Archief voor ‘Regelgeving’

Foto’s fietsparkeervakken in Leuven

Sinds een maand beschikt Leuven over twee fietsparkeervakken: eentje op de Oude Markt en eentje vlakbij het kruispunt van de Parijsstraat en de Brusselsestraat. Het vak in de Parijsstraat lijkt vaak gebruikt te worden, maar het vak op de Oude Markt is minder populair. Wat volgt zijn enkele foto’s voor wie nog nooit een ‘fietsparkeervak’ gezien heeft. Ik hoop wel dat de volgende fietsparkeervakken op nuttigere plaatsen komen: op de Oude Markt en in dat stuk van de Parijsstraat kon je zowiezo je fiets wel ergens zetten. Enkele suggesties voor nieuwe fietsparkeervakken: in de Bondgenotenlaan, in de Maria-Theresiastraat, op het Martelarenplein…

Het fietsparkeervak op de Oude Markt:
Fietsparkeervak op de Oude Markt, foto 1

Fietsparkeervak op de Oude Markt, foto 2

Het fietsparkeervak in de Parijsstraat:
Fietsparkeervak in de Parijsstraat, foto 2

Fietsparkeervak in de Parijsstraat, foto 3

De flickr set bevat nog 2 extra foto’s.

Gratis infosessies duurzaam bouwen

Meer en meer mensen kiezen voor een duurzame en energiezuinige woning. Omdat (ver)bouwers nog vaak vragen hebben hoe ze dit moeten aanpakken, organiseert DuBoVlaamsBrabant in oktober een aantal gratis infosessies, telkens van 19.30 tot 22 uur.

Duurzaam bouwen of verbouwen betekent grote winst voor het milieu en voor uzelf. Inwoners die hun kennis willen vergroten en op zoek zijn naar onafhankelijke en heldere informatie kunnen terecht bij DuboVlaamsBrabant, het provinciale steunpunt voor duurzaam bouwen“, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu en wonen.

Wie een nieuwbouw of een grondige verbouwing plant, kan zijn plannen aan een goedkoop tarief laten screenen door een professioneel adviseur. De bouwers krijgen handige tips mee over isolatie, ventilatie, verwarming, waterbesparing of materiaalgebruik.

Daarnaast kunnen burgers ook een BouwTeamcursus of één van de talrijke gratis infosessies volgen. Voor korte, concrete vragen van technische aard is er bovendien een gratis infoloket.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende infoavonden en hun locatie:

 • dinsdag 4 oktober om 19.30 uur in het Provinciehuis in Leuven

  Gratis infoavond: ‘Isoleren van hellende en platte daken’ (I.s.m. Dialoog vzw).

  Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen is een goede dakisolatie een absolute must. U leert de verschillende mogelijkheden kennen: isolatie van een plat dak, isolatie van de zoldervloer of isolatie van een hellend dak met inrichting van de zolder.

 • donderdag 13 oktober om 19.30 uur in het CC Strombeek te Strombeek-Bever

  Gratis infoavond: ‘Hout: duurzaam zonder verduurzaming?’ (I.s.m. VIBE vzw).

  Wat zijn de voorwaarden om hout zonder chemische bescherming te kunnen gebruiken?
  Welke houtsoorten kunt u voor welke toepassing gebruiken? Hoe kunt u hout via de constructie zelf maximaal beschermen tegen vocht en schimmelaantasting?

 • dinsdag 18 oktober om 19.30 uur in het Provinciehuis in Leuven

  Gratis infoavond: ‘Wat met regenwater: een waterput of een groendak?’ (I.s.m. Dialoog vzw).

  Hoe is een hemelwaterinstallatie opgebouwd? Waarvoor is regenwater geschikt en wat zegt de wetgeving? Hoe is een groendak opgebouwd, wat zijn de voor- en nadelen en waar past u het toe? Ook infiltratie en afvalwater komen aan bod.

Meer info: www.dubovlaamsbrabant.be

Voetgangers en zone 30

Met de invoering van de zone 30 in Leuven komen er op heel wat intenetfora (zoals hier, hier en hier) veel vragen los in verband met de voorrang van voetgangers. Met dit artikel wil ik hierin wat klaarheid brengen.

Beperkte openbare ruimte

De kern van deze discussies komt eigenlijk voort uit het feit dat onze openbare ruimte eerder beperkt is, vooral in steden met een historisch centrum zoals Leuven, en dat deze ruimte gedeeld moet worden door verschillende groepen van weggebruikers. Mensen met wagens willen parkeerplaats, mensen met fietsen willen fietsstallingen, voetgangers willen degelijke voetpaden, mensen met kinderen willen speelstraten, horecauitbaters willen terrassen etc. . Daarom, in navolging van andere landen, worden straten van verblijfsgebieden opgedeeld volgens functie: eerder woonfunctie of eerder verkeersfunctie. De uitersten zijn autostrades (met louter verkeersfunctie) en woonerven (met bijna louter verblijfsfunctie). Voor de straten waar de verblijfsfunctie zeer sterk is, maar de verkeersfunctie niet kan genegeerd worden, is een zone 30 het compromis. Deze 30 km/u is eigenlijk de “matige snelheid” die zo dikwijls in andere delen van de wegcode terugkomt.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een woonerf, verandert er juridisch binnen een zone 30 niets aan voorrang, parkeren of ander verplichtingen: het is louter een snelheidsbeperking. De rest van het verkeersreglement blijft onveranderd gelden.  Een straat binnen een zone 30 blijft een gewone straat (Wegcode art. 2.38). Maar het is tegelijkertijd ook meer: het gebruik van een straat verandert. In de plaats van een “verkeersfunctie” krijgt een straat binnen en zone 30 voornamelijk een “verblijfsfunctie “(wegcode art. 2.48). Maar het is dus aan de wegbeheerder om te beslissen hoe hij deze ‘verblijfsfunctie’ laat primeren op de ‘verkeersfunctie’.

