Archief per auteur

Leivese oeetdrikkinge

OË ZAL ER N KOP VAN KWIKKE

Das naa e gezegde da’k dikkels moeten ueren em as ek nog ne gamin was. ‘t Es rool da ze da zê teige ne gruete perseun.
Ge moet weite dat da “kwikke” ie betieëkent “kweken, opvoeden, grootbrengen”.
Ge snapt et nog ni ?
‘k Zal dan probeiren et eu oeët te lê mei e poor èkzempels.
Ik aa vrig lieëre leize. Ik kost geu leize en ik gink in den ourlog somtèds wel twieë kieëre per wieëk noo de bibbeljoteik. Moo noo da’k alle Dik Troms, Pietje Bel, Conscience en Winnetou’s aa oeëtgeleize kreig ek van de menieër achter den tueg gieën bukke die ‘k wel waa leize : Timmermans of Claes. Van doëne leste wel “De Witte van Sichem”, moo da was et dan.
‘k Zen dan beginne men wieëkeloëkse prei van ne freng van maa en paa, ne freng van bomma en bompa en ne freng van menne peiter, up te spore totda’k 5 freng aa. En doomei kost ek up Tinsestroot in de gazettewinkel nen buk kuepe.
Ik rappeleir me nog da’k “Boerenpsalm” gekocht aa en doo nog altoëd in on ‘t leize was as ‘t toëd was vei slope te gon. Paa aa al droë kieëre gezied da’k noo me bed moest en ik aa al iedere kieë gantwoud : “joo, derèkt paa”.
Oë wid da mieg, pakte den buk oeët men anne en blooderde er es in.
“Wa leisde goë naa ! Es da naa iet vei kindere ! Ge zelt er ne kop van kwikke !”.En up, ‘t bed in en ik em moo jore loter de rest van ‘t verool kinne leize.
A jorreken of zue loter, ‘k zal dan al wel vaftien gewedde zoën, zat ek up nen donderdagachteneun (da was teun nog den alleven achteneun dat ‘t gieë schoul was) boë bomma toeës up ‘t gemak. Ni da’k moest gon moo da was d’akkozje vei e sigaretke te smoure. Niemand toeës wist da’k naa en dan al es een koet upstak.
Bomma moet zeikes iet gerouken emme want inieës vloug de dei van ‘t gemak oupe en atrappeide ze me mei men sigaret.
Ze sprak lilleke wouden en zaa uek al “da’k er ne kop zaa van
kwikke”.
Snapt et naa, wannieë da ge doë oeëtdrikking meigt gebroeëke ?

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

De roei es van ze gat !

‘t Es nit umdat ie van gat gesprouke wed, da ge moet paze dat et ie goot ouver voeele klap of pornografie.
Neeje, dan zoëde ieelemoo abies.
Vei te beginne gon ek eu eksplikeire wat dat een roei es. ‘t Iee niks te moke mei een roeispoon. Moo as me klaan woren en nog ik Sinterkloos geluefde, dan zane ze toees – as g’eu ni geviegd ot – dat den brave sint vei aa een roei zaa bringe. Een “roede” in ‘t schue Vloms of een “roe” in kroeeswoudroidsels.
Tjên, da’s uek wei e woud mei nen dobbelen bojem zien ek in de diksjonêr as ek et woud ‘roede’ upziek !
Terzoke naa want goële wacht up een ordenteloëk eksplikose.

Jefke was ziek. Kètse, ouverjeive, poën zenne kop, grummelingen in den boeëk…allei ‘t was van alles. As ‘t noo twieë aspirinnekes en ‘t drinke van linnentei nog ni bieëter was goenk zen maa ermei noo den doktour.
Doëne loisterde noo zen èt, namp zennen bleuddrik, bekeik zen tung, gink mei e stokske tot vanachter in zen kieël – woovan dat em bekènst begost te spave – zag mei ‘t lampeke in zen uege en mei een ander lampke in zen uere en konkludeide : da zal de boeëkgrip zoën, madam.
Wêrm ave, veil deun drinke, riste en e straf boeljônsupke jeive.
Zue gezieëd, zue gedon. Moo noo twieë doge was da nog ni veil bieëter.
Ze paasde van upnief noo den doktour te gon en as ‘t dan nog ni moest bieëtere, wiste ze nog een adres van ne grienendoktour in Pellebêrg.
De gebiervraa kwamp s’oves nog es ueren eus dat er mei was en zaa : probeit es mei e grout papie en doo kattevet upsmieëre en lot da ne nacht up zennen boeëk intrekke.
Z’emme da gedon en ‘s mêrges was’t veil bieeter en kost Jefken upnief nen bouteram mei sjoko eite.
Mei ne zicht van verlichting zaa zen maa : “de roei es van ze gat”.

