Posts getagd met ‘Groen Leuven’

Groen Leuven vindt Bruulparking ‘fataal slechte beslissing’

Vorige week maakte schepen Devlies bekend dat tegen eind volgend jaar zou worden begonnen met de bouw van de Bruulparking. Voor Groen is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat het stadsbestuur doorgaat met dit plan. De aanleg van een nieuwe parking onder de Bruul staat in alle opzichten volkomen haaks op het voornemen klimaatneutraal te worden en neemt schaarse middelen in beslag die wél hadden kunnen gebruikt worden voor een autoluwe stad. Groen heeft altijd het voornemen verworpen om een rotatieparking te bouwen onder het Bruulpark.

David Dessers (gemeenteraadslid): “Overgaan tot de bouw van de Bruulparking is een fataal slechte beslissing die Leuven nog voor lang zal vast kluisteren aan een achterhaalde mobiliteitsvisie. Als je klimaatneutraal wilt worden moet je bezoekers per auto niet aantrekken tot in de binnenstad, maar doen overstappen buiten de stad. Investeren in een randparking, bv. via gebruik van de parkeergelegenheid van Gasthuisberg, is slimmer. De 600 parkeerplaatsen die er nu bij zullen komen, samen met andere parkings die nog steeds draaien of heropend zijn (zoals de Minckelersparking of die aan Sint-Maartensdal) tonen aan dat het stadsbestuur in geen enkel opzicht van plan is het eigen voornemen om het aantal parkeerplaatsen te bevriezen (‘standstill’) te honoreren. Er komen integendeel nog eens netto plaatsen bij, en dat betekent zoveel meer broeikasgassen. Dat de stad toch zegt klimaatneutraal te willen worden, en de Bruulparking dan ook nog eens als een ‘overgangsmaatregel’ omschrijft is zonder meer hypocriet. Dat in deze economisch moeilijke tijden miljoenen zullen gebruikt worden voor een oplossing uit het verleden, is totaal onaanvaardbaar. Het zal ertoe leiden dat de foute keuzes letterlijk zullen gebetonneerd worden, voor jaren. Die schaarse middelen had men moeten gebruiken voor de oplossingen van de toekomst, dus voor de uitbouw van een stad waar voetgangers, fietsers en een hoogwaardig openbaar vervoersaanbod het straatbeeld bepalen. Ten slotte stellen we ons heel veel vragen bij de grote overlast die deze parking zal veroorzaken in de dichtbevolkte en kwetsbare buurt eromheen. In die buurt is het recent heraangelegde park overigens een van de weinige groene plekken. Zodra er duidelijkheid is over de bouwaanvraag zullen we bekijken welke middelen we kunnen inzetten om deze cruciale vergissing in de maak tegen te houden.”

Wat is jullie mening? Is de Bruulparking een goed idee of zien jullie de stad liever autoluw?

Bookmark and Share

Groen Leuven pleit voor betaalbaar een duurzaam wonen voor iedereen

Groen vroeg gisteren voormiddag aan voorbijgangers naar hun mening over het woonbeleid in Leuven. Uit die bevraging bleek overduidelijk hoe reëel het woonprobleem is: een betaalbare woning vinden wordt steeds moeilijker. Verder zijn erg veel mensen ervan overtuigd dat duurzamer wonen nuttig en nodig is, maar bestaat de uitdaging erin om de meest kwetsbaren te bereiken met ecologische maatregelen. Ten slotte leven er heel wat ideeën om het woonbeleid bij te sturen, onder meer door meer gerichte steun voor wie een laag inkomen heeft en door het bevorderen van nieuwe woonvormen.

Voor de voorbijgangers had Groen Leuven drie vragen. De eerste vraag was: Kent u in uw omgeving iemand die het moeilijk heeft of had om een betaalbare woning te vinden in Leuven?

