Archief voor ‘Politiek’

Quiz & toneel in Leuvens dialect = LEIVESEN ACHTENEUN

Zaterdag 18 november biedt de stadsschouwburg een ganse namiddag vermaak in het Leuvens dialect. Het programma start met een quiz in en over het Leuvens dialect.
Traditioneel staan/ zitten er twee ploegen tegenover mekaar: de ene is de ploeg van “Louis en de maskes” waarbij burgemeester Tobback zich laat omringen door drie Leuvense dames-politici. Zij nemen het op tegen de ploeg van deken Dirk De Gendt. Zijn ploeg heet “den dieëken en z’n akoliete” en bestaat uit drie heren actieve politici, uiteraard van een ‘andere kleur’. Amusement verzekerd! Daar staan de vele vorige edities borg voor.

Daarna brengt “den Akademie van ’t Leives” een toneelstuk, eveneens volledig in het ‘Leives’ dialect. Regisseur Flory Vloebergs neemt ons mee naar de rosse buurt van het ‘Vougelstroike (Vogelstraatje). Scenario: In het ‘huis van lichte zeden’ van madame Claude gaat alles zijn dagelijkse gangetje. De meisjes hebben veel werk en doen alles wat ze kunnen voor hun madame. Tot op de dag dat madame Claude zwaar ziek wordt en er een oplossing moet gezocht worden om het bordeel verder open te houden. Dat loopt niet van een leien dakje en blijft maar duren tot een van de belangrijkste klanten er zich mee bemoeit. De meisjes willen wel blijven, maar willen ook graag hun zegje hebben in de toekomstige aanpak van hun ‘kabardousjke’. Welke oplossing er uit de bus komt vertellen wij hier lekker niet. Je komt dus best kijken en luisteren naar “Madame Claude van et Vougelstroike”.

Inkomkaarten kopen en plaatsen reserveren voor deze vertoning (5 €) kunt u bij de ticketdienst van de stad, vooraan in het gebouw Tweebronnen, ingang Rijschoolstraat.

Ter plaatse verneemt u ook meer over de lessen ‘Leuvens dialect voor iedereen’ die zullen van start gaan vanaf 22 november in het stadhuis. Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. U vindt kortelings alle informatie hierover op deze website.

Eela Voor! Ge meigt gerist zoën! Gelak as woële geboud zèn, verjet et moo!

Actiecomité Appelgaard Keizersberg publiceert Manifest

Het actiecomité Appelgaard Keizersberg heeft volgend Manifest publiek gemaakt.

14939405_1804554093146952_7916456858804330702_o

Het actiecomité “Appelgaard Keizersberg” is een burgerinitiatief dat pleit voor het behoud van de Appelboomgaard op de Keizersberg.

Toen de gemeenteraad van 26 september 2016 besloot om de publieke ruimte op de Keizersberg – die ze zelf voor 99 jaar in erfpacht heeft toe te wijzen aan het bedrijf Daems & Zonen bvba (Vinobelga) voor de aanleg van een wijngaard, waren we met verstomming geslagen.

Onze spontane verontwaardiging en de open brief van de plaatselijke imker waren de aanleiding tot het ontstaan van dit actiecomité. Op korte tijd vonden we steeds meer medestanders die pleiten voor het behoud en het verder ontwikkelen van de hoogstamboomgaard.

Wij willen dat het openbaar park van de Keizersberg ook in de toekomst zijn groene en publieke karakter kan behouden. Onze argumenten kan u hieronder lezen.

Wij eisen dat de Stad Leuven haar eigen plannen en beloftes uitvoert: biodiversiteit bevorderen, bijen en koesterburen beschermen en natuur én erfgoed in de stad respecteren. Open publieke ruimte ter beschikking stellen ten voordele van privé projecten is dan ook onaanvaardbaar.

De politieke beslissing

Wij stellen het beslissingsproces bij de toewijzing in vraag. Indien het stadsbestuur andere plannen koesterde voor het park van de Keizersberg diende zij hiervoor een openbare aanbesteding uit te schrijven. Op de gemeenteraad van 26 september 2016 werd de concessie voor 30 jaar aan Daems & zonen bvba toegezegd zonder eerst publiek aan te besteden.

Volgens het gemeentedecreet mag er bovendien geen directe of indirecte overeenkomst gesloten worden tussen leden van de gemeenteraad en het stadsbestuur. Rik Daems zit in de Leuvense gemeenteraad voor Open-VLD.

