Posts getagd met ‘kinderopvang’

Stad Leuven wil opvang in scholen uitbreiden

Meer een meer kinderen gaan voor en na de schooluren naar de opvang in de school en kinderen blijven ook langer in deze binnenschoolse opvang. De Stad Leuven wil deze opvang uitbreiden en verbeteren:

  • In een eerste fase krijgen de scholen administratieve ondersteuning waarbij de registratie en facturatie wordt afgehandeld door vzw Kinderopvang. Op dit ogenblik zitten 24 basisscholen, verspreid over 32 vestigingen, in die eerste fase.
  • In een tweede fase zorgt vzw Kinderopvang voor de tewerkstelling en opleiding van het opvangpersoneel. Vier Leuvense basisscholen zitten in fase 2.
  • In fase 3 gaat men de activiteiten tijdens de opvang uitbreiden en verbeteren, door samen te werken met allerlei partners uit bijvoorbeeld de sport- en cultuursector

De stad Leuven heeft een toelagereglement dat de Leuvense basisscholen de kans geeft om activiteiten te organiseren tijdens de schoolse opvang. Medio 2015 wordt dit toelagereglement herzien met de bedoeling om meer scholen te bereiken.

Bookmark and Share

Stad Leuven zoekt onthaalouders

Deze maand startte de stad Leuven de campagne ‘Word onthaalouder – Kinderopvang net als thuis’. Met deze campagne wil ze nieuwe onthaalouders aantrekken en zo het kinderopvangtekort verkleinen.

De dienst voor opvanggezinnen van de stad Leuven begeleidt en ondersteunt onthaalouders die voorschoolse en buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar aanbieden. De dienst zorgt ook voor de coördinatie tussen onthaalouders, de ouders en de dienst en waakt mee over het welzijn en de ontwikkeling van de onthaalde kinderen. De stad verzorgt ook heel wat administratieve taken.

De dienst voor opvanggezinnen wordt gesubsidieerd op basis van het aantal effectief opgevangen kinderen in het afgelopen jaar. Op dit moment heeft de dienst voor opvanggezinnen een erkenning voor 171 opvangplaatsen. Om die gesubsidieerde plaatsen optimaal in te vullen, moet het aantal onthaalouders worden uitgebreid.

Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken: ‘Als de terugloop in opvangcapaciteit structureel wordt, verliest de dienst erkende en dus gesubsidieerde opvangplaatsen. Gezien het tekort aan voorschoolse kinderopvang in Leuven, willen we elk verlies aan erkende plaatsen absoluut vermijden en dus heel actief en gericht mensen warm maken voor een job als onthaalouder.’

De campagne wil extra onthaalouders aantrekken door enerzijds een goed beeld te geven van de job en door anderzijds te wijzen op de voordelen van een aansluiting bij de dienst voor opvanggezinnen. Dat gebeurt aan de hand van een folder, affiches en bekendmaking via het netwerk van Leuvense voorschoolse opvanginitiatieven.

Bieke Verlinden: ‘Met deze campagne roepen we iedereen die interesse heeft om te werken als onthaalouder op om contact op te nemen met de stedelijke dienst voor opvanggezinnen. De dienst kan uitleg geven over de vele voordelen van de job en een aansluiting bij de dienst.’

Meer info
Bekijk hier de flyer.

Stedelijke dienst voor opvanggezinnen
Nieuwe Kerkhofdreef 2, 3001 Leuven
016 27 28 46
opvanggezinnen@leuven.be

Bookmark and Share

Stadsbestuur en universiteit vragen om bijsturing kinderopvangbeleid voor Leuven

Hierbij publiceert Leven in Leuven het opiniestuk dat schepen Bieke Verlinden, in samenspraak met de Leuvense rector van de KU Leuven schreef.

De Leuvense sector van de kinderopvang vreest voor de toekomst. Dat lijkt vreemd. Er was toch juist het goéde nieuws dat er 9 miljoen euro vrij kwam voor betaalbare kinderopvangplaatsen? Dat klopt, Leuven kreeg recent het nieuws dat 26 plaatsten die de stad tot voorkort zelfstandig uitbaatte nu toch een subsidie zullen ontvangen. Geen uitbreiding van het aanbod maar wel een financiële tegemoetkoming. Een tegemoetkoming die met het nieuwe decreet indachtig even stilte voor de storm moet brengen? Met het nieuwe decreet dat vanaf 1 april in voege gaat vrezen we immers voor het verdwijnen van bestaande opvangplaatsen zowel in de zelfstandige, wegens niet rendabel als in de, door rigide toepassing van de eigen normen, erkende sector. Dit gecombineerd met een reeds bestaand tekort, maakt dat de Leuvense situatie des te kwetsbaarder is.

