Archief voor ‘Verkiezingen’

Debat over de verkiezingen voor het Europees Parlement op 29 april

De Provincie Vlaams-Brabant organiseert op dinsdag 29 april 2014 een debat over de verkiezingen voor het Europees Parlement in Leuven. Op 29 april treden de Europese parlementsleden Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Bart Staes, Gerolf Annemans, Johan Van Overtveldt en Annemie Neyts met elkaar in debat over de Europese verkiezingen van 25 mei 2014. Moderator is journalist Rob Heirbaut.

Praktische info:

 • Datum: dinsdag 29 april 2014 om 19.30 uur
 • Plaats: Auditorium van het Provinciehuis, Provincieplein 1 in Leuven
 • Prijs: gratis

JOUW STEM TELT: debat over de Europese verkiezingen in Leuven

Het aftellen is begonnen: nog 100 dagen voor de stembureaus hun deuren openen voor de Europese verkiezingen van 2014! 400 miljoen kiezers in de 28 lidstaten zullen opgeroepen worden om een nieuw Europees Parlement te verkiezen. De 751 Parlementsleden die hun functie in juli opnemen, zullen niet alleen de richting van het Europese beleid voor de komende vijf jaar bepalen, maar zij verkiezen ook voor de eerste keer het hoofd van het uitvoerend orgaan van de EU, de voorzitter van de Europese Commissie.

Het Informatiebureau van het Europees Parlement in België, de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België en de Europese Beweging-België organiseren in nauwe samenwerking met de informatiecentra Europa Direct een reeks van 12 debatten overal in België in het kader van het project “Jouw stem telt!”. Dit burgerproject, een initiatief van de Europese Beweging-België, maakt deel uit van een grootschalige sensibiliseringscampagne voor jongeren tussen 18 en 26 jaar, waarvan de meeste voor de eerste keer te stemmen, over de inzet van de Europese verkiezingen.

Tijdens deze 12 debatten zullen jongeren echt kunnen nadenken over Europese kwesties en met Belgische Europese Parlementsleden en politieke vertegenwoordigers op federaal en regionaal niveau kunnen debatteren over Europese onderwerpen die een directe invloed op hun leven hebben.

Deze debatten zullen van februari tot april 2014 plaatsvinden in universitaire centra, hogescholen of middelbare scholen (derde graad). De debattenreeks eindigt met een groot afsluitend debat in Brussel op 3 april.

In Leuven vindt dit burgerdebat plaats op 26 maart in één van de aula’s van de KU Leuven. Sprekers zijn Saïd El Khadraoui en Annemie Neyts.

Meer info op www.jouwstemtelt.eu/

Groen Leuven vindt dat stemmen op 25 mei ook in de woonzorgcentra moet kunnen

Groen Leuven zond ons het volgende persbericht toe:

Groen heeft in een commissie van de gemeenteraad voorgesteld dat er bij de parlementsverkiezingen van 25 mei ook in verschillende woonzorgcentra zal kunnen gestemd worden. Hopelijk wordt dit voorstel snel goedgekeurd door de hele gemeenteraad.

De stad staat in voor het inrichten van de stembureaus bij de verkiezingen. Hoe en waar die stembureaus worden georganiseerd is van groot belang. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger haar of zijn stem effectief kan uitbrengen. Met het oog op de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 vraagt Groen speciale aandacht voor die ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven.

Heidi Vanheusden (OCMW-raadslid): “Die aandacht is nodig. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen immers afhankelijk van derden, waardoor zij vaak hun stemrecht niet ten volle kunnen uitoefenen. Ouderen willen voor zulke belangrijke kwesties autonoom kunnen zijn. Ik vind dat we daarom een extra inspanning moeten leveren voor wie in de Leuvense woonzorgcentra, beheerd door het OCMW, verblijft.”

