Posts getagd met ‘intentieverklaring’

Leuvense studentenraad misnoegd over stadsbestuur

Studentenraad LOKO stuurt een open brief naar het schepencollege van Leuven in naam van de studenten van de KU Leuven, Groep T, Lemmensinstituut en de KHLeuven. In de brief klaagt LOKO het gebrek van een studentenbeleid in de intentieverklaring van de stad aan.

LOKO hoopt met de open brief die op 1 maart verstuurd werd het stadsbestuur aan te sporen om na te denken over het beleid dat zij wil voeren rond haar studentenbevolking, ook al hebben deze geen enkel stemrecht. LOKO geeft tevens aan dat verdere acties zullen volgen als er geen gehoor gegeven wordt aan de brief.

Hieronder neemt de redactie van Leven in Leuven de brief van de Leuvense studentenraad integraal over. Graag horen wij wat jullie mening is. Besteed het stadsbestuur voldoende aandacht aan de studenten? Wat kan er anders/beter? Klopt het dat er de laatste jaren meer spanningen zijn tussen de bewoners van Leuven en de studenten door de gestage aangroei van het aantal studenten? Plannen voor nieuwe studentenresidenties worden door de buurtbewoners meestal niet op gejuich onthaald. Laat het ons weten in de comments.

We hebben een paar keer goed moeten lezen vooraleer we konden uitmaken of we wel de volledige versie van de intentieverklaring voor ogen hadden. Helaas, terwijl jeugd en senioren een aparte vermelding krijgen, bespaart u zwaar op letters voor de groep ‘studenten’. We geven toe dat u in een klein document als het uwe niet voor alle bevolkingsgroepen een beleid kan uitwerken, maar zou u toch voor meer dan 40.000 studenten geen uitzondering kunnen maken?

Wij hebben een schepen met wie we van gedachten kunnen wisselen over het studentenbeleid van de stad. We waarderen dat, maar als u niets wil zeggen over het beleid dat u voor ons gaat voeren, heeft praten ook maar weinig zin.

Toen u tijdens de vorige legislatuur uw ‘Leuvense symbiose’ voorstelde, gaf u al toe dat er tot dan geen duidelijke visie was op studenten. Door ons bijna dood te zwijgen in uw intentieverklaring doet u nu echter weer exact hetzelfde.

We geven toe, u noemt onze groeiende getallen ‘een uitdaging’. U wil ons verspreiden over de stad en u wil het gratis busvervoer voor studenten afbouwen. Is dit dan uw beleid voor de komende zes jaar?

Soms mag het wat meer zijn, beste burgemeester en beste schepencollege. Wij gaan graag in debat en we geven graag advies daar waar we kunnen. Maar dan moet er wel een wederzijdse interesse zijn, iets waar althans uw intentieverklaring geen blijk van geeft.

Het kan natuurlijk ook zijn dat we ons schromelijk vergissen en dat u een omvattend beleid heeft uitgedacht waar u de komende zes jaar zoet mee zal zijn. We zouden het graag van u horen, want, ook al zijn we zulke betweters, soms krijgen we ook graag ongelijk.

Met vriendelijke groet,

LOKO, de Leuvense studentenraad, vertegenwoordigt studenten van de KU Leuven, Groep T, Lemmensinstituut en KHLeuven.

Bookmark and Share

Voorstelling intentieverklaring bestuursakkoord

Vanmiddag stelde het stadsbestuur de intentieverklaring van het nieuwe bestuursakkoord voor tijdens een perslunch in De Troubadour. Louis Tobback en Carl Devlies overliepen gezamenlijk de intentieverklaring. Burgemeester Tobback gaf hierbij aan dat eind maart een gedetailleerd beleidsplan verwacht mag worden waarbij ook uitgebreid op de financiële aspecten zal ingegaan worden.

Louis Tobback en Carl Devlies deelden wederzijds wat complimentjes uit na 18 jaar gezamenlijk besturen en gaven aan dat er, ondanks het feit dat zowel CD&V als sp.a bij de verkiezingen in oktober zetels verloren, voor hen geen reden was om na deze succesvolle samenwerking het geweer van schouder te veranderen. Inderdaad, onder de schepenen zien we veel vertrouwde gezichten weerkeren.