Aangezien Leuven volgens algemene Vlaamse normen onderaan op de lijst voor het in aanmerking komen van bijkomende kinderopvangplaatsen staat omdat de stad nu al de nieuwe algemene Vlaamse norm van 50% haalt, komt ze tot 2016 niet in aanmerking voor bijkomende kinderopvangplaatsten. Deze 50 % norm stelt dat 50 % van alle kinderen tussen 0 en 3 jaar een opvangplaats moet gegarandeerd hebben. Volgens de Vlaamse cijfers betekent dit dat Leuven momenteel 117 plaatsen te veel heeft. Toch zoeken in Leuven 486 kinderen vruchteloos naar opvang.

De redenen daarvoor zijn legio. Als centrumstad met hoge tewerkstelling trekt Leuven heel wat jonge mensen aan. Als universiteitsstad is Leuven de werkplek van vele duizenden jongeren, die voor hun kinderopvang meestal geen beroep kunnen doen op een familiaal netwerk in de buurt. Hun ouders en familie wonen te ver weg. Bij uitstek geldt dat voor de vele buitenlandse studenten en onderzoekers die aan de KU Leuven werken, aan UZ Leuven of aan een spinoffs (zoals Imec). De universiteit zorgt weliswaar zelf voor ongeveer 400 opvangplaatsen, gespreid over verschillende vestigingen, maar dat aantal volstaat duidelijk niet. Dat tekort kan niemand aangewreven worden, maar het is wel een realiteit.

Op de Vlaamse ranking van steden op hun nood aan kinderopvang, de ranking die stelt dat Leuven 117 plaatsen te veel heeft, ontdekken we dat buurgemeente Lubbeek 44 plaatsen te weinig heeft en dus mag rekenen op Vlaamse tegemoetkoming. Gedetailleerde cijfers leren echter dat elke dag 62 Lubbeekse kinderen in Leuven opgevangen worden. De ouders weten weliswaar dat Leuven zucht onder een chronisch opvangtekort, maar toch kiezen ze heel bewust voor Leuven. Het resultaat is dat Lubbeek in de toekomst overgesubsidieerd zal worden, en dat het tekort in Leuven blijft aangroeien. Tot 35 % van de opvangplaatsen in onze universiteitsstad wordt intussen ingenomen door niet-Leuvenaars.

De invoering van het nieuwe decreet zal er voor zorgen dat alle opvanginitiatieven zonder uitzondering aan dezelfde voorwaarden en regels moeten voldoen. Pas in 2018 zal het verschil tussen de erkende en de private sector opgeheven worden. Intussen zal de zelfstandige sector vier jaar lang met de helft van het geld hetzelfde werk moeten doen. Bijkomende financiering is immers niet in het vooruitzicht gesteld. Zelfstandigen (al dan niet gebruik makend van het inkomensgerelateerde systeem) kreunen nu reeds onder de bestaande eisen en vragen al langer om tegemoetkoming. De hoge personeelskosten en de strenge kwaliteitseisen maken kwalitatieve opvang onbetaalbaar voor ouders en dus niet rendabel, getuige het faillissement van deze week van een Leuvens kinderdagverblijf. Ook het uitblijven van bijkomend en nieuw zelfstandig initiatief in een markt die als het ware open ligt zou een belletje moeten doen rinkelen. De nieuwe regel: opvang reserveren is opvang betalen klinkt aanlokkelijk, toch zal iemand de factuur moeten betalen

Ook de erkende kinderdagverblijven worden door de nieuwe maatregelen getroffen. De tot nu toe bestaande ‘rek’ op de invulling van opvangplaatsen, waardoor niet-voltijdse opvang kon bijdragen tot een gemiddelde bezetting van 100 % en systematische onderbezetting vermeden werd, zal vanaf april 2014 niet meer mogelijk zijn. Het gevolg is verplichte onderbezetting van zo al schaarse opvangplaatsen. In de praktijk zal de erkende sector in Leuven hierdoor een percentage van zijn opvangcapaciteit moeten afstoten.

We blijven hopen dat rekening gehouden zal worden met de reële situatie, en dat deze alarmsignalen ernstig genomen worden. Wij kijken uit naar een bijsturing van het kinderopvangbeleid.

Bieke Verlinden
Schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken

Rik Torfs
Rector van de KU Leuven

Bookmark and Share

Plotse subsidie voor Leuvense kinderopvang: voorbode van een Vlaamse koerswijziging?

Ondanks het nijpende kinderopvangtekort, zou Leuven tot 2016 niet op bijkomende Vlaamse steun kunnen rekenen. Althans, zo was het voorzien in het beleid van Minister van welzijn Jo Vandeurzen. Toch maakt de minister nu een plotse opening: bij de verdeling van subsidies aan zelfstandige kinderopvanginitiatieven betoelaagt hij ook in Leuven 26 bestaande plaatsen die door de stad zelfstandig worden uitgebaat.