Keizersberg een uniek openbaar park

14963571_10210855886013950_711529652_o

Volgens het gemeentelijk RUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) Leuven Vaartkom is de hoofdbestemming van de Keizersberg zone voor park. In dit plan staat dat de stad Leuven de oude boomgaard gaat herstellen en verder ontwikkelen. Er zijn geen nevenbestemmingen toegelaten. Landbouw is op zulke plaatsen uitgesloten.

In Mozaïek van 2013 schreef de stad Leuven over het Keizerspark: “Het is sinds de openstelling in 2010 één van de meest verrassende plaatsen binnen de ring: de onverwachte zichten, de natuurlijke rijkdom en de historische overblijfselen geven de Keizersberg dan ook een unieke eigenheid.”

Op 20 september 2016 onderschreef het stadsbestuur in de Kruidtuin een bijencharter met de KONVIB (Koninklijke Vlaamse Imkersbond) waarbij ze zich engageert om de drie grote pijlers van het charter in uitvoering te brengen, waaronder “te zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op alle openbare plaatsen”. Leuven lanceerde op die dag ook een prestigieus bijen- en vlinderplan waarin ze onder andere beloofde om iets te doen aan de nectarwoestijnen in de stad.
De imker van de Keizersberg, ongeveer twintig jaar actief met bijen bezig, waarvan de laatste vier jaar op het domein Abdij Keizersberg is erg verontrust over de huidige plannen van het stadsbestuur. “Dit prachtige domein, Abdij Keizersberg, is in zijn actuele vorm, een groene oase binnen de Leuvense stadskern. Door de unieke plantengroei en mede door het groenbeleid van onze stad vormt zij voor vlinders, solitaire bijen, hommels , honingbijen en andere insecten een fantastisch leefmilieu. Dit domein biedt in elk seizoen een gevarieerd stuifmeel en nectar aanbod voor de in grote getalen aanwezige insecten.” De aanleg van een wijngaard zou volgens hem een grote impact hebben op de site en ook op de aanwezige fauna en flora.

15036547_10207816316556550_8767819931613962382_n

Behoud van de natuur

Met de ondertekening van het bijen- en vlinderplan wil de stad de biodiversiteit verhogen en het leefgebied en voedselaanbod voor bijen en andere bestuivende insecten uitbreiden en verbeteren. Zo worden inwoners, landbouwers, bedrijven en natuurverenigingen gesensibiliseerd om bij- en vlindervriendelijke omgevingen te creëren.

