeeld te zien opleven. De stad zal de borden alleszins al zelf verdelen in de Leuvense scholen in de binnenstad en in een aantal gemeenschapsgebouwen.
 • Naast de V-borden krijgen alle bewoners van de binnenstad een folder over de invoering van de zone 30. De achterzijde van deze folder is opgemaakt als een kleine raamaffiche. Inwoners kunnen ook deze affiche aan het raam hangen om de actie te ondersteunen en anderen op te roepen de zone 30 regels na te leven. Omdat het stadsbestuur ervan overtuigd is dat de invoering van de zone 30 in de binnenstad alle inwoners ten goede komt, roept ze deze ook op om de actie te ondersteunen door één van bovenstaande media zichtbaar omhoog te hangen.
 • Verder zullen er vanaf 18 januari 50 bussen van De Lijn in de Leuvense regio rijden met datzelfde campagnebeeld met de bijbehorende slogan. Zo dringt de boodschap ook in de buurgemeenten van Leuven door.
 • De stad schakelt ook haar eigen wagenpark in als mobiele reclameborden. Vanaf de tweede helft van januari zullen er namelijk een 80-tal bestickerde wagens van de stad Leuven rondrijden.
 • Om de bezoekende autogebruiker op voorhand ook op de hoogte te brengen, zullen boven een aantal invalswegen naar Leuven grote spandoeken hangen waarop staat dat de stad 30 januari een zone 30 invoert in heel de Leuvense binnenstad. Er komen ook oplichtende borden met dezelfde boodschap.
 • Om de invoering van de zone 30 ook voldoende in de buurgemeenten van Leuven bekend te maken, kondigt de stad deze boodschap tenslotte ook via de regionale advertentiebladen aan.

Op de website van de stad Leuven staat meer uitleg over het hoe en waarom van de zone 30.

Met deze acties hoopt de stad Leuven dat al veel mensen tegen 30 januari op de hoogte zijn van de zone 30. Vanaf dan zullen uiteraard de wettelijke verkeersborden hun rol opnemen. Deze zullen op 30 januari overaal aan de invalswegen staan, telkens  waar je vanaf de ring de stad binnenrijdt. De borden die nu her en der in de binnenstad staan zullen hiervoor gebruikt worden.

De inwoners van de binnenstad kunnen deze V-borden vanaf 6 januari 2011 gratis komen afhalen op een aantal locaties:

 • aan de balie in het stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur)
 • aan de balie van toerisme Leuven, Naamsestraat 1A, 3000 Leuven (openingsuren: maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag gesloten tussen 1 november en eind februari)
 • aan de balie van het wijkbureau van de politie, Grote Markt 8, 3000 Leuven

Meer informatie

 • Schepen van openbare werken Dirk Robbeets, tel. 0475 430 366
 • Schepen van ruimtelijke ordening Herwig Beckers, tel. 0475 700 128

Een uitbreiding naar Kessel-Lo zou al in 2011 kunnen uitgevoerd worden: een centrumgebied rond het Becker Remy plein, en ook de zone tussen Tiense- en Diestsesteenweg.

De schepenen verklaarden unaniem: “We gaan de inwoners en iedereen die Leuven bezoekt zodanig met de campagnemiddelen charmeren, dat ze spontaan maar maximaal 30 rijden. De politie zal dus niet overal op de straathoeken staan om te controleren. Het is niet de bedoeling om de snelheidsverlaging er repressief in te pompen. Aan het Martelarenplein kan je vandaag al zien dat de zone 30 door iedereen gerespecteerd wordt. Niemand rijdt er sneller als 30, behalve misschien één enkele fietser.”

Beelden van de persconferentie op 6 januari 2011

Bookmark and Share

Mozaïek: Fochplein

De werken aan de ondergrondse fietsenstalling zijn begonnen.

Het idee van extra fietsenstallingen is uitstekend, en ook aan bewaakte fietsstallingen is er zeker in Leuven nog behoefte. In het voorjaar ging ik eens de plannen inkijken bij de stadsarchitecte. Toen waren ze nog niet helemaal af. Vandaag ging ik een tweede keer langs om de uitvoeringsplannen te bekijken.