Woomei da ge wèt dat da betieëkent dat ‘t kood verboë es, da ge geneize zoët.

Bookmark and Share

Leivese Oeëtdrikkinge

OË IEË ZEIKES ALLIEËN GESLOPE
of uek nog
Z’IEË ZEIKES ALLIEËN GESLOPE

Ge vroogt eu al af : wad es da naa ? Nekieë manneloëk e, nekieë vraveloëk !
d’ Ondervinding ieët ons gelieëd da ge zue iet ‘t besten eksplikeit mei e veibeld. Ge goot da dan sebiet verston.
‘t Was reideloëk wêrm en ik aa mei menne kamerood par sjâns e ploitske gevongen up de Mèt, on de kant van de zon.
Ik kommandeir e pinke en menne moot ne witte van Oegaarde (oë mag van zen vraa vei de neun gieë straf bie drinke). Swenst da me wachten up de bediening geive me, gelak as me da gewuen zen, poente vei al da schue vollek dat doo passeit. Ik zen nogal nen rwoiale en ‘k geif gemakkeloëk 7,50 of 8. Menne moot es nen diffisille en zweift mieëstal tisse de 6 en de 7.
Onder de 5 gon me ni want da’s ni de moete wêd vei van te klappe.
De patron bringt onzen drank en van den ieëste sluk weit ek et al : “z’ieë zeikes allieën geslope”. Da pinke was oeëskoud ! Naa emmek gêre e fris pinke, moo te koud ieët uek gieëne smook.
En menne moot aa presies etzelfste vei mei zenne witten Oegaarde : “oë ieë zeikes uek allieëen geslope, patron ?”
De patron ieët em wel tien kieëre verèkskuzeid want oë aa mizeire mei zen koeling.
Naa wètte uek dat e pinke vraveloëk es. Moo ne Stella es manneloëk. As ge pinkes en Stella’s begint onderieën te drinke… wat da doo van voets komt… ne koter ! En da’s uek manneloëk.

Bookmark and Share

Van en klaa panneke ne volle pot moke

Alleman zie natierloeëk derèkt dat da ne keikentêrm es. En ge trekt euve neis al up. Naa da m’alle dogen ouverstelpt wedde mei keikeprograms up den teevee en dat de bukkerekke vol ston mei koukbukke, gerokt e zue stillekeson verboeft on al wat da mei kouken en keike te mogen iet.
Et iet uek niks te moke mei et wonder van brued te vermeinegvildige of van woter in woeën te verandere. ‘k Zal alen den oeëtleg derèkt eksplikeire mei een ekzèmpel.

‘k Zag gistere eus da nen otto up Tinsestroot in den bêrgup zjustekes teige d’achterwiel van ne velo rei mei ‘t gevolg dat da maske mei velo en alles up de grond viel. De sjoffeur stopte derèkt, kwamp oeët zennen otto en zette da maske vrum recht.
Par sjâns aa ze niks. E klaa schrammeken on eir knie, gieënen boelt, niks gesjeid en noo kontrol van eire velo was doo uek niks on kapot. De sjoffeur vreug ofdat de polis er must boëkoume moo da moest ni, zaa’t maske. As kompensose en vei van ‘t versjiete te bekoume stelde de sjoffeur vei van somen ieveranst ne kaffei gon te drinken. Moo da waa et maske nit deun.
‘k Em nog gezien dat de sjoffeur in zenne portemonnei gunk en e brifke in d’anne van da maske foefelde.
Tot doo wat da’k gezien em.
‘s Anderdoos zit ek mei menne kamerood Zjef up ‘t terras van den Ingel en noo et oeetwissele van de alledoogse nieskes en ons twidde pint weite me nemiee wa zê.
“Zjef”, zê’k ‘k em gisteren e vriet aksident gezien up Tinsestroot. En sjikke vwoituur die veil t’èt den bêrg oprei, botste teige de velo van e maske die pertèng geu rechs rei. Pataat, zoë de grond up en ze bleif lê. ‘k Zag derèkt dat serjeis was want et bleud liep oeët eir knie en on eiren ellenboug unk en ieel stik vel los. En eir achterwiel was ieëlemoo vervrunge.
Doëne sjoffeur aa dan nog de frôn van te zê da z’in ‘t middelt van ‘t stroot rei. Ik em me derèkt ongeboije en menne noom en adres upgegeive en gezieëd da’k wil getoeëge”.
Woo up da Zjef zaa : “awèl, doo betool ek nog ieënen up”.