De stad Leuven geeft evenwel een week later een terrein voor 30 jaar in concessie voor uitbating van een wijngaard.
Dit terrein is een beschermde parkzone waarop de voorbije jaren maar liefst 50 verschillende soorten wilde bijen werden aangetroffen, waaronder ook heel wat hommelsoorten. In verband met de diversiteit aan bijen lezen we in een rapport van de Aculea werkgroep van Natuurpunt uit 2014: “Tijdens het onderzoek van Verboven (2014) aan de KU Leuven werden op de Keizersberg 86 exemplaren van 22 soorten aangetroffen. Opvallend zijn onder meer de waarnemingen van de Heggenrankbij die op de gelijknamige plant gespecialiseerd is en de Zompmaskerbij. Deze laatste soort komt onder meer voor in tuinen, parken en spoorwegterreinen en lijkt een voorkeur voor warme terreinen te hebben. In Vlaanderen werd ze nog maar op weinig plaatsen met zekerheid vastgesteld.”
Heeft een wijngaard hetzelfde te bieden? De meeste druivelaars zijn zelfbestuivend (en hangen vooral van windbestuiving af en slechts in zeer geringe mate van bestuiving door honingbijen en wilde bestuivers). Het voordeel van de uitbundige vroege bloei (reeds appelbloesems in april) is eveneens weg, want druivelaars bloeien enkele weken later (in mei of zelfs pas in juni). Druivenstokken hebben bovendien een veel lagere stuifmeelwaarde dan appelbloesems. En wat met het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals zwavel, zélfs in een biowijngaard…?
De stad Leuven kan op de Keizersberg beter gefaseerd – dus geen drastische ingrepen – investeren in enkele nieuwe (hoogstam)fruitbomen. Enkele aftakelende dode exemplaren zouden moeten blijven staan (voor het dood hout dat dienst doet als nestgelegenheid voor o.a. wilde bijen en andere insecten). De bloemrijke ondergroei van deze boomgaard kan meer worden gestimuleerd door een aangepast beheer. Ook dat is Harmonisch Park- en Groenbeheer, bv. de principes: “Natuurgericht parkbeheer richt zich fundamenteel op het behouden en waar kan het verhogen van de bestaande biodiversiteit”, “Natuurlijke processen worden gestimuleerd” en “Elementen met een hoge natuurwaarde moeten behouden worden en een aangepast natuurvriendelijk beheer krijgen.” Vertrekken dus van de sterktes van een plek!
De stad Leuven ondertekende een biodiversiteitscharter voor de Koesterburen op 18 mei 2008. Dit houdt in dat er concrete acties zullen ondernomen worden die de koesterburen en de hele gemeentelijke biodiversiteit ten goede zullen komen. De Keizersberg is momenteel wellicht de meest soortenrijke plek in de Leuvense binnenstad. Een aantal van haar koestersoorten hebben hier ook hun habitat, zoals de Hazelworm, de Eikelmuis en de Spaanse vlag.
Wanneer er een wijngaard zou komen op de Keizersberg, betekent dat ook dat er machines en voertuigen de Keizersberg op moeten komen gereden, hetgeen de biotoop van deze koestersoorten ernstig kan schaden en ook tot erosie van de talud kan leiden. Hier is er een waardevol oud parkbos, met heel wat wilde flora, zoals Bosanemoon, Vingerhelmbloem en Daslook.
Historische traditie (van wijnbouw) op deze locatie
Op de plaats van de appelgaard heeft nooit een wijngaard gestaan. Op de plaats van de appelgaard lagen de gebouwen van de Commanderij van de Johannieters met kerk. De site is dus van groot archeologisch belang en werd in zijn geheel in 2014 beschermd als archeologische site.
Deze bescherming betekent dat eigenaars en gebruikers de site in goede staat moeten behouden en dat er een schriftelijke toelating nodig is om op het terrein van de site bepaalde werken uit te voeren. Wil je als zakelijkrechthouder of gebruiker bepaalde handelingen ondernemen, dan heb je een toelating van het agentschap Onroerend Erfgoed nodig, ook als er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn het bouwen van een constructie, het plaatsen van ondergrondse leidingen, het aanplanten of vellen van bomen, het plaggen of diepploegen. Is deze aanvraag in behandeling ?

14964136_10210855876693717_1835315990_o

Een stukje Leuvense natuur om fier op te zijn

De discussie gaat bijgevolg niet enkel over de komst van een al dan niet biologische wijngaard met al dan niet educatieve functie. Het gaat over een wijngaard uitgebaat door een privé bedrijf dat zo veel biodiversiteit doet verdwijnen. Een publieke plaats die de stad omwille van deze parkfunctie in erfpacht heeft genomen. Een publieke plaats met natuur voor iedereen en hoge actuele biodiversiteit in planologisch beschermd groengebied verbonden aan een archeologische site.
In een publiek groen- en parkgebied is het ongeoorloofd dat vergunningsplichtige natuurelementen met hoge belevings- en biodiversiteitswaarde, namelijk een oude hoogstamboomgaard met o.a. habitat van steenuil, eikelmuis, hazelworm en andere koesterburen en met veel holtes in oude bomen en een structuurrijk en reliëfrijk soortenrijk grasland, worden gerooid, ontgonnen en gescheurd om een wijngaard te maken voor een privé bedrijf.
In de oude ecologisch waardevolle appelgaard staan zeldzame hoogstam appelrassen, die onlangs door de Nationale Boomgaardenstichting gedetermineerd werden. Naast de reeds bekende Leuvense rassen zoals Brabantse Bellefleur en Pater Stefaan staan er ook Reinette Gris de Brabant, Marbrée de Watervliet, Goudreinette, Ananasreinette enz…. Het zou volgens de Nationale Boomgaardenstichting (NBS) dan ook zéér betreurenswaardig zijn moest deze mooie boomgaard verdwijnen.
Wij eisen samen met de imker dat de bijen (solitaire bijen, hommels en honingbijen) een centrale plaats krijgen in het park en er alles aan gedaan wordt zodat zij het naar hun zin hebben.