‘The proof of the pudding is in the eating’ zoals Cervantes reeds zei. Waarvoor en door wie gaat deze prachtige infrastructuur gebruikt worden? Hier wordt duidelijk voor een shoppend publiek gekozen, en voor een publiek dat een trapje in de wereld zet.

De afsluiting.
Bewaakt impliceert afsluitbaar. Deze bewaakte stalling zal ‘s nachts afgesloten worden. Nu oogt de doorgang nog open en ruim (pag.8-9). Hoeveel plaats gaat dit hek onderaan de helling wegnemen als de poort open staat? Het sluitingsuur werd bepaald in overleg met het fietspunt dat er zal uitgebaat worden. In de zomer, van 1 april tot 31 oktober, zou de stalling open zijn van 7u30 tot 2u00. Tijdens speciale activiteiten zou dat openingsuur nog kunnen uitgebreid worden. In de winter, van 1 november tot 31 maart, kan je er terecht op weekdagen van 7u30 tot 23u30, op zaterdag tot 20u30 en zondag tot 22u30.

Hangfietsen.
Fietsen van fietsers die ergens langer blijven hangen, en die hun rijwiel niet op tijd komen afhalen, zouden geblokkeerd worden. Ofwel zullen ze verwijderd worden door fietspunt en in een kamertje apart gezet, ofwel zullen ze gaan werken met wielklemmen. Bij het terug afhalen moet je dan stalgeld betalen.

Helling.
De helling is 3m20 breed, en de hellingsgraad bedraagt 7%. Zoals je kan zien op p. 4-5 loopt de glazen borstwering naast de helling een stukje door. Dit om de voetgangers te geleiden naar hun oversteekplaats. Logischerwijze zou een voetgangersgeleiding tussen trappen en helling moeten staan, want de fietsers moeten toch niet naar de oversteekplaats worden geleid? Dat kan bijvoorbeeld door een doorlopende leuning voor minder goed te been zijnde voetgangers te plaatsen, of door toch wat ruimte tussen in/uitrit en oversteekplaats te voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen dan onafhankelijk van elkaar de rijbaan op en af.  Helaas kiest het stadsbestuur niet voor dit laatste. De slechtzienden zullen dus extra uit hun doppen moeten kijken!

Onderaan de helling zou nog iets voorzien worden om de snelheid af te remmen, hopelijk denkt men daarbij niet aan zig-zag geplaatste beugels. Bakfietsen en fietskarren pleiten voor andere maatregelen. Mijn opmerkingen zullen naar de dienst verkeersorganisatie worden meegenomen.

Tiensestraat.
Deze wordt na het Fochplein ingericht als winkelwandelstraat. Op de mobiliteitsronde van Netwerk Duurzaam Leuven konden de aanwezige gemeenteraadsleden ons al zeggen dat fietsers er in de twee richting zouden mogen fietsen. Dat was hen blijkbaar al toegezegd. Hopen maar dat dat niet nog verandert, zoals dat in de Diestsestraat gebeurde.

Fietsgoten.
Langs de korte zijkanten van de trappen komen fietsgoten, op 3 plaatsen dus.

Bovengronds stallen.
Er zullen geen bestaande openbare stallingen in de buurt worden weggehaald, maar het hele gebied rond de Sint-Pieterskerk en verder wordt wel ‘verboden fietsen te stallen': Margarethaplein, begin Diestsestraat, begin Tiensestraat, Grote Markt. Zelfs de Oude Markt werd genoemd, maar dit ligt nog niet vast.
Het betreft hier nochtans een andere vorm van stallen, en deze zijn complementair. Wie aan de langste toog gaat hangen laat al gauw zijn fiets staan tot na de openingsuren van de bewaakte stalling. Wie komt winkelen, een concert meepikt in de schouwburg of op restaurant gaat, is daarentegen wel gebaat bij het overdekt stallen van zijn fiets.