Ik em dus van en klaa panneke ne volle pot gemokt : ik em dus fèl ouverdreive.

In Leive zaan ze drueg ewèg zê : menneke, ge dreft ouver !

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

Oë es van de spanoot gesnê.

k’ Aa gistere mene kamerood Filibêr up beziek. ‘t Was lank gelê da me makander nog gezien ane. Ik aa apên den toëd vei te vrogen eus dat mei zen vraa en zen twiee kinnekes gink of oë onderbrak me al en begost me ze lieeve te vertelle. Dat em verlê wieek toees getappeseid aa, e schue modern papirreke, en in zenen of aa em vei de lente naa al dalia’s gezet, en in Schriek aa em boë nen beur die em al jore kint, naa al zen provieze nief petaikes gekommandeid. En zen Lowis aa naa ander wêrk, deig naa burowêrk vei ne woënmarsjân en gistere was em mei eir vei den ieeste kiee sins jore noo de tejoter geweist, ‘t was a flaa stik en ternoo zen z’iet gon drinken boë Nest. En volgende wieek goo zen joengste dochter – da’s e nookamerke – vei den ieeste kiee noo de balletles en van eir bomma ie ze nen tutu gekreige en van eir meiter van doë roze balletmoilkes. En zen oudste dochter verkied mei den amplwojei van de notores in de Plaanstraat en ze spreike al van te trave.
Tisse twiee osems in vreug ek of dat em iet wa drinke : nieeje, want oë bleif moo e efkes en wiste me al dat em e koppel moind gelê ne proës gewonnen aa met Vloindere vakanseland, vei mei twiee persuene noo den Elzas te gon moo ze wachte totdat ‘t bieeter wieer es en ze paaze van in de zoumer noo de Marok te gon…
Up doëne momènt deig ek noo men vraa et geoëm tieeken, ze gink de veiploits in en twiee meniete loter ging menen telefon en ueden ek men vraa zê da z’er genug van aa en ik antwoude mei e verboosd gezicht “da’k sebiet doo was” en k’eksuzeide me boë Filibêr da’k alte loot was vei men vergodering en da’k moest gon.
Swenst da Filibêr dei de gank noo boeete goenk wist em nog rap te zê dat em van zenen boos upslag beloufd was teigen den ieeste moë en dat em on ze Lowis beloufd aa van doo ne nieve salon van de kuepe…
Oë was nog moo de dei oeet as men vraa zaa : doënen es potverdekke serjeis van de spanoot gesnê.

Vei doë die ‘t ni weite : onder eu tung edde zue a klaa stikske vliees -zie moo es in de spiegel- awèl da’s de spanood. ‘t Schènt dat er vrigger kinnekes wore die loot begoste te spreike en dan liete zedoo boë den ieene of den andere kwakzalver en klaa sneike jeiven umdat da menneke of maske rap zaa kinne spreike. Zue komt et dat er minse zen die geud ter tool zen, echte babbelkonte.
Edde zue iemand in eu famille of vrindekring en viere doë nogal gemakkeloëk et woud in gezelschap, dan vrooge moo : amaai, goë zoë zeikes van de spanood gesnê ,