15127334_10207905551067357_1840082278_o

Natuur be-leven in de stad
De jongste jaren kwam er heel wat bewoning bij in de omgeving van de Vaartkom. Het gaat hier vooral over bewoners van appartementen zonder tuin. Zij hebben behoefte aan groene ruimte en een publiek park in hun onmiddellijke omgeving.
Niet elke locatie moet per se commercieel uitgebaat worden. We leven in een overprikkelende maatschappij. Er is daarom een grote behoefte aan stilte- en rustgebieden te midden van groen waar men gewoon kan niksen en kinderen kunnen spelen, los van elke vorm van consumptie.
______________________________________________________________________________________________
Dit manifest kwam tot stand dankzij de inbreng van Natuurpunt Oost-Brabant, Natuurpunt Leuven, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, De imker van de Keizersberg, Nationale Boomgaardenstichting, Be(e)friendly Leuven en van Actiecomité Appelgaard Keizersberg
Leuven 19 november 2016

https://www.facebook.com/Appelgaard-Keizersberg-1796264503975911/?fref=ts

Leuven 4 maanden lang hoofdstad van Utopia

500 JAAR UTOPIA – THE FUTURE IS MORE

In 2016 is het precies 500 jaar geleden het beroemde boek Utopia van Thomas More in Leuven gedrukt werd. Hierin beschrijft deze Engelse humanist en filosoof het politieke systeem van een ideale, niet-bestaande samenleving. More’s boek had onmiddellijk een enorme impact en beïnvloedt – ook nu nog – onze visie op de wereld. Vandaag is ‘utopie’ een woord dat nog volop leeft. Dromen we niet allemaal van een wereld die beter, mooier en rechtvaardiger is? En hoe zou leuven er binnen 100 jaar kunnen uitzien?
De 500ste verjaardag van Utopia is de aanleiding voor een groots opgezet cultureel stadsfestival in Leuven. Met tentoonstellingen, theater, dans, film, concerten, lezingen, stadswandelingen en happenings. Vier maanden lang staan vernieuwing en ontdekking centraal: precies waar het in Utopia allemaal om draaide. Onder het motto The Future is More verbinden 55 Leuvense culturele organisaties verleden en toekomst met elkaar.
Het volledige programma van 500 jaar Utopia werd samengevat in een brochure van meer dan 100 bladzijden en omvat 78 projecten die worden gerealiseerd op 39 locaties door niet minder dan 416 medewerkers en met de steun van een 50-tal partners.
Achteraan in de brochure vind je een handige, uitknipbare kalender. Ze is verkrijgbaar bij de stadsdiensten en kan aangevraagd worden bij hanna.vanzutphen@kunstleuven.be

Op www.utopialeuven.be staan aanvullingen op dit uitgebreide programma en lees je hoe je plaatsen kunt reserveren.
De start van het programma is voorzien op 24 september met een groot evenement op het Ladeuzeplein.

UTOPIA is een initiatief van KU(N)ST Leuven, het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de KU Leuven.

Het programma werd voorgesteld door Katlijn Malfliet: vicerector cultuur KU Leuven en Denise Vandevoort: schepen van cultuur. Beiden zijn ze de co-voorzitters van KU(N)ST Leuven vzw. Daarop volgde een geanimeerd panelgesprek onder leiding van moderator Annelies Moons (eerste van links op de foto).
Andere deelnemers waren (verder van links naar rechts op de foto):
2. Professor Erik Schokkaert: hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
3. Charlotte Vandevyver:programmator dans bij STUK
4. Stijn Devillé, directeur van het nieuwstedelijk en van Eutopia
5. Isabel Lowyck: afdelingshoofd Publiekswerking M-Museum
6. Lien De Keukelaere: coördinator KU(N)ST.

IMG_0100

Leuven realiseert hiermee de grootste tentoonstelling in Vlaanderen van 2016.

Lezing Peter Adriaenssens: Palestijnse kinderen achter tralies

Dinsdag 24 mei organiseren de Leuvense Actiegroep Palestina en Palestina Solidariteit in de aula Pieter De Somer een infoavond over Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen, met als gast prof. dr. Peter Adriaenssens.

Duizenden Palestijnse kinderen werden de voorbije jaren gearresteerd, ondervraagd en opgesloten in Israëlische gevangenissen. Het gros van de arrestaties gebeurt ‘s nachts. Met groot militair vertoon worden de kinderen van hun bed gelicht en zonder uitleg weggevoerd. In bijna alle gevallen worden ze geblinddoekt en worden hun handen op hun rug gebonden met een snijdend plastic bandje dat strak wordt aangetrokken.