Hoewel Leuven momenteel niet hard getroffen lijkt door de economische crisis, gaven de coalitiepartners aan dat het nieuwe bestuur de uitdagingen waarvoor Leuven zich geplaatst ziet niet uit de weg zal gaan. Die uitdagingen zijn:

 • een toenemende concentratie van de bevolking in stedelijk gebied;
 • een groeiende behoefte aan voorzieningen inzake kinderopvang, vergrijzing, mobiliteit, migratie;
 • maar ook stijgende problemen van armoede, kansarmoede en vereenzaming;
 • de snelle groei van de Leuvense universiteit en haar associatie: zowel in de ruimte als in studentenaantallen.

Zonder volledig te willen zijn, bied ik een kort overzicht van de plannen van het nieuwe stadsbestuur. Komen niet aan bod wegens het voornamelijk verder zetten van het bestaande beleid, maar worden wel vermeld in de intentieverklaring: landbouw, kinderopvang, netheid, cultuur, evenementen, sport en jeugd.

Financiën

 • De aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting dienen lager te blijven dan de gemiddelde aanslagvoeten van de centrumsteden.
 • Indien de financiële toestand van de stad gunstig evolueert, zal de stad onderzoeken op welke wijze zij de indexering van de onroerende voorheffing op de enige gezinswoning kan compenseren.
 • Het plafond voor de schuldfinanciering wordt bepaald op maximaal 100 miljoen euro te spreiden over de ganse bestuursperiode.
Investeringen
 • Er wordt een objectieve planning opgesteld voor het preventief onderhoud van stoepen, fietspaden en wegen, om ervoor te zorgen dat deze er ten alle tijden degelijk bijliggen.
Stadsontwikkeling
 • De opwaardering van de benedenstad is een belangrijke prioriteit. Hierbij wordt onderzocht of de ziekenhuissite in aanmerking kan komen als locatie voor een nieuwe podiumkunstenzaal.
 • Kessel-Lo krijgt een volwaardig centrum door de verdere ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen in samenhang met de Boudewijnsite, het park Heuvelhof en het Baron August De Becker-Remyplein.
 • De ganse omgeving van het Van Arenberghplein en het deelgemeentehuis van Heverlee wordt herbekeken.
 • Het centrum van Wilsele-Putkapel wordt geherwaardeerd n.a.v. de invulling van de zwembadsite.
 • Er komt een systematische en over meerder legislaturen gespreide renovatie van een aantal infrastructuren in Wijgmaal (sportcentrum, Ymeria, stationsomgeving, voltooiing Remysite, Kerkplein,…).

Wonen

 • De stad heeft de ambitie om het aanbod aan woningen op maat van de mensen en hun inkomens te vergroten. Co-housing wordt vergemakkelijkt.
 • De druk van de toenemende studentenpopulatie op de private woningmarkt wordt bestreden door enerzijds het kotmadam-systeem te ondersteunen en anderzijds door samen met de KULeuven in te zetten op de systematische bouw van studentenresidenties (met aandacht voor een evenwichtige spreiding en rekening houdend met de draagkracht van de buurt).

Handel, economie en werk

 • Leuven blijft zich verzetten tegen mega-shoppingcentra die het eigen kernwinkelgebied verzwakken.
 • De internationalisering van de stad wordt verder ondersteund door het opzetten van initiatieven die Leuven op de kaart zetten in samenwerking met andere partners.
 • Leuven maakt verder werk van de uitbouw van sociale economieprojecten.

Welzijn

 • De stad bestrijdt armoede en gaat de vergrijzingsuitdaging aan.
 • Sociale samenhang wordt gestimuleerd door buurtwerking, ondersteuning van verenigingen en het ter beschikking stellen van materiaal.
 • De stad neemt zich voor een zorgbedrijf op te richten tegen 1 januari 2015. Bedoeling is de beschikbare knowhow in rustoorden en woonzorgcentra samen te brengen.
 • De stad wil een inclusieve samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven. Om dit te bereiken wordt ingezet op gelijkwaardigheid, gelijkheid, participatie van allen, zorgen voor integrale toegankelijkheid en bestrijden van alle vormen van discriminatie en bedreigingen van de fysieke en psychische integriteit.