Eén van de dingen waar een wegbeheerder aan moet werken is het beperken van het (doorgaande) verkeer. Het verkeer dient namelijk gebundeld te worden op de straten met verkeersfunctie. In België is dit zeker niet gemakkelijk, vermits sinds jaar en dag door de lokale overheden overal mocht gebouwd worden waar er een straat lag, en dus ook langsheen drukke steenwegen. Dit maakt dat we niet echt veel straten hebben met ‘verkeersfunctie’ die als dusdanig herkenbaar zijn. Ik denk daarbij aan de Tiensesteenweg of de Diestsesteenweg.

Zebrapaden

Is het verwijderen van alle zebrapaden binnen en zone 30 dan verplicht zoals onze burgemeester soms fulmineert? Niet volgens de wet. Bij de invoering van de eerste zones 30 lag dat nog anders, omdat er vanuit de hogere overheid gevreesd werd dat burgemeesters te pas en te onpas zones 30 zouden inrichten waardoor de bovenlokale doorstroming van het verkeer in het gedrang zou komen. Zebrapaden kunnen nog altijd als lokale omstandigheden dat vereisen. Bijvoorbeeld een drukke straat voor een schoolpoort. Bijvoorbeeld een winkelwandelstraat die een drukke straat dwarst.

Mogen er geen fietspaden meer aangelegd worden in een zone 30? Dat hangt allemaal af van de drukte van de autoverkeer. Zo zou het bijvoorbeeld aan te raden zijn dat er op de Geldenaakse baan ( die ook een zone 30 wordt apropos, maar waar we eens ze geopend zal zijn terug veel sluipverkeer zullen mogen verwachten) in de bergop naar Parkpoort toe een fietspad krijgt. Hier staan namelijk dikwijls rijden auto’s voor de lichten aan te schuiven. Een fietspad naast deze rij wachtende auto’s kan vermijden dat de fietsers tussen de auto’s moeten plaatsnemen op de rijbaan.

Conclusies

Binnen een zone 30 (maar net zoals in een zone 50 of 70):

 • moeten voetgangers  voorzichtig de straat oversteken. Zij mogen dit doen waar ze willen indien er geen zebrastrepen in de buurt zijn;
 • moet het gemotoriseerd verkeer voorzichtig zijn voor fietsers, voetgangers en onvoorziene omstandigheden. En voor sommige verkeersdeelnemers moeten ze zelfs dubbel voorzichtig zijn.

Bedenkingen

Een zone 30 verandert niets aan de voorrangsregels, het is juridisch gezien louter een snelheidsbeperking. Ze kan dan ook alleen maar echt werken als de effectieve maximale snelheid wordt gerespecteerd. Het stadsbestuur gaat hier sprookjesachtig mee om: in de bebouwde kom (50km/u) worden regelmatig laagvliegers geflitst aan snelheden van 80 tot 125km/u, op de Eénmailaan of de Geldenaaksebaan bijvoorbeeld. Waar de snelheidslimiet 30km/u bedraagt zou volgens hen ‘niemand’ deze limiet overtreden. Zij zeggen dit enkel omdat politiecontroles het maatschappelijk draagvlak voor de zone 30 sterk zouden kunnen doen afnemen.

Tenslotte wordt door onze schepenen de veiligheidslogica ook wel eens omgedraaid: het chaotisch gedrag van voetgangers en fietsers dwingt een lagere snelheid af, dat zou moeten zijn: door de lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer hebben voetgangers en fietsers meer plaats om zich veilig op de rijbaan te bewegen. Ik zou het persoonlijk fijner vinden moesten onze schepenen fietsers niet beschouwen als remvee, en zeker alle kinderen die zich elke dag fietsend naar school begeven.