“Nadat de soldaten mijn identiteit hadden gecontroleerd, greep een van hen mij vast en bond mijn handen op mijn rug met twee sets plastic boeien die hij aansnoerde. Ze hielden mij geboeid tot 10 u ’s ochtends” [19 uren]
Abdullah E. (15) – gearresteerd op 12 september 2011 in Hebron

Zowel bij de arrestatie, de overplaatsing, de ondervraging als de opsluiting, worden de rechten van de kinderen geschonden. Fysiek en verbaal geweld, vernedering, bedreiging en eenzame opsluiting behoren tot de middelen die Israël inzet om Palestijnse kinderen tot een bekentenis te dwingen.

Over de gevolgen van zo’n ervaring voor de ontwikkeling van het kind zal professor dr. Peter Adriaenssens een lezing geven. Na de pauze is er tijd voor vragen uit de zaal.

Voor de lezing, tijdens de pauze en na afloop van de vragenronde kan je in de foyer van de aula terecht voor een (h)eerlijk drankje, een fototentoonstelling en een marktje met stands van solidariteitsorganisaties.

Praktisch
dinsdag 24 mei 2016
deuren: 19u30 – aanvang lezing: 20u
aula Pieter De Somer, Charles Deberiotstraat 24, 3000 Leuven

De Bruul: park? of parking?

Op woensdag 25 november organiseerde de actiegroep “De Bruul brult” in zaal Geertruihof een informatieavond over dit onderwerp.
Een honderdtal aanwezigen kregen van de actiegroep hun standpunt te horen over de inplanting van de parking en de concrete gevolgen daarvan voor het huidige park en de ruime omgeving.

“De Bruul brult” is een initiatief van buurtbewoners en andere Leuvenaars die weliswaar gewonnen zijn voor een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar vinden dat de bouw van weeral een grote autoparking daar haaks op staat.

Via de vragenronde kwamen ook vele andere gelinkte onderwerpen aan bod, zoals de bijna ongebruikte randparkings en hun verbindingen met de stad via pendelbussen, de geplande tramlijn (ook “people mover” genoemd), het nieuwe verkeersplan voor het openbaar vervoer waardoor het gros van alle autobusverkeer (zo’n duizend per dag) niet meer langs de Brusselsestraat, maar langs Brouwersstraat en Tessenstraat zou geleid worden, ligging in overstromingsgebied plus: dicht tegen twee Dijle-armen met alle gevolgen van dien voor de grondwatertafel, de uitlaatgassen van de parking kunnen terecht komen in kinderspeeltuin, ontbrekend businessplan voor de exploitatie door de stad in eigen beheer…

Daarnaast luisterden de aanwezigen naar de actieplannen en hoe zij zich op diverse manieren konden engageren in het protest tegen de geplande parkeergarage, waarvoor mogelijks al eind 2016 de eerste spadesteek zou kunnen gegeven worden.
Ter plaatse kon men een petitie tekenen waarmee ze duidelijk verklaarden tegen de Bruulparking te zijn.
Er werden 5.000 folders/ raamaffiches ge-bust, er komen ook grotere affiches.
Men wordt verzocht bezwaarschriften in te dienen…

De avond werd afgesloten met een anti-parking-lied: “Liever kwijt dan rijk”!

Meer info:
www.facebook.com/BruulparkingNEE/
debruulbrult.weebly.com/

Noteer dat de stad zelf ook een informatieronde organiseert over dit onderwerp van 2 tot 4 december.

N-VA Leuven wil rand- en carpoolparking aan Bodart

N-VA Leuven heeft vragen bij de visie van het stadsbestuur op de ontwikkeling van de stadspoort Bodart. Parking Bodart fungeert nu als een gratis rand- en carpool parking. Door de uitbreiding van
de blauwe zone in de buurt zijn er nu al klachten dat de parking niet meer kan gebruikt worden door carpoolers. De stad wil deze gratis randparking in de toekomst blijkbaar schrappen en slechts eventueel vervangen door een ondergrondse en betalende parking.

Duurzame mobiliteit
De Boudewijnlaan is een belangrijke invalsweg voor Leuven. Het wegnemen van het viaduct en de nieuwe fietsverbinding zijn goede maatregelen. Gemeenteraadslid Gunther Rens: “Wat echter ontbreekt bij deze nieuwe stadspoort is een goedkope randparking om de wagen achter te laten om nadien te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te stad in te trekken. Ook een carpoolparking kan bijdragen tot duurzame mobiliteit.”

Mobiliteitsplan voor ganse stad
Fractieleider Zeger Debyser: “We betreuren dat de waardevolle en historische Grote Spui wordt geïsoleerd op een eiland tussen grote wegen”. “We begrijpen daarenboven niet dat Leuven mobiliteitsingrepen plant zonder te beschikken over een recent mobiliteitsplan voor de ganse stad. Ingrijpen op een ring heeft namelijk effecten op de ganse mobiliteit van de stad.”

