Posts getagd met ‘GAS-boetes’

Leuven: brei mee aan het GAS-beleid in uw stad of gemeente

Leven in Leuven neemt hieronder integraal het persbericht van de Liga voor Mensenrechten over.

De Leuvense breigroep “Urban Stitches & Words” werd zondag door de politie teruggefloten voor hun “wildbrei-actie”. Het spontaan versieren van de stadspleinen met kleurrijke breiwerkjes valt in Leuven voortaan onder de noemer “overlast”. Ook al brengen de breiwerkjes geen schade toe aan de openbare ruimte en weten passanten de veelkleurige actie wel te smaken. De absurditeiten uit de GAS-wet blijken dus lang nog niet bestreden. Maar burgers kunnen ook zelf het heft in handen nemen tegen het administratief boetesysteem.

Een strengere nationale GAS-wet hoeft nog niet meteen de start te betekenen van een nieuw en repressiever GAS-beleid in je eigen stad of gemeente. Elk lokaal bestuur tekent namelijk zelf een GAS-beleid op maat uit en bepaalt hoe ver het hierbij wil gaan. Kiezen zij voor GAS-boetes aan 14-jarigen? Verhogen zij het bedrag van de boetes? Of voorzien ze in een plaatsverbod? Het zijn vragen waar de gemeenteraad zich dient over te buigen. Als burger kan je inspraak hebben in wat er op de gemeenteraad besproken wordt. Dit kan je doen via een ‘burgerinitiatief’. De Liga voor Mensenrechten heeft in samenwerking met De Wakkere Burger een praktische bundel samengesteld die van a tot z uitlegt hoe je zo een burgerinitiatief op poten zet.

De GAS-discussie is op z’n zachts gezegd omstreden. Ook binnen de lokale besturen zelf bestaan er heel wat uiteenlopende visies. Van die interne onenigheid dienen burgers nu gebruik te maken om GAS op de lokale politieke agenda te plaatsen met één duidelijke eis: hou de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties binnen redelijke perken. Burgers kunnen hierbij ook zelf hun invloed laten gelden. Daartoe staan hen een aantal inspraak- en participatiemogelijkheden ter beschikking. Zo kunnen ze via een handtekeningenactie ‘voorstellen van burgers’ op de agenda van de gemeenteraad plaatsen én die tijdens de zitting toelichten. Als burgers voldoende hun ongenoegen laten blijken over het systeem kan een bestuur dit niet zomaar negeren. Elk oprecht betrokken bestuur is immers gevoelig voor het onbehagen dat heerst bij haar inwoners.

De Liga voor Mensenrechten wil via deze bundel een startpakket aanreiken om jou of jouw organisatie concreet op weg te helpen naar een geslaagd burgerinitiatief in uw stad of gemeente. Het is een vorm van directe participatie van burgers aan het gemeentelijk beleid. Het is bovendien politiek opportuun om lokale politici en partijen te bewegen tot individuele stellingname omtrent GAS-boetes.

Slechts een honderdtal handtekeningen kunnen volstaan om de richting van het GAS-beleid in uw stad of gemeente mee te bepalen. En omdat GAS ons allen aanbelangt is burgerlijke actie niet alleen zinvol, maar ook hoogst noodzakelijk én haalbaar! Download het startpakket op www.mensenrechten.be en start jouw lokale actie op.

Bookmark and Share

Actie tegen GAS-boetes Leuven

Op 25 november zullen in verschillende steden acties plaatsvinden tegen GAS-boetes aan de gemeenteraad. Ook in Leuven verzamelen verschillende jongeren naar aanleiding van de gemeenteraad vanavond. Zij richten zich naar het Leuvense stadsbestuur met de vraag de GAS-boetes af te schaffen en meer middelen te investeren in sociale voorzieningen. Dit moet het startpunt zijn voor de opbouw van een groot platform.

Op 1 januari 2014 gaat de vernieuwde GAS-wet in werking. De stemming van deze wet deed het debat rond het concept GAS-boetes weer oplaaien. Maar liefst 213 middenveldorganisaties verzetten zich tegen de vernieuwde wet, 2 geslaagde betogingen brachten duizenden mensen op straat tegen GAS-boetes en verschillende acties ontspruiten spontaan. In verschillende steden worden platforms opgericht en duizenden studenten tekenden al petities tegen GAS-boetes.

Het protest tegen GAS-boetes is groot. Het is tijd dat er wordt geluisterd naar de stem van het middenveld en de duizenden die op straat kwamen tegen dit systeem. In de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven tekenden 1000 studenten onze petitie tegen GAS-boetes.” Aldus Line De Witte van Comac. “Ze kunnen en mogen ons niet blijven doodzwijgen”. De rector van deze faculteit sprak zich naar aanleiding van de petities ook uit tegen GAS-boetes.

Vandaag zien we dat de crisis steeds meer mensen treft. een op tien kinderen in België groeit op in armoede, een op vijf jongeren is werkloos” Aldus Stefanie Deberdt van TegenGAS, “in plaats van de problemen echt aan te pakken, worden repressiemiddelen als GAS-boetes ingezet tegen iedereen die niet in het gareel loopt”.

De GAS-boetes gaan in tegen de scheiding der machten: de gemeenten bepalen zelf het reglement, schrijven zelf de boetes uit én bepalen zelf wie schuldig is en wie niet. Daarbovenop ben je in de GAS-logica schuldig tot je onschuld bewezen is“, aldus De Witte. De actievoerders klagen ook de absurditeit van de boetes aan. “Elke gemeente heeft een ander reglement en elke ambtenaar kan dat reglement anders interpreteren. Natuurlijk krijg je dan absurde situaties en willekeur.” Stelt Deberdt. “Ook Leuven blijft hier immersniet van gespaard, het politiereglement bevat heel wat absurde overtredingen.

Meermaals werden GAS-boetes ingezet tegen sociale acties. Dit is een gevaarlijke teneur, stellen de actievoerders. Wij hebben als burgers het recht om op straat te komen. Onder druk van de publieke opinie overwegen sommige steden om hun GAS-beleid aan te passen. De actievoerders willen met deze actie dan ook meer druk uitoefenen op het Leuvense stadsbestuur en roepen op om op maandag 25 november om 19u30 te verzamelen aan het Rector De Somerplein. Naast Leuven, worden ook in Antwerpen, Gent en Brussel, platforms uitgebouwd om de gezamenlijke strijd tegen het GAS-systeem te doen groeien.

Bookmark and Share