Senioren

 • De verschillende generaties senioren dienen op een gediversifieerde manier benaderd te worden.
 • In Wijgmaal wordt zo snel mogelijk een woonzorgcentrum gebouwd.

Noord-Zuid

 • De stad wil de werking van Leuvense ontwikkelingshelpers en organisaties financieel ondersteunen.
 • De stad wil met allochtone inwoners uit ontwikkelingslanden samenwerkingsprojecten opzetten in hun landen van afkomst.
 • De stad vervult een voorbeeldfunctie op het vlak van aankoopbeleid (fair trade,…) en stimuleert initiatieven op dit vlak.

Leuven Klimaatneutraal

 • De stad wil tegen 2030 klimaatneutraal worden.

Mobiliteit

 • Er wordt een nieuw mobiliteitsplan opgesteld aan de hand van een mobiliteitsstudie en gebaseerd op het STOP-principe, met o.a. een fietscirculatieplan en een hertekening van het busnetwerk.
 • Leuven gaat door met het autoluw maken van stadsdelen, in de eerste plaats binnen de eerste middeleeuwse ringmuur.
 • Er komt een bijkomende ondergrondse parking onder de Bruul die moet toelaten de Vismarkt en de omgeving op te waarderen.
 • Het fietsnetwerk, inbegrepen fietsenstalplaatsen en fietsafhandelcentrale worden systematisch uitgebreid.
 • Het busnetwerk wordt hertekend, waarbij het intensieve busverkeer binnen de ring verminderd wordt. Er wordt aangedrongen op de voltooiing van de ringbus. De subsidiëring van gratis busvervoer voor studenten dient afgebouwd en geheroriënteerd te worden.
 • In grote nieuwbouwprojecten zullen meer inpandige auto- en fietsparkeerplaatsen voorzien worden dan nodig voor het project zelf.

Bij dit punt gaf de burgemeester aan dat op het vlak van mobiliteit geen mirakeloplossingen verwacht moeten worden. Het is niet mogelijk om voor iedereen een ideale oplossing uit te werken, dixit de burgemeester.

Veiligheid

 • Er komt een lokaal integraal veiligheidsplan.
 • Het gebruik van administratieve sancties (GAS-boetes) wordt beperkt tot het huidige boeteniveau en de huidige leeftijd. Wat de aard van de overtredingen betreft, zal er slechts een wijziging komen in samenspraak met het parket.
 • Op enkele plaatsen zullen automatische camera’s met nummerplaatherkenning komen.

Open ruimte

 • Er wordt een groenstructuurplan opgesteld waarin particuliere of privétuinen een evenwaardige plaats krijgen naast het openbaar groen.
 • De stad zal de open ruimte van Kareelveld en Groenveld met alle wettelijke middelen voor bebouwing trachten te vrijwaren.

De burgemeester ging hierbij in op de problematiek rond het Parkveld, die volgens hem vooral samenhangt met het uitblijven van de afbakening van het stedelijk gebied door de Vlaamse administratie.

Onderwijs

 • De uitbreiding van de mogelijkheden voor het conservatorium en de academie wordt onderzocht (zie ook het punt over een mogelijke podiumkunstenzaal onder stadsontwikkeling).
 • De stad wil de samenwerking met en tussen de Leuvense onderwijsinstellingen verder versterken.

Toerisme

 • Het stadhuis van Leuven moet een dynamisch ankerpunt worden van waaruit de Leuvenaars, de bezoeker en de toerist kan kennismaken met de stad, haar verhalen, haar verleden, heden en toekomst.

Als uitsmijter geef ik nog even de reactie van burgemeester Tobback mee op het voorstel van David Dessers om de slogan  ‘‘t Stad is van iedereen’ van Antwerpen te adopteren. De burgemeester zei hierop dat volgens hem Leuven al ‘van iedereen is’ en dat Leuven geen afdankertjes hoeft van andere steden. De huidige slogan: ‘Eeuwenoud, springlevend‘ is erg bekend en geliefd en kan gerust nog een tijd dienst doen.

Hier kan je de volledige intentieverklaring nalezen.

Wat vinden jullie van de plannen van het nieuwe stadsbestuur?  Legt het nieuwe bestuur de juiste accenten?

Bookmark and Share