Groen Leuven vraagt zicht af of Leuven Autovrij meer is dan entertainment

Groen Leuven is van mening dat Leuven Autovrij steeds meer haaks staat op het beleid dat het stadsbestuur voert op het vlak van mobiliteit en participatie. Groen Leuven stelt de vraag of Leuven Autovrij nog wel meer is dan een gezellige rommelmarkt?

Op zondag 30 augustus is er een nieuwe editie van Leuven Autovrij. De persmededeling van het stadsbestuur luidt als volgt: “Om Leuven nog veiliger, leefbaarder en tegen 2030 zelfs klimaatneutraal maken, wil de stad het autoverkeer in het stadscentrum afremmen en het fietsen stimuleren. De stad werkt daarom verder aan een autoluw centrum met fietsvriendelijke infrastructuur.”

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Wie vorig jaar rondliep op Leuven Autovrij merkte het al. Wat een dag zou moeten zijn die autovrij leven promoot, leek soms niet veel meer te zijn dan een excuus om op de Bondgenotenlaan te kunnen wandelen en te snuffelen in de kraampjes van een rommelmarkt. De ruimte voor sensibilisering voor een andere mobiliteit was beperkt. De balans was alleszins zoek. Het blijft trouwens jammer dat de Leuvense deelgemeenten helemaal niet betrokken worden in deze autovrije zondag. Het zou toch mogelijk moeten zijn om iets te doen in de woonkernen van de deelgemeenten.

Maar meer ten gronde is die jaarlijkse autovrije dag steeds meer een ongemakkelijk alibi geworden voor het werkelijke beleid van dit stadsbestuur. Een dagje ‘gezellig’ autovrij doen aan de ene kant, en aan de andere kant massief investeren in infrastructuur om nog meer auto’s aan te trekken naar de binnenstad. Dit stadsbestuur vindt het niet eens de moeite om een eigen mobiliteitsdienst te hebben. De manier waarop wordt omgegaan met actieve burgers die concrete voorstellen doen voor leefbare buurten is een deel van dezelfde achterhaalde bestuurscultuur. Het feit dat het comité 3012WD – het onafhankelijk bewonersplatform van Wilsele – dit jaar niet meewerkt aan Leuven Autovrij, uit teleurstelling over de manier waarop het stadsbestuur omgaat met hun voorstellen, is meer dan tekenend. De spreidstand van het stadsbestuur is cynisch. Als er de volgende jaren geen sprake is van een kentering ten gunste van een echt duurzaam mobiliteitsbeleid en reële participatie zal Leuven Autovrij niet meer zijn dan gewoon nog een event in de recreatieve zomerprogrammatie van de stad.”

N-VA Leuven lanceert plan voor Leuvense handel

De Leuvense N-VA wil een nieuw elan geven aan het handelsbeleid van de stad. Daarbij wil het extra inzetten op bereikbaarheid, herkenbaarheid en het winkelaanbod. Frieda Aerts, Karen Van Herck en Lorin Parys van N-VA lichtten gisteren hun visie toe in een leegstaand handelspand op het Rector De Somerplein. Enkele blikvangers: een bustram, een eengemaakt parkeerticket, één besteldienst voor Leuvense e-commerce, het stadhuis als broedplek voor ambachtelijke starters, kinderopvang in de handelswijken op zaterdag en één sterk merk voor Leuven. “Koken kost geld,” zeggen de N-VA’ers en dus voorzien ze in een budgetverhoging en een structureel overleg met de handelaars.

Problemen aanpakken
“Leuven kampt met vijf problemen, zegt gemeenteraadslid Karen Van Herck. “Niet enkel op vlak van bereikbaarheid en parking maar ook op vlak van aanbod blijkt dat we relatief veel winkelketens hebben. Daarbij komt dat het beleid van handel geen prioriteit heeft gemaakt en dat elke schepen op een andere manier aan stadsmarketing doet. Tenslotte zien we dat meer panden leegstaan en dat bijvoorbeeld de herinrichting van het De Somerplein de zaken nog erger heeft gemaakt.”

Eén plan, XII werken
“Voor het eerst komt een partij met een visie op de handel in één plan. Daarbij willen we onze stad duidelijk positioneren als de kleinste wereldstad op aarde waar het historisch decor, een vernieuwend winkelaanbod en verrassende evenementen voor een shoppingervaring zorgen waar mensen een dag voor willen blijven,” vult Lorin Parys aan.