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

‘t Es van bikt eu, madammeke !
Ge moet achter doë oeetdrikking ni derèkt iet vies paze. Niee, niee, ‘t es iet prouper en ge zot gêre wille weite wat dat et betiekent en wanniee da g’et kint gebroeike ?
‘k Paas dat et een reideloëk nief oeetdrikking es, die woorschoënloëk ontston es in den twidde wieereldourlog. De minse kreige dan moindeloëks in de Savuestroot ( wooda naa et M-kaffei es) boë den dienst van de ravitaljeiring enne tèmberkes : vei brued, margarine, vliees, are, toebak en sigarette en al wat da ge nuedeg ot vei ni derèkt te sterve.
Doomei koste noo de winkel in eu gebiere gon en ‘t ieen en ‘t ander kuepe, vei zuevêr as da ze ‘t ane. Moo al doë marsjandies was in gramme par persuen berieekend en de minse ane mei wat da ze vei de tèmberkes koste kuepe, boëlange ni genug. Ze leien unger en de smouders zoge schieel van goesting noo een sigaret.
Zue kwamp et dat de zwette mèt zue floreide. Wie da senten aa kost ie en doo wel iet boëkuepe. E sneike vet spek, e stikske sjokolat van vei den ourlog (da was dan wel e bekken oeetgesloge) moo allei, t was toch sjokolat. Odde sjâns dan was er wel ie of doo e wit brued te kuepe as ‘t ieeste kommienefieest was van eu dochter of euve zoun. Ge moest dan wel geud ouver de brig koume mei voldoende frèngskes.
Odde de sjâns van iet de kinnen kuepe zonder tèmberkes, dan deig de winkelier(ster) altoëd ieel geoëmzinneg, deig stillekes tieken da ge moest wachten totda g’allieen in de winkel woot; keik rond vei te zien dat er zjust niemand ni vei de vitrin stond en dook dan onder zennen tueg vei eu et gevroogde te bezèrge, liefst ingepakt in een aa gazet of e broeen papie.
Ze, of oë must eir of em dan iedere kiee bikke.
Kwamte dan toees en vertelde triomfanteloëk da ge e pakske VF-kes (*) ot kinne kuepe, dan vreug eu vraa “van woo komt da ?” Awèl, ‘t es van bikt eu madammeke” wat da waa zê da g’et in zwèt gekocht ot.
Ziede dus iet ameloëk gebeire, iet da ze liever emme da ge’t nit en ziet, dan es da van bikt eu madammeke.
(*) In den ourlog wore der sigarette van ‘t fabriek Vander Elst Frères, afgekèt VF. De Leivenieers zanen er Voeel Foefkes teige. Moo uek doë wore volges et sistêm bikt eu madammeke te kuep.

Bookmark and Share

Leivese oeetdrukkinge

Ze spieeken up menen bloëk.

Vei doë oeetdrikking geud te verston, moete d’ieest weite wat da nen “bloëk” es.

Veil jore gelê, lank vei dat alle soute van waspoejers – die van moind tot moind nog witter as wit wasse – oeetgevonge wore, dan wid de was, gelak dat em oeet de koeep of ‘t wasvat kwamp, dei ons ouvergruetavers dirèkt up den bloëk gelieed. E stikske jès in den of, of de woëe, of on den drood gange vei te blieeke. Liefst natierloëk in de zon. Da was et mieest natierloëke blieekmiddel dat teun bestond en nog bestoot.

Den bloëk es dus de ploits woodat de propere was geblieekt wid.

As de gamîns doo dan in de gebiere spèlde viel et al es vei dat er stof of voeelegoëd up de propere was terecht kwam. Gruet lagêr dan ! “Goo d’up een ander speile, snotope !”

Veil êrger was ‘t as ge mei eu gebiere in rieze loogt en dat er iemand oeet pier minseklueteroë up euve proepere was spiekte.
As ge dan naa ieveranst in ‘t kaffei zit en g’ued iemand van aa zê da ge nog altoëd gienen toernei betoild èt vei euve verjoordag, zegt dan moo : “oola, ze spieken ie up menen bloëk”.

Konklieze : as z’up euven bloëk spieke dan beleidege z’eu en up ze minst zen ze mei eu veuten on ‘t rammele.

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

Ne kop vei out up te kappe

Nit alleman kan nen Adonis zoën of pretandeire van Mis Bezjik te zoën. Ge moet dooin ewa sjâns emme. Komde par ekzempel iemand teige die nogal geu verzien es van neis, dan wed er achter den rig wel es gezieed dat oë of zoë geu verzien es van ‘korreworre’. Of ge kint mei eire/zoëne neis out klieve.
Veil êrger es ‘t as eu ieel fasade up niks trekt, dat er gieen goei kanten on zen.
Dan zên ze gemaanloëk : “oë ie ne kop vei out up te kappe”.
As dat dan nog iemand es die zue koppeg as e jêsgat es, dan es da twiee kieere woo.
Wat dat e jêsgat es ? As ge nen buem oeetdoet in euven of en ‘t onderste stik van de stam mei de wèttelen er nit oeetkroëgt, awèl dat stik es dan ‘t jêsgat.
En doo kind veil out up kappe !

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

Naa de me zue stillekeson noo Leive Kerremis gon en da’k mene kop zal vol emme mei alle soute van vergoderinge die upnief beginne en woo da’k moet eine gon, es ‘t de momènt vei ale nog rap een aa Leivese oeetdrikking up ale maav te speite (tjên, es dat uek al gie gezegde da stillekeson verjeite wed ? In toëde van verkiezinge speite ze de minse vanalles up enne maav, moo da’s naa nit et geval).

