Posts getagd met ‘busstation’

Nieuwe acties moeten busstation Leuven veiliger maken

Vanaf maandag 2 november neemt De Lijn Vlaams-Brabant nieuwe maatregelen om de situatie aan het busstation in Leuven veiliger te maken.

“We herverdelen de bussen over de verschillende perrons waardoor het aantal wachtende reizigers per perron beter gespreid wordt. Bovendien herschilderen we de signalisatie op de grond en nemen we de nieuw aangelegde halte (perron 13) in gebruik.” zegt Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant.

Afgelopen zomer werden alle perrons reeds slipvrij, ruimer en toegankelijker gemaakt. De 3de en laatste fase, voorzien in 2016, is de herinrichting van de Diestsepoort.

Om het aantal wachtende reizigers per perron beter te spreiden, worden de buslijnen herverdeeld over de verschillende perrons. Concreet betekent dit dat voor een aantal klanten hun vertrouwde bus voortaan op een ander perron stopt. Het gedetailleerde overzicht van alle lijnen per halte, is terug te vinden op www.delijn.be/leuven.

IMG_4724

Bookmark and Share

Start werken veiliger busstation

Vanaf vandaag starten de werken aan de perrons van het busstation in Leuven. De 12 perrons worden slipvrij, ruimer en toegankelijker gemaakt. Bovendien wordt de plaats naast perron 12 heringericht tot volwaardige halte. De werken zullen tot eind augustus duren en zijn een eerste realisatie in het plan van De Lijn om het busstation veiliger te maken. De volgende fase, waarbij de rijrichting van de voertuigen wijzigt, staat gepland voor 2 november. De 3de en laatste fase, voorzien in 2016, is de herinrichting Diestsepoort.

“Tijdens de spits passeren duizenden reizigers aan het busstation en dit aantal zal in de toekomst enkel nog toenemen. Om ervoor te zorgen dat chauffeurs en reizigers met een gerust hart kunnen vertoeven aan de belangrijkste bushalte van Leuven, nemen we actie om de situatie verder te optimaliseren. Verkeersveiligheid is voor ons een topprioriteit.” zegt Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant.

Aanpassingen aan de perrons
Een aantal glazen infoborden en schermen verdwijnen zodat de chauffeurs een beter overzicht krijgen. Voor de reizigers creëert het extra ruimte. Een afscheiding in de bocht aan de stationstunnel moet voorkomen dat reizigers plots oversteken. Ten slotte worden alle perrons ook veiliger en toegankelijker door het verhogen van de boordstenen en het gebruik van antisliptegels.

Aanleg van een extra perron
De ruimte naast perron 12, die momenteel gebruikt wordt als stationeerzone, wordt heringericht en uitgebouwd tot volwaardige, extra halte. Vanaf 1 september kunnen de bussen dus verdeeld worden over 13 perrons in plaats van 12.

Werken duren 1 maand en verlopen in 4 fases
De werken zullen de hele maand augustus duren en verlopen in 4 fases die telkens ongeveer een week duren. De aannemer start met perrons 12 en 13, vervolgens worden perrons 8, 9, 10 en 11 aangepakt. In de tweede helft van de maand zijn perrons 4, 5, 6 en 7 aan de beurt om te eindigen met perrons 1, 2 en 3.

Tijdens de werken kunnen de perrons niet gebruikt worden en zullen de reizigers verwezen worden naar vervanghaltes. Reizigers houden dus best de signalisatie aan de perrons goed in de gaten.

Herverdeling buslijnen vanaf 2 november, herinrichting Diestsepoort in 2016
In het najaar wordt het circulatieplan van de bussen aangepast. De buslijnen worden herverdeeld over de verschillende perrons waardoor een betere spreiding is van het aantal voertuigen per halte. De bussen zullen vlotter kunnen door rijden en er gaan minder reizigers tegelijk op een perron staan. In 2016 tenslotte wordt de Diestsepoort zo aangepast dat er ruimte komt voor 5 nieuwe bushaltes. Momenteel zijn de plannen hiervoor in opmaak en overleg met de betrokken stakeholders wordt opgestart.