Voetgangersoversteekplaatsen.
Deze worden enkel aangeduid door blindegeleidestroken en voorzien van verlaagde boordstenen. Er zullen geen zebrastrepen meer aangelegd worden in de zone 30, dat hebben we nog maar pas in de media kunnen horen. De gehele binnenstad, dus ook de Bondgenotenlaan, wordt zone 30. De commentaar van slechtzienden daarop is dat blindengeleidehonden worden getraind op zebrastrepen, niet op geleidestroken.

Rijbaan voor bussen en fietsers
Deze rijbaan in het midden is zo smal gekozen, dat bussen achter fietsers moeten blijven, en fietsers achter bussen. Op de plannen stond een afstand tussen de boordstenen vermeld van 6m60 tot 7m. Aan de bushalte is er wel meer breedte voorzien. Of dit werkt kan je gaan bekijken in de Rijschoolstraat, waar het busverkeer momenteel doorheen geleid wordt. Deze zone 30 is ook zo smal dat bussen achter fietsers moeten blijven, en fietsers achter bussen. Maar als er geen gemotoriseerd tegenverkeer is, zie je hier toch bussen fietsers voorbijsteken.

Conclusie: De ondergrondse infrastructuur is zeker en vast een aanwinst voor Leuven, want bewaakt en vooral overdekt. Het latere gebruik zal uitwijzen of deze infrastructuur een zegen of een vloek voor de fietser is. We wachten in deze de verdere flankerende beslissingen van het gemeentebestuur af.

Dit artikel kadert in een reeks over de Leuvense fietsinfrastructuurwerken.

Bookmark and Share

Mozaïek augustus 2010

Out of the blue heeft Stadsvernieuwing Leuven een Mozaïek gemaakt over de op handen zijnde fietsinfrastructuurwerken. Tijd om deze plannen kritisch eens te bekijken, met in het achterhoofd de vorige plannen. Deze zijn ondertussen uitgevoerd en kunnen daardoor naast de realisaties gezet worden.

Zal de werkelijkheid achteraf zo rooskleurig zijn als de verkoopspraatjes ons willen wijsmaken? Worden er geen belangrijke aandachtspunten vergeten? Wat zal de nieuwe situatie aan verbeteringen meebrengen voor de fietser? Wordt hier wel iets nieuws verteld, of is het opgewarmde kost die reeds op de website stond?

Ik zal de fiets-plannen afmeten met de volgende tweeledige maatstok:

1) Leuven heeft zich in haar mobiliteitsplan geëngageerd om een degelijke fietsinfrastructuur aan te leggen.
(http://www.leuven.be/binaries/mobplan_met_afbeeldingen_tcm16-19333.pdf, p. 15:)

Voor alle fietsvoorzieningen routes, stallingen, oversteekplaatsen etc. wordt het nieuwe Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gehanteerd als norm.

2) Op de grote assen (Ring en steenwegen) worden dikwijls grote concentraties fietsers geteld. Dit vereist infrastructuur die voldoende ruim is. Ook naar de toekomst toe. Ondertussen is er wel een nieuwe streefbeeldstudie besteld, maar ik gebruik hier nog even de resultaten van de vorige.
(Streefbeeldstudie R23, onderzoekgegevens augustus 2004, TV3V Arcadis Gedas – Grontmij – Technum)

5.3.2 Verkeersdruk fietsverkeer
Uit de kruispunttellingen zijn een aantal relevante gegevens af te leiden:

(n.v.d.r. opsomming van kruispunten met hun specifieke eigenschappen, hier niet herhaald)

In ieder geval is de fietsdrukte in Leuven van die aard dat er in de conceptdetaillering rekening gehouden moet worden qua routekeuze en qua maatvoering. Met 200 tot 400 fietsers per uur in een bepaalde richting is een fietspad van 1m50 overduidelijk te weinig.

Waar ik ook rekening mee zal houden, is dat er binnen het Leuvense stadsbestuur op fietsgebied twee krachten aan het werk zijn: een actionaire kracht die verbetering wil, komende vanuit een actief fietsende bevolking, met medewerking van provincie en gewest, en een reactionair kracht die al deze veranderingen probeert te temperen of naar zijn hand te zetten. De laatste tijd wordt deze strijd meer en meer in het openbaar gestreden.

Bookmark and Share