Lies Corneillie (gemeenteraadslid en eerste opvolger Vlaamse lijst): “Zo goed als iedereen antwoordde ja op deze vraag. Ofwel had men zelf met veel moeite een eigen woning gevonden, ofwel kende men heel wat verhalen van mensen voor wie het erg moeilijk was. Verschillende voorbijgangers vertelden ons dat ze waren verhuisd om een betaalbare woning te vinden. We hoorden ook verhalen van mensen die al lang wachten op een sociale woning, waaronder ook iemand in een rolstoel die vruchteloos wacht op een aangepaste woning.”

De tweede vraag was: Vindt u dat alle bevolkingsgroepen in gelijke mate kunnen genieten van de mogelijkheden om meer duurzaam te wonen (zoals bv. premies voor isolatie of zonnepanelen)?

Jo Fobelets (7de opvolger Kamerlijst): “Duurzaam kunnen wonen, in een goed geïsoleerde woning, zou het recht moeten zijn van iedereen, niet alleen van wie genoeg geld heeft. Groen heeft sterk geprotesteerd tegen het afvoeren van een aantal energiepremies en kortingen voor investeringen. Uit de antwoorden vanmorgen bleek dat heel wat mensen zouden willen dat de mogelijkheden om duurzaam te wonen beter verdeeld zouden worden. Wie armer is, kan zelf niet investeren, maar woont vaak wel in de slechtste woningen. De informatie over bestaande mogelijkheden bereikt ook niet altijd de meest kwetsbare mensen, zo bleek uit de antwoorden, en zo worden mensen die het al redelijk goed hebben nog eens extra beloond. Groen lanceerde enkele voorstellen die zullen zorgen voor een versterking van het recht op duurzaam wonen.”

Via de derde vraag wilden de politici voorstellen verzamelen die leven bij de voorbijgangers: Wat zou de overheid volgens u moeten doen om voor meer mensen betaalbaar wonen te garanderen?

Heidi Vanheusden (OCWM-raadslid en 14de plaats Kamerlijst): “We hoorden veel interessante ideeën. Wat bij veel mensen terugkwam, is dat men van de overheid verwacht dat die een actieve rol blijft spelen op de woningmarkt. Dat kan door het voorzien van voldoende sociale woningen. Verschillende mensen vroegen ook dat investeringspremies of leningen voor renovaties speciaal zouden afgestemd worden op mensen met een lager inkomen. Een voorstel was ook om huiseigenaars te stimuleren om huurcontracten met een woongarantie voor een langere termijn aan te bieden, gekoppeld aan een investering voor meer duurzaamheid, die dan mee gedragen wordt door de huurder. Er was ook een oproep aan de lokale overheid om actief samen te werken met buurgemeentes om samen het woonprobleem aan te pakken. Een aantal mensen vroeg uitdrukkelijk dat de sociale uitkeringen zouden verhoogd worden, zodat kwetsbare mensen meer mogelijkheden krijgen op de woningmarkt. Verder waren er ook oproepen voor een efficiënter ruimtegebruik, door een kwalitatieve verdichting in de stadskern, maar dan wel met voldoende groen. Ten slotte hoorden we ook pleidooien voor nieuwe woonvormen, zoals samenhuizen.”

Dat het steeds moeilijker wordt om in Leuven een betaalbare woonst te vinden, daar is iedereen het erover eens. Wat denken jullie van de voorstellen die Groen verzamelde?

Bookmark and Share

Groen Leuven pleit voor een tijdelijke randparking aan de Vaartzone

Groen is voorstander van de uitbouw van een tijdelijke randparking in de Vaartzone, op een van de verlaten terreinen daar. Op die manier kunnen mensen overstappen op het openbaar vervoer en kan er een antwoord geboden worden aan de huidige parkeerproblemen op de Kolonel Begaultlaan.

Op dit moment is er in de Vaartzone, onder meer door de aan de gang zijnde werken, een tekort aan randparkeergelegenheid. Als gevolg daarvan wordt er langdurig geparkeerd langsheen de Kolonel Begaultlaan. Dit is nadelig voor de plaatselijke KMO’s en winkels. In deze zone is er geen openbaar vervoer voorzien.