Bookmark and Share

Maatregelen voor een veiliger busstation in Leuven

De bestaande perrons slipvrij, ruimer en toegankelijker maken, de bussen herverdelen en het bouwen van 6 bijkomende perrons zijn de maatregelen die De Lijn Vlaams-Brabant neemt om het busstation van Leuven veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker. Het grootste deel van de aanpassingen zal al in 2015 gebeuren. Herinrichting Diestsepoort is voorzien voor midden 2016.

Waarom deze investeringen?
“Tijdens de spits passeren duizenden reizigers aan het busstation en dit aantal zal in de toekomst enkel nog toenemen. Om ervoor te zorgen dat chauffeurs en reizigers met een gerust hart kunnen vertoeven aan de belangrijkste bushalte van Leuven, startten we in het voorjaar een uitgebreide studie. Verschillende mogelijkheden werden onderzocht om de situatie te optimaliseren. Immers, elk ongeval is er één te veel. Verkeersveiligheid is voor ons als openbaar vervoerbedrijf een topprioriteit. We namen al heel wat maatregelen en dit voorjaar nog werd duidelijke signalisatie aangebracht en startten we een sensibiliseringscampagne. Nu gaan we nog een stap verder” zegt Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant.

Aanpassing rijrichting bussen
Studiebureau Mint onderzocht of het aanpassen van de rijrichting van de bussen de verkeersveiligheid in en rond het busstation verbetert. In totaal werden 4 scenario’s gesimuleerd en vergeleken met de toestand van vandaag. Algemene conclusie is dat de problemen eerder verplaatst worden dan wel dat er echte oplossingen aangereikt worden. Als de buscirculatie wordt aangepast, vermindert het aantal perrons. Minder perrons hebben dan weer grote verliestijden tot gevolg waardoor de bussen zich tijdens de spits zullen vast rijden in de omliggende straten. Bovendien zal ook het aantal conflicten er toenemen. Een betere oplossing is de herschikking van de vertrek- en aankomsthaltes van de buslijnen. Hierdoor worden de voertuigen beter verdeeld over het aantal perrons. Grote voordelen zijn een betere doorstroming, minder reizigers per perron en meer eenduidigheid.

Optimaliseren van de bestaande perrons
Momenteel telt het busstation 12 perrons die naast elkaar gelegen zijn + 1 halte aan de Diestsepoort. Door infoborden en schermen weg te nemen, wordt bijkomende ruimte en een beter overzicht voor de chauffeur gecreëerd. Het plaatsen van een afscheiding op perron 1 kan dan weer voorkomen dat mensen plots oversteken zonder eerst goed te kijken. Ten slotte worden alle perrons veiliger en toegankelijk gemaakt door het verhogen van de boordstenen en het gebruik van antisliptegels.

6 bijkomende perrons
Naast perron 12 kunnen bussen momenteel kort stationeren. Deze plaats zal worden heringericht en uitgebouwd worden tot volwaardige, toegankelijke halte die – vooral tijdens de spits – een deel van de reizigers kan wegnemen van de bestaande perrons.

Louis Tobback, burgemeester van Leuven:
“De Lijn en de stad Leuven zitten op dezelfde golflengte voor wat betreft de uitbouw van de Diestsepoort. Deze straat zal zo aangepast worden dat er ruimte komt voor 5 nieuwe bushaltes. Deze plannen kunnen in 2016 gerealiseerd zijn. Natuurlijk zal bij de verdere uitwerking voldoende rekening gehouden worden met voetgangers en fietsers. Ook de toegangen tot de parkings blijven verzekerd. Stad Leuven is bereid om een deel van de kosten op zich te nemen en zo mee te investeren in een veiliger busstation”

Timing, kostprijs en communicatie
De timing voor het invoeren van alle maatregelen is afhankelijk van de te volgen procedures inzake aanbesteding, bouwaanvraag en vergunningen. Wat snel kan, zal begin 2015 worden uitgevoerd. De heraanleg van de 12 bestaande perrons evenals de uitbouw van een extra 14de perron is voorzien voor de zomer van 2015 en vergt een investeringskost van 200.000 euro. De werken aan de Diestsepoort zijn in 2016 afgerond. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 650.000 euro en zal gedragen worden door De Lijn en de stad Leuven. Ook de reizigers en chauffeurs zullen van al deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

Bookmark and Share

De Lijn vraagt reizigers en chauffeurs mee te denken over verbetering verkeerssituatie aan busstation Leuven