Men bomma zoleger gebroikte dees oeetdrikking nogal nekiee :
‘t Es vrieder as da van iffra Wainke : 13 steike en nog gie bleut.
(in vertoling es da : Het is nog wreder dan dat van juffrouw Wainke, dertien steken en nog geen bloed).
Wat dat den èchte noom es van iffra Wainke weit ek uek ni. As goëlen et wèt, wilde ‘t me dan lote weite?

Men bomma gebroikte doë oeetdrikking iedere kiee as iemand eir een fel ouverdreiven zook vertelde. Of as ze twoëfels aa ouver de roddels die z’eir kwome vertelle. ‘t Zaa uek e wonder zoën as iemand dettien steike van e mes kroëgt en dat er dan nog giee bleut te zien es.

Ge kint doë oeetdrikking uek vervange dei een ander : “ne sjeit in een fles”.
Prouper es da ni moo ‘t wèt gebroikt as er veil lagêir gemokt wet ouver iet moo woovan dat ‘t rezeltoot moo poverkes es.

As ze vei Leive Kerremis annonseire dat er e reizegruet viewêrk komt up de Jêrkarlisse en ge goot doo mei eu ieel oeesaven eine en ge konstateit da noo 6 viepoële en 4 rakette ‘t viewêr al gedon es, dan meigde gerist zê “‘t was moo ne sjeit in een fles”.

‘k Wens alen e geu pouse smoubolle up Leive Kerremis.Jèf moë moo nen oure frit mei tueverbole !

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

Oej, de vakansen es bekènst verboë en in al doë zolege niksdeunderoë zen ek verjeite van een nief oeetdrikking te prezanteire.
De reigelmotege leizers en gebroeekers van Lieven in Leive meige niks mankeire en ‘k zen dan – noo ne vermonende vinger – upnief vei mene geliefden Apple gekroupe.
Wa paasde van :

‘t Es gelak teigen eu gat gesnieefd

Paas naa ni da ge doë oeetdrikking allieen moo in de winter kint oof meigt gebroeeke. Neeje, doë es ‘t iele joor dei teu te passe. ‘k Zal da teulichte mei een èkzempel.

Verlê wieek deig ek mei on da spelleke up den tevee, wooboë da g’eu moet spoeie vei zue rap meigeloëk – en liefst den ieeste – in de sjêislôn te zitte die ‘Diezend Zonne’ ieveranst rond acht ieere ‘s aves plaseit. Gewuenloëk es er dan ne schuene proës te winne ; nen bon vei mei twiee – da mag eu vraa zoën, eu lief, euven onaver of ne kamerood, een vliegvwajozje te deun noo d’ieen of d’ander wêrm land.
Awèl, verlê wieek mazjineiden ek dat de zeitel – in foëte ne strandsteul -in et Doëleparkske stond, achter de Doëlemeiles (da’s in de gebiere van de Reidinge- en de Zwètzistersstroot).
Kondiese vei te winne was da ge nit allieen den ieeste in doëne zeitel moest zitte moo da g’uek nen rieep moest boë emme. ‘k Em gien klaan kindere nemiee en dus uek gieenen rieep, moo iniees paasden ek er on da’k in men garaasj nog een oud velowiel zonder reijôns ston aa. Ik rietepetie noo men garaasj, da wiel upgepakt – in moëne jungen toëd diende dat as rieep – en rietepetie noo da parkske. Up moënen averdum zue luepe es uek nit alles en ik blies gelak e koerspjêd.
Arreveir ek dan in ‘t parkske en wie zit doo al gelak ne keinink up zenen truen : mene gebier Pol en oë ief triomfanteloëk ne schuene, ruee plastik rieep emueg.
” ‘t es gelak teeigen eu gat gesnieefd ” zaa em mei veil plezier.
Ni moeieloëk : Pol iee twiee klaankindere en oë iee toees van alle soute speilgeud.

Na verstode zeikes dat doë oeetdrikking kan gebroikt wedde, iedere kiee da g’up iet oeet zoët moo er neivest pakt.
Stode up Marktrok en wilt er ieen van eu kamerode de pint pakke die ze zjust vei aa emmen oeetgeschunke moo ge zoët em vei, zegt dan moo ‘ da’s teigen eu gat gesnieefd, ê Zjef ‘

Bookmark and Share