Groen stelt voor om een tijdelijke Park-and-Ride (P+R) te voorzien in de Vaartzone, op een van de verlaten terreinen. Door dat te doen op een plaats waar wel een aansluiting op het openbaar vervoer is, kunnen de huidige parkeerproblemen worden verlicht, en kunnen meer bezoekers ervan overtuigd worden hun auto aan de rand van de stad te laten staan.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Gezien de werken aan het Engels Plein is er in de Vaartzone nood aan tijdelijke parking. Via de E314 komen heel wat mensen die werken in Leuven aan in de Vaartzone en zoeken daar een tijdelijke parkeerplaats om hun plooifiets of het openbaar vervoer te nemen en zo hun eindbestemming te bereiken. Er zijn volgens ons mogelijkheden om tijdelijk een randparking te voorzien. Heel wat terreinen staan momenteel leeg of zijn niet in gebruik, zoals bv. het terrein van het voormalige Indaver dat al dienst heeft gedaan voor een tijdelijke opvang van een warenhuis. Dit terrein heeft het voordeel dat het al geasfalteerd is en ingedeeld in parkeerplaatsen. Het tweede voordeel is dat er openbaar vervoer beschikbaar is. De lijnen 630, 335, 334 en 333 bedienen de Aarschotsesteenweg op frequente tijdstippen. Aan deze bushalte stoppen lijn 333 Tremelo-Leuven (1 per uur), lijn 334 Aarschot-Leuven (enkel spitsbediening), lijn 335 Aarschot-Leuven (1 per uur) en lijn 630 Haasrode-Remy (2 per uur, in de spits 3 à 4 per uur).

Wat is jullie mening over dit voorstel? Een goed idee om het parkeerprobleem op de Kolonel Begaultlaan aan te pakken?

Bookmark and Share

Groen Leuven vindt dat stemmen op 25 mei ook in de woonzorgcentra moet kunnen

Groen Leuven zond ons het volgende persbericht toe:

Groen heeft in een commissie van de gemeenteraad voorgesteld dat er bij de parlementsverkiezingen van 25 mei ook in verschillende woonzorgcentra zal kunnen gestemd worden. Hopelijk wordt dit voorstel snel goedgekeurd door de hele gemeenteraad.

De stad staat in voor het inrichten van de stembureaus bij de verkiezingen. Hoe en waar die stembureaus worden georganiseerd is van groot belang. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger haar of zijn stem effectief kan uitbrengen. Met het oog op de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 vraagt Groen speciale aandacht voor die ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven.

Heidi Vanheusden (OCMW-raadslid): “Die aandacht is nodig. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen immers afhankelijk van derden, waardoor zij vaak hun stemrecht niet ten volle kunnen uitoefenen. Ouderen willen voor zulke belangrijke kwesties autonoom kunnen zijn. Ik vind dat we daarom een extra inspanning moeten leveren voor wie in de Leuvense woonzorgcentra, beheerd door het OCMW, verblijft.”

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): “We willen dat de gemeenteraad het principe goedkeurt om stembureaus in te richten in woonzorgcentra. We legden dit voor op maandag 2 december aan de commissie. Wat wij vragen, is elders al realiteit. Verschillende steden en gemeenten richtten de voorbije 5 jaar stembureaus op in woonzorgcentra en dienstencentra. Het stijgende aantal deelnemers toont aan dat het een antwoord is op een reële vraag. Deze stembureaus in woonzorgcentra en dienstencentra kunnen best ook dienen voor de omwonenden. Uit de discussie in de commissie bleek dat het stadsbestuur het idee wil onderzoeken, en misschien gedeeltelijk doorvoeren.”

Lies Corneillie (gemeenteraadslid) en Heidi Vanheusden (OCMW-raadslid)

Wat is jullie idee hieromtrent. Goed voorstel? Of kan alles beter bij het oude blijven?

Bookmark and Share