KU Leuven parkings, fietsdeelsysteem en een bustram
Frieda Aerts: “De eerste werf die we aanpakken is die van de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het parkeren. Daarvoor willen we in gesprek gaan met de KU Leuven en de scholen om de vele binnenstedelijke parkeerplaatsen tijdens het weekend open te stellen, één parkeerticket invoeren voor handelaars en shuttles lanceren vanaf randparkings. We verwelkomen een fietsendeelsysteem en introduceren de eerste bustram in Vlaanderen. Dat betekent minder bussen maar evenveel mensen in de binnenstad,” besluit het gemeenteraadslid.

Eén besteldienst voor Leuvense e-commerce, stadhuis broedplek voor starters
Op vlak van aanbod moet de stad voortrekker worden in lokale e-commere. “We zorgen voor één gratis besteldienst die voor alle Leuvense zelfstandigen werkt, we maken één e-commerce omgeving voor alle Leuvense winkels en bouwen samen met de unief en grote creatieve spelers zoals IMEC, Groep T, Flanders DC en iMinds aan de winkelstraat van de toekomst. Bovendien moeten we als stad een offensieve zoektocht starten naar ondernemend talent,” zegt Lorin Parys. “Daarom geven onze XII werken starters de ruimte in het oude stadhuis, dat ook dienst kan doen als een ambachtenhal voor authentieke kwaliteitsproducten. Voor gezinnen zorgen we voor kinderopvang in elke handelswijk en een babysitservice in restaurants op zaterdag.”

Sterk merk, ook online
Verder wil N-VA Leuven herkenbaar maken in de rest van Vlaanderen. “Wij willen één merk dat zowel voor handel, horeca, toerisme en cultuur geldt,” zegt Karen Van Herck. “Leuven moet ook eindelijk aanwezig zijn op Twitter en Instagram. De communicatie die we voeren moet even verrassend zijn als de stad dus waarom geen Leuvense pop up winkel op de luchthaven met producten van Leuvense handelaars om toeristen aan te trekken of een app die bezoekers wegwijs maakt in onze bezienswaardigheden, hotels, winkels en promo’s?”

Meer centen en beter luisteren
Koken kost geld, dus stellen de Leuvense N-VA’ers voor om het bestaande budget gevoelig op te trekken door ondermeer de opbrengst van de nieuwe leegstandsheffing aan handel te besteden en dat budget samen te voegen met dat van Leuven Handelt. Tot slot wil N-VA Leuven vooral luisteren naar de Leuvenaars, bezoekers en tijdelijke inwoners over hun shopping ervaring via gestructureerde enquêtes, overleggen met de handelaars en bestaande spelers zoals de unief betrekken.

Wat denken jullie van deze voorstellen? Zitten er goede ideeën tussen?

Leuvense jongeren bezetten het stadhuis

Een 30-tal Leuvense jongeren van KRAS (scholierenparlement) nemen op woensdag 25 maart 2015 de Gotische zaal van het stadhuis in en leggen lokale politici het vuur aan de schenen. Het thema dat op tafel ligt: globalisering.

Globalisering is een complex begrip dat een invloed heeft op verschillende levensdomeinen. Iets wat niet per se negatief hoeft te zijn. De welvaart is er door globalisering in heel wat werelddelen op vooruit gegaan. Toch blijft de vraag hoe we hier als mensen mee omgaan. En of we dit altijd op een juiste, duurzame manier aanpakken. Welke voor- en nadelen zien jongeren in hun eigen leefwereld? Welke rol speelt de overheid? En hoe kan zij lokaal het goede voorbeeld geven?

Debatteren en aanbevelen
Al sinds september 2014 komen 30 jongeren uit de derde graad van het Heilig Hart Heverlee, het Sint-Pieterscollege en KA2 Ring regelmatig samen in jeugdcentrum Vleugel F om te debatteren over dit brandend actuele thema. En dat in het kader van KRAS, een project van Jeugddienst Globelink dat in Leuven georganiseerd wordt in samenwerking met mijnLeuven, het jongerenlabel van de afdeling jeugd.

Tijdens de eerste sessies kropen de jongeren in de huid van o.a. Oxfam, Petrobras, Triodos Bank en (landen als) China om vervolgens vanuit verschillende standpunten het debat met elkaar aan te gaan. Door inleving en debat in een drietal rollenspelen kregen de jongeren inzicht in het complexe thema dat globalisering is.