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): “We willen dat de gemeenteraad het principe goedkeurt om stembureaus in te richten in woonzorgcentra. We legden dit voor op maandag 2 december aan de commissie. Wat wij vragen, is elders al realiteit. Verschillende steden en gemeenten richtten de voorbije 5 jaar stembureaus op in woonzorgcentra en dienstencentra. Het stijgende aantal deelnemers toont aan dat het een antwoord is op een reële vraag. Deze stembureaus in woonzorgcentra en dienstencentra kunnen best ook dienen voor de omwonenden. Uit de discussie in de commissie bleek dat het stadsbestuur het idee wil onderzoeken, en misschien gedeeltelijk doorvoeren.”

Lies Corneillie (gemeenteraadslid) en Heidi Vanheusden (OCMW-raadslid)

Wat is jullie idee hieromtrent. Goed voorstel? Of kan alles beter bij het oude blijven?

Boek: ‘Leuven zoals het is. Aan vooravond verkiezingen 2012′ door Luc Vanheerentals

In het boekje probeert journalist Luc Vanheerentals aan de hand van objectieve gegevens een stand van zaken te geven over hoe de stad Leuven er anno 2012 in verschillende beleidsdomeinen aan toe is. Aanleiding voor het schrijven van dit boek zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen. De auteur koestert de stille hoop dat het boek eenieder in staat stelt de Leuvense verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen beter te beoordelen.

In het boek komen een 15-tal beleidsthema’s aan bod. Telkens wordt eerst een analyse van de huidige toestand gebracht, gevolgd door een overzicht van relevante gebeurtenissen en discussies tijdens de afgelopen legislatuur 2007-2012. Aan het slot van elk hoofdstuk vind je een van de columns die Luc Vanheerentals de voorbije jaren schreef in de Leuvense Streekkrant.

Het boekje telt 192 bladzijden en kost 15 euro. Het werd in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen via storting van 15 euro op het rekeningnummer BE65 7855 2875 6196 van Luc Vanheerentals. Het zal ook in enkele Leuvense boekenwinkels te koop worden aangeboden.

Lijsttrekkersdebat Leuvense gemeenteraadsverkiezingen

De Leuvense Persclub wil de Leuvense kiezers goed informeren in aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober. Om dit te realiseren organiseert de Persclub op vrijdag 12 oktober om 20.00u een lijsttrekkersdebat over de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen. Het debat wordt op zaterdag 13 oktober tussen 13.30u en 16.00u heruitgezonden via Radio Scorpio 106 FM.

Sprekers:
Louis Tobback (sp.a)
Carl Devlies (CD&V)
Rik Daems (Open VLD)
Danny Pieters (N-VA)
Fatiha Dahmani (Groen)
Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang)

Moderator: Walter Pauli (Knack)

Praktisch:
Vrijdag 12 oktober om 20.00u
Auditorium Minnepoort, Dirk Boutslaan

De Leuvense Persclub lanceerde eveneens de website www.leuvensepersclub.com waarop heel wat Leuvens verkiezingsnieuws wordt gebundeld. De Persclub publiceert op deze site tot in de week voor de verkiezingen wekelijks een Nieuwsbrief over een bepaald beleidsdomein. Op de site vind je daarnaast per partij alle informatie met betrekking tot programma’s, kandidatenlijsten, persmededelingen en dergelijke. De website volgt de verkiezingsactualiteit op de voet en biedt ook verkiezingsmemoranda van organisaties, adviesraden, drukkingsgroepen en dergelijke,… Er is ook ruimte voor resultaten van enquêtes over wat de Leuvenaar denkt over het beleid en voor columns door specialisten.