Met verschillende acties ging vorige woensdag de sensibiliseringscampagne van De Lijn voor de reizigers in het busstation van Leuven van start. Mensen die zich in het station bewegen, worden er zo op attent gemaakt steeds voorzichtig te zijn. Gedurende de campagne krijgen reizigers en chauffeurs bovendien de kans om hun ideeën in te sturen om de veiligheid van het station te verbeteren. Met deze opzet wil de vervoermaatschappij hen betrekken in haar denkoefening rond de herinrichting van het busstation. De campagne met als motto “In elke goede relatie heb je oog voor elkaar”, startte begin april met een intern luik voor de chauffeurs en het aanbrengen van wegmarkeringen in het station. Ook de verkeerssimulatiestudie die De Lijn momenteel voor het busstation laat uitvoeren, sluit hierbij aan.

Acties voor en participatie door reizigers
Wie woensdag in het busstation kwam, werd op verschillende manieren attent gemaakt op de drukke verkeerssituatie daar. Zo zette straattheater de voorzichtige reizigers op een ludieke manier in de bloemetjes. Een auditieve boodschap die op regelmatige tijdstippen speelde, vraagt de weggebruikers steeds oplettend te zijn. Ook via flyers en infoborden wordt die boodschap verspreid. Lijncontroleurs zullen de chauffeurs nog eens extra aanmanen tot voorzichtigheid.

Daarnaast wil De Lijn ook luisteren naar de reizigers zelf en hen de kans geven om mee te denken over een verbetering van de verkeerssituatie. Directeur Johan Van Looy licht toe: “Iedereen die het busstation kent, weet dat het hier bij momenten bijzonder druk is. Dat kan ook niet anders als je weet dat er hier 350 bussen en duizenden reizigers tijdens een spits komen. We vinden het belangrijk dat iedereen hier met een gerust hart de bus kan blijven nemen. Daarom zijn we gestart met een technische studie om te kijken welke verbeteringen we kunnen doen. Maar elk goed idee bestaat uit drie: ik, jij en wij. We willen de mensen die hier dagelijks komen, betrekken. We roepen onze chauffeurs en reizigers op om met ons mee te denken en ons te inspireren. Heb je een idee? Hoe klein of onrealiseerbaar het misschien ook lijkt, laat het ons weten. Via facebook, mail of onze babbelbox.”

Mensen kunnen hun ideeën insturen via Facebook, e-mail of post. Op 8 en 9 mei zal in het station zelf een Babbelbox staan waarin de reizigers eveneens hun ei kwijt kunnen. Ook buschauffeurs krijgen de kans om hun mening kenbaar te maken. “Enkele ideeën worden eruit gepikt en die mensen zullen rond de tafel zitten om te brainstormen over verbeteringen voor het busstation. De resultaten worden dan meegenomen in de technische studie”, besluit directeur Van Looy.

Ideeën insturen kan via:

Je kan de ontwikkelingen rond het busstation volgen op: www.delijn.be/busstation.

Simulatiestudie verkeerscirculatie bussen loopt
De simulatiestudie die De Lijn voor het busstation bestelde, is nog lopende. De reizigerstellingen zijn afgelopen en worden momenteel in het computersysteem ingevoerd. Op basis hiervan worden dan verschillende verkeerssituaties gesimuleerd en wordt nagegaan welke aanpassingen kunnen gebeuren om de veiligheid te verbeteren. Onder andere wordt onderzocht welke impact het zou hebben als de bussen nog maar via één rijrichting het busstation zouden bedienen en de perrons breder gemaakt zouden worden. De resultaten van de studie worden over twee maanden verwacht. Daarnaast werd met de stad afgesproken om de mogelijkheid voor een tweede busstation op termijn op een andere locatie in Leuven te onderzoeken.

Wegmarkeringen positief onthaald
De sensibiliseringscampagne komt er naar aanleiding van de twee ongevallen die eerder dit jaar plaatsvonden en krijgt de steun van de stad Leuven. Met de acties voor de reizigers, gaat de laatste fase van de campagne van start. Begin april startte de interne campagne voor de chauffeurs en werden wegmarkeringen in het busstation aangebracht. Directeur Van Looy: “We kregen over het algemeen positieve reacties over de opvallende signalisatie. Tot onze tevredenheid merken we ook dat de suggestiestrook voor voetgangers steeds meer gebruikt wordt”.

Bookmark and Share