Informatie

Nog wat wetgeving zoals ze te vinden is op www.wegcode.be:

Ministeriële omzendbrief betreffende de oversteekplaatsen voor voetgangers.

artikel 7.1. Elke weggebruiker moet de bepalingen in dit reglement naleven.
Onverminderd de naleving van de bepalingen in dit reglement mag de bestuurder kwetsbaardere verkeersdeelnemers niet in gevaar brengen, met name wanneer het gaat om fietsers en voetgangers, inzonderheid wanneer het kinderen, bejaarden of personen met een handicap betreft.
Hieruit volgt dat, onverminderd de artikelen 40.2 en 40ter, tweede lid, elke bestuurder dubbel voorzichtig moet zijn bij aanwezigheid van dergelijke kwetsbaardere weggebruikers, of wanneer hun aanwezigheid op de openbare weg kan voorzien worden, in het bijzonder op een openbare weg zoals gedefinieerd in artikel 2.38.
artikel 2.38. “Straat” : een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk omgeven is met bebouwing en met toegangen tot activiteiten langs de weg en die gekenmerkt is door het gedeeld gebruik van de ruimte door verschillende soorten weggebruikers. De wegen die gelegen zijn in een zone 30, ofwel in een woonerf of erf, zijn straten.

artikel 2.48. “Verblijfsgebied” : gebied bestaande uit een of meer straten waarin de verblijfsfunctie door de wegbeheerder belangrijker gesteld wordt dan de verkeersfunctie.“Verblijfsfunctie” is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor niet gemotoriseerde verplaatsingen en activiteiten.

“Verkeersfunctie” is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor gemotoriseerde verplaatsingen.

artikel 40.2. De bestuurder moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen, bejaarden of personen met een handicap, inzonderheid blinden met een witte of een gele stok en de personen met een handicap die een voertuig besturen dat zijzelf voortbewegen of dat uitgerust is met een elektrische motor waarmee niet sneller dan stapvoets kan gereden worden. Hij moet vertragen en zo nodig stoppen.

artikel 40.4.2. Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven.
artikel 42.4.4. Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.
betekent

Afvalkalender Leuven centrum in Google Calendar

Ronny Vanden Bempt heeft de afvalkalender voor Leuven centrum omgezet naar een Google Calendar. Dit laat je toe om de afvalkalender gemakkelijk toe te voegen aan je eigen digitale agenda. De volgende formaten zijn beschikbaar:

De afvalkalenders zijn ook in PDF formaat beschikbaar op de webiste van de stad Leuven.

Provincie start campagne tegen gehoorschade

Door regelmatige blootstelling aan schadelijke geluiden, zoals bijvoorbeeld bij te luide muziek, loopt men het risico op gehoorschade. Gehoorschade bij de jeugd, maar ook bij volwassenen, wordt een ernstig probleem. De gevolgen gaan van tijdelijk of permanent gesuis in de oren tot slecht horen. Daarom start de provincie Vlaams-Brabant een campagne om gehoorschade bij jongeren te voorkomen.

“Heel wat jongeren luisteren naar muziek via een MP3-speler, terwijl ze bijvoorbeeld het openbaar vervoer of de fiets gebruiken. Maar als dat toestel te luid staat, zorgt dat voor blijvende gehoorschade. Daarom mikken we met onze campagne vooral op deze doelgroep”, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde voor jeugd en cultuur.

Andere doelgroepen waarop de campagne zich zal richten zijn de jonge festivalgangers, geluidstechniekers, muzikanten en artsen.

“Tijdens de campagnemaand, die start op 5 mei, zal een ludiek duo gebruikers van MP3-spelers op verschillende stationspleinen in de provincie aanspreken. Met een reuze MP3-speler wordt de geluidssterkte van hun toestel gemeten. De bedoeling is hen bewust te maken van de geluidssterkte van hun toestel en de mogelijke schade die dat kan veroorzaken. De resultaten van de meting worden gepubliceerd op www.weesnietdoof.be“, zegt gedeputeerde Elke Zelderloo.

Op woensdag 5 mei om 15h geeft gedeputeerde Elke Zelderloo, samen met leden van de provinciale jeugdraad, de aftrap van deze campagne op het Martelarenplein. Ze zal met een reuze MP3-speler in de hand jongeren op het stationsplein aanspreken en het geluid van hun MP3-speler meten.

Gras maaien op zondag

Na de eerste zonnige lenteweekends werd het hoog dringend tijd voor de eerste grasmaaibeurt in onze tuin, dus waarom niet een half uurtje van die paasmaandag opofferen om met de grasmaaier rond te hobbelen?
Toen ik twintig minuten later gedaan had keek ik eens even rond naar de huizen rondom en zag dat bij de meeste buren de ramen openstondend, en hoorde dat er toch redelijk wat mensen in hun tuin zaten. Oei, zou ik ze dan niet gestoord hebben in hun zonnige namiddag buiten, en is het gras afrijden tijdens het weekend eigenlijk wel toegestaan?
Met Facebook als hulplijn, en de site van de stad Leuven als bron: het gras afrijden op zon- en feestdagen mag dus niet. Je kan er een administratieve boeten van 250 Euro voor oplopen (125 als je het klusje door je minderjarig kind laat uitvoeren ;-)). En gezien het hier een administratieve boete betreft hoeft het zelfs niet door de politie vastgesteld worden, een  bevoegd ambtenaar kan dit ook opleggen.
Uitreksel uit het Politiereglement, artikel 6 uit rubriek 2.3:

In de nabijheid van woningen is het gebruik van grasmachines en andere tuinwerktuigen aangedreven door verbrandingsmotoren niet toegelaten tussen 21.00 en 08.00 uur evenmin als op zon- en wettelijke feestdagen gedurende de hele dag.