Schepen van sociale zaken Bieke Verlinden – die de minister aanhoudend aan de mouw trok – reageert verrast, maar opgetogen: ‘Omdat de stad die plaatsen tot nog toe zelf financierde, zien we de tegemoetkoming als een extra troef die we in overleg met de hele sector zullen inzetten.

De Vlaamse subsidie kadert in een uitbreidingsronde waarbij de minister zelfstandige opvang in het inkomstengerelateerde circuit tracht op te nemen om de bestaande opvangplaatsen zoveel mogelijk betaalbaar maken. Hierin kadert de recente toekenning van 26 plaatsen. In een tweede fase wil de minister ook bijkomende plaatsen verdelen in Vlaanderen. ‘Ook daarbij hopen we op steun voor Leuven’, zegt Verlinden. ‘Maar zoals het er nu voor staat, zal onze stad tot 2016 geen Vlaamse steun ontvangen voor broodnodige bijkomende opvangplaatsen.’

Kinderopvangdecreet
Met het nieuwe Vlaamse kinderopvangdecreet dat vanaf april in voege treedt, mikt Vlaanderen vooral op betaalbaarheid en kwaliteit. Via een overgangsfase tot 2018, wil de overheid meer eenheid creëren in een versnipperde sector. ‘Dat is een goede zaak’, stelt Verlinden. ‘Maar de aanpak die Vlaanderen voor ogen heeft, houdt geen rekening met de erg uiteenlopende behoeften van steden en gemeenten en brengt de beoogde betaalbaarheid net in het gedrang’.

Voorbode?
In Leuven hopen ze dan ook dat deze plotse subsidie de voorbode is van een Vlaams beleid dat rekening houdt met de alarmsignalen die de stad uitstuurde. ‘Ik ben blij dat onze noodkreten niet onopgemerkt zijn gebleven. Samen met de sector hopen we het acute kinderopvangprobleem in Leuven in de aandacht te houden. We zijn heel dankbaar voor de subsidie voor bestaande plaatsen, maar kijken ook uit naar steun voor bijkomende opvangplaatsen waarover heel binnenkort een Vlaamse beslissing valt,’ aldus Verlinden.

Bookmark and Share

Nieuwe open brief over Vlaamse kinderopvang van schepen Bieke Verlinden

Op 22 september publiceerde Leven in Leuven de open brief van schepen Bieke Verlinden over de problematiek van het tekort aan kinderopvang. Vandaag ontvingen wij een nieuwe brief gericht aan minister Vandeurzen. Hieronder nemen wij integraal de brief open. Graag horen we jullie reacties en bedenkingen.

Armoe troef in de Vlaamse kinderopvang
Hoe een falend beleid de armoedekloof in stand houdt

Geachte minister Vandeurzen,

Een drietal weken geleden schreef ik u een open brief in het kader van uw plannen om het probleem van kinderopvang aan te pakken. Omdat daaruit blijkt dat provinciehoofdstad Leuven geen extra hulp van u moet verwachten, trok ik aan de alarmbel. Tot op heden is die noodkreet onbeantwoord gebleven. De situatie in onze stad is ondertussen wel veranderd. Daarom geef ik u, in de hoop op een dialoog, een update.

Kan er nog een schepje bij?
Vrijdag 18 oktober sloot een kinderopvanginitiatief in de naburige gemeente Herent de deuren. Vandaag hebben 75 kinderen plots geen opvangplaats meer. Van een kater gesproken.

De theorie? Private kinderdagverblijven gaan failliet als ze niet rendabel zijn. In dergelijke gevallen zijn het de aanpalende kinderopvanginitiatieven die tijdelijk in extra opvang mogen voorzien. Kind en Gezin versoepelt dan enkele regels – tijdelijk meer kinderen toelaten per kinderbegeleider – om de noodsituatie het hoofd te bieden en alles is opgelost.

De praktijk? De uiterst complexe situatie in het Leuvense wordt steeds penibeler. Niet alleen de cijfers en statistieken, maar verhalen van vlees en bloed, van ongeruste mensen wiens situatie onzeker is, tonen dit aan.  Mensen die je geen directe oplossing kan aanreiken, die het niet begrijpen en er niet meer in geloven. Mensen die het soms niet meer zien zitten.

En u? Hoopt u ook dat de personeelsleden van de failliete crèche snel weer aan het werk kunnen? Vreest u ook dat er door de zware vereisten een toenemende terughoudendheid ontstaat vanuit de privé om in kinderopvang te voorzien? Denkt u aan de kinderen die van de ene op de andere dag de vertrouwde omgeving moeten verlaten waarin ze alle dagen vertoeven? Staat u stil bij de groeiende hoeveelheid gezinnen die in een moeilijke situatie terechtkomt? Legt u de mensen die in Leuven op de noodwachtlijst staan uit dat zij moeten blijven wachten en er 75 andere kinderen plots toch voorrang krijgen?