Brailleliga opende vandaag lokaal huis in Leuven

De Brailleliga stelt haar nieuwe campagne voor en surft mee op de verkiezingsgolf door alle burgers aan te sporen om te stemmen voor een gemeente met aandacht voor blinde of slechtziende personen. De boodschap: iedereen kan, op zijn niveau, iets doen om het leven van personen met een visuele beperking in zijn gemeente makkelijker te maken. Een eenvoudig gebaar zoals iemand begeleiden in een supermarkt of op straat is al een waardevolle bijdrage. Of, als handelaar, elementen die de doorgang zouden kunnen verhinderen zeker voor personen die ze moeilijk kunnen onderscheiden, trachten te vermijden zoals promotieborden op het trottoir. Iedereen kan blinde en slechtziende personen helpen, als men zich er maar bewust van is en niet vergeet dat hulp bieden altijd aangenamer is dan zelf hulp nodig te hebben…

De Brailleliga lanceert elk jaar een uitgebreide informatie- en sensibiliseringscampagne gericht naar het grote publiek. De Brailleliga wilde de campagne van 2012 een lokaal karakter geven, toegespitst op wat iedereen kan doen om het leven en de integratie van personen met een visuele handicap in zijn gemeente te vereenvoudigen. Dat lokale karakter weerspiegelt zich in de affiches die erg veel lijken op verkiezingsaffiches. Uiteraard gaat het hier om een knipoog en niet om een politiek engagement in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is de bedoeling om de aandacht van het publiek te vestigen op de integratie en het welzijn van personen met een visuele beperking in hun gemeente. Elke burger, handelaar, school, instituut of bedrijf kan iets doen, op zijn niveau.

De Brailleliga opende vandaag ook een nieuw lokaal huis in Leuven in aanwezigheid van talrijke genodigden, waaronder de Vrienden van Willy Berler. Het is dankzij hen dat de Brailleliga dit huis kon kopen en inrichten. Het huis is gelegen in de Fonteinstraat nummer 133. Daarmee voegt Brailleliga een negende huis toe aan haar lokale vestigingen die ontmoetings- en uitwisselingsplaatsen zijn. Er worden, naast de permanentie van de Sociale dienst, ook vormingen en socio-culturele activiteiten georganiseerd. Ze geven blinde en slechtziende personen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

In Leuven komt de Brailleliga naar het publiek op vrijdag 21 en 28 september, op de wekelijkse markt, om haar campagnefolders uit te delen.

Kies niet auto-matisch!

Leuven, 1 september 2012, rond 13u30. In de Vanderkelenstraat staat een stemhokje met het opschrift ‘Stem en Win!!!’. Enkele nieuwsgierigen gaan binnen. Hoe dat afloopt, zie je in onderstaand filmpje.

Mobiel 21 wil met het filmpje niet alleen de kiezers overtuigen om op 14 oktober met de fiets of te voet naar het stemlokaal te gaan. Mobiel 21 wil ook mobiliteit hoog op de agenda van de politici zetten, want er is meer nodig dan enkel gedragsverandering. Ook aanpassingen van infrastructuur en verandering van beleid en wetteksten dragen bij tot een duurzamere mobiliteit.

Verkiezingsdebat: Leuven Klimaatneutraal tegen 2030?

Dit jaar startte het ambitieuze project “Leuven Klimaatneutraal 2030″ (LKN2030) met de medewerking van de stad Leuven, KU Leuven, het Leuvense bedrijfsleven en het middenveld. Een stad als Leuven in minder dan 20 jaar volledig klimaatneutraal maken, vereist immers een transitieproces waarbij grootschalige veranderingen in gang moeten worden gezet op het vlak van gebouwen, mobiliteit, stadsplanning, ruimtelijke ordening, voeding etc.

LKN2030 wordt door het projectteam samengevat met vier kernwoorden: wetenschappelijke onderbouw, implementatie, draagvlakcreatie en just transition. Met de nakende gemeenteraadsverkiezingen kan men zich de vraag stellen in hoeverre het proces naar Leuven Klimaatneutraal in 2030 door de stembusuitslag beïnvloed zal worden. Zal de dynamiek toenemen dan wel verminderen? En zal het proces daadwerkelijk op een sociaal rechtvaardige wijze plaatsvinden conform het just transition-principe. Tijdens het debat zullen enkele kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen over de toekomst van LKN2030 in debat gaan.