Nu – op het einde van de rit – zijn ze klaar om op basis van hun ondervindingen hun eigen mening te verkondigen. De jongeren hebben daarom 5 parlementaire vragen opgesteld, in samenwerking met een aantal experts. Deze vragen (en ook hun plannen) willen ze tijdens een lokale slotzitting in het stadhuis aftoetsen aan de realiteit. De confrontatie met lokale politici uit verschillende politieke partijen gaan ze hierbij zeker niet uit de weg. Schepen Dirk Vansina (CD&V), schepen Denise Vandevoort (SP.A), David Dessers (Groen), Zeger Debyser (N-VA) en Sabine Bovend’aerde (Open VLD) gaan het debat aan met de jongeren.

Input voor Vlaanderen
De lokale slotzitting heeft niet enkel als doel dat de Leuvense jongeren die zich engageren voor KRAS antwoorden krijgen op hun vragen. Ze nemen de input van deze dag ook mee naar de overkoepelende slotzitting op 24 april 2015 in Brussel. Tijdens deze zitting komen jongeren uit heel Vlaanderen samen en formuleren ze – op basis van de informatie die tijdens het jaar en op de lokale zitting naar boven kwam – een aantal beleidsaanbevelingen voor de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement.

Groen voert actie voor trage wegen in Leuven

Groen wil dat het stadsbestuur een coherent beleid rond trage wegen gaat voeren.

Gisteren voerde Groen actie aan een trage weg in de Lodreef in Kessel-Lo om aandacht te vragen voor het gebrek aan visie rond trage wegen bij het Leuvense stadsbestuur. Het Lovensevoetpad is een schrijnend voorbeeld. Dit pad werd lang geleden omgeploegd, maar staat nog steeds officieel vermeld in de Atlas der Buurtwegen. Het wijkcomité dringt al jaren bij het stadsbestuur aan op een heraanleg, als veilige verbinding naar het schooltje van Boven-Lo. Groen voerde hier in 2008 al actie voor. De bewoners kregen toen de formele belofte van schepen van Openbare Werken Robbeets dat de stad snel werk zou maken van die heraanleg. Maar dat bleef dode letter.

Deze nieuwe actie past binnen de campagne Doorgang Voor Iedereen van de vzw Trage Wegen.

Trage wegen zijn vaak de veiligste tracés voor jonge fietsers en wandelaars bij korte verplaatsingen. Maar zulke buurtwegen creëren ook op vele andere vlakken een belangrijke meerwaarde: ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie, gezondheid… Die meerwaarde dient ook erkend te worden in een uitgewerkte beleidsvisie. Die weerspiegelt zich in de (her)aanleg en het onderhoud van trage verbindingen tussen wijken en met buurgemeenten.

Raadslid Toon Toelen legt een uitgebreid voorstel voor aan de gemeenteraad van maart. Voor zo’n beleid is eerst en vooral een geactualiseerde inventaris van de trage wegen nodig. Dat kan met medewerking van de Leuvenaars. In Londerzeel werd een gelijkaardig traject afgewerkt met de hulp van wandelclubs, de jeugdbeweging, mountainbikers, ruiters, seniorenorganisaties… Op basis daarvan kom je tot een stappenplan om de nu ontoegankelijke buurtwegen te herstellen. Anderzijds zou de stad nieuwe trage verbindingen kunnen creëren. De toekomstige gebruikers betrek je best ook bij de herinrichting. Verder moeten trage wegen ook onderhouden worden, zodat alle gebruikers, jong en oud, comfortabel kunnen passeren. Zoals wettelijk verplicht, moet het stadsbestuur ook optreden bij elke inbreuk op het bestaande openbare netwerk.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Het is hoog tijd voor een coherent tragewegenbeleid in Leuven. Het stadsbestuur heeft al te veel buurtwegen verloren laten gaan. Daarnaast zijn er nog heel wat mogelijkheden voor nieuwe trage wegen. In ons voorstel voor de gemeenteraad vragen we aan het stadsbestuur om met een uitgewerkte beleidsvisie rond trage wegen te komen voor 1 december 2015. Concreet komt dat neer op een inventaris, de organisatie van participatie rond missing links en bestaande noden, een timing voor aanleg of heropening van trage wegen en het aanduiden van een coördinerend ambtenaar. We vragen ook een tweejaarlijks voortgangsrapport voor de gemeenteraad.”