De panelleden zijn Jaak Brepoels (SP-a), Karin Brouwers (CD&V), David Dessers (Groen) en Tine Van Rompuy (PVDA). Eerst krijgen de panelleden tien minuten de tijd om te reflecteren op het lopende proces van Leuven Klimaatneutraal. Vervolgens volgt een debat in drie ronden over de thema’s wonen en het energie(armoede)vraagstuk, mobiliteit, en participatie en cultuur. Nadien krijgt het publiek ruimschoots de kans om met de pannelleden in debat te gaan. Het panelgesprek zal in goede banen geleid worden door Ben Vanheukelom (journalist VRT).

Praktisch
maandag 1 oktober, 20u
STUK, Naamsestraat 96, Leuven

Verkiezingsdebat op 19 september over het Noord-Zuidbeleid van de stad Leuven

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 evalueerde de Derdewereldraad het Noord–Zuidbeleid van de voorbije zes jaar en formuleerde in een memorandum aanbevelingen voor komende bestuursperiode.

Die aanbevelingen werden gegroepeerd rond 8 krachtlijnen:

 • een solidaire een duurzame aanpak
 • een stedenband met een breed draagvlak
 • Fair Trade voortzetten en dynamiseren
 • Leuven klimaatneutraal gedragen door het middenveld
 • Goed overleg met de lokale ontwikkelingsorganisaties
 • Ethisch en duurzaam bankieren
 • Vredesopvoeding
 • Een minimaal budget voor ontwikkelingssamenwerking

Hoe reageren de Leuvense partijen op de aanbevelingen van het memorandum en welke zijn hun intenties betreffende het Noord – Zuidbeleid? Om dit te achterhalen wordt een paneldebat georganiseerd met kandidaten op de lokale lijsten. Viona Westra modereert en peilt bij de verschillende kandidaten of zij en hun/haar partij die aanbevelingen als haalbaar of moeilijk haalbaar zien en waarom.

Het panel bestaat uit volgende kandidaten:

 • Mohamed Ridouani (sp.a, huidig schepen van ontwikkelingssamenwerking)
 • Els Van Hoof (CD&V)
 • Thomas Leys ( Leuven + / plus Open Vld)
 • Luk Bellens (N-VA)
 • David Dessers (Groen)
 • Koen Ooms (pvda+)

Na een eerste ronde met het panel wordt ook het publiek gevraagd om mee te debatteren rond thema’s als fair trade, vrede, duurzaamheid, stedenband …

Praktisch
Wanneer? Woensdag 19 september 2012 – 20 u
Waar? Damiaancentrum, Sint Antoniusberg 5, 3000 Leuven

Cultuur doet kiezen – Het grote cultuurverkiezingsdebat

30CC, STUK, M, Festival van Vlaanderen, Kunstroute, Het Depot,… Meer dan 325 socio-culturele verenigingen aangesloten bij de Leuvense Cultuurraad.

Het gaat toch goed met cultuur in Leuven? Of niet?

Worden de ambities van een provinciehoofdstad, van een universiteitsstad wel waargemaakt?
Heeft Leuven nood aan een nieuwe podiumkunstenzaal?
Zijn er wel voldoende vergaderlokalen voor de verenigingen?
Blijven jonge initiatieven in Leuven, of trekken ze naar andere steden met meer mogelijkheden?
Is er een oplossing voor onze filmfestivals?
Kan iedereen en kwetsbare doelgroepen in het bijzonder participeren aan het aanbod?
Kortom, wàt moet er op cultureel gebied verbeteren in de komende zes jaar?

Op 6 september om 20u gaan de politieke partijen hierover in de Schouwburg met elkaar in – geanimeerd – gesprek.

Moderator Jan Hautekiet zorgt ervoor dat het niet teveel chaos wordt, stadssopraan Noémie Schellens zorgt voor een luchtige, want muzikale noot.

Tijdens de receptie nadien (voor iedereen!) zal geklonken worden op “40 jaar Cultuurraad Leuven”.

Toegang is gratis.