Het spreekt voor zich dat u zich dit soort pijnlijke situaties aantrekt. U bent niet alleen een gedreven en geëngageerd man, het is ook uw job om dat ter harte te nemen. De vraag is alleen: wil u er ook echt iets aan doen of blijft u vasthouden aan uw plannen voor een allesbehalve doeltreffend eenheidsbeleid? Leuven is Oostrozebeke niet, weet u nog? De Leuvense context heeft nood aan een beleid en aanbod op maat van de stad.

Armoedebestrijding begint bij kinderopvang
De laatste weken worden we bij stad Leuven overspoeld met berichten over vele private ondernemers bij wie het water aan de lippen staat. Ze hebben het moeilijk om de – terecht – hoge kwaliteitseisen te bekostigen, en deze zullen alleen nog maar toenemen in de nabije toekomst. Wat zich op zijn beurt vertaalt in torenhoge opvangprijzen. Door het grote verloop in de privésector staan er in het Leuvense nog maar eens tientallen felbevochten plaatsen op de tocht. Haast onvermeld in deze context zijn de vele personeelsleden die in de sector actief zijn. Sommigen zijn slachtoffer van vindingrijke schijnstatuten die de financiële kosten moeten verlagen waardoor de werkdruk stijgt, wat op lange termijn wel eens de kwaliteit zou kunnen aantasten.

Het mag dus niet verwonderen dat de druk op de erkende kinderdagverblijven met een inkomensgerelateerde dagprijs blijft stijgen. Dat is vooral nefast voor financieel kwetsbare ouders die de kans op een betaalbare plaats zien slinken. Want niet iedereen kan maandelijks 650 euro neer tellen voor één opvangplaats. Laat staan het dubbele als je twee jonge kinderen hebt. Als lid van een partij die zich wil profileren als de gezinspartij bij uitstek, weet u toch dat een gemiddeld gezinsinkomen neerkomt op ongeveer 2600 euro netto per maand? En dan heb ik het niet over de grote groep alleenstaanden die het met de helft moet zien te rooien. 

De eerste drie levensjaren zijn cruciaal voor de verdere kansen van kinderen. Professionele kinderopvang is hier essentieel. Ik dacht toch dat armoedebestrijding net een van de Vlaamse beleidsprioriteiten was?

Bieke Verlinden
schepen van Sociale Zaken, Werk en Studentenzaken
Stad Leuven

Bookmark and Share

Open brief over kinderopvang van schepen Bieke Verlinden aan minister Vandeurzen

Aangezien het tekort aan kinderopvang een probleem blijft, neemt Leven in Leuven de open brief van schepen Bieke Verlinden over. Aarzel niet jullie ervaringen of mening in de commentaren met ons te delen.

Geachte minister Vandeurzen

Ik schrijf u in naam van jonge ouders. En daar hebben we er veel van in onze stad.
Een noodkreet uit Leuven.

Met grote verbijstering vernam ik onlangs uw nieuwe plan om het tekort aan kinderopvang tegen te gaan. Tegen 2016 wil u dat heel Vlaanderen aan de ‘norm van 50 procent’ voldoet: de helft van alle kinderen tussen 0 en 3 jaar moet een opvangplaats hebben. Een nobel streefdoel, dat zeker. Maar wel een dat iedere vorm van realiteitszin uit het oog verliest.
Volgt u even mee?

Leuven probeert
In Leuven proberen we al jaren het kinderopvangbeleid mee te sturen en onze verantwoordelijkheden als stad op te nemen. Zo hebben we onlangs niet alleen een nieuwe crèche gebouwd die voorzien is op uitbreiding, we hebben ook bijkomende kinderopvangplaatsen gecreëerd met eigen middelen. Door het uitblijven van uitbreidingsmogelijkheden langs u om, zijn we in deze financieel moeilijke tijden zo vrij geweest uw verantwoordelijkheid over te nemen. Resultaat: 37 extra opvangplaatsengoed voor een vijftigtal kindjes meer die opgevangen kunnen worden (niet ieder kind heeft immers een voltijdse opvangplaats nodig en door de kleine gaatjes op te vullen proberen we de plaatsen maximaal in te vullen).

Daarnaast hebben we op vraag van en samen met de sector een overkoepelend aanmeldingssysteem gecreëerd. Het vergemakkelijkt de zoektocht voor ouders en biedt een bijzondere administratieve ondersteuning voor de opvanginitiatieven. In combinatie met een statistische formule, kunnen we iedere aanvraag perfect monitoren en het kinderopvangtekort gedetailleerd in kaart brengen. We kunnen vandaag heel precies de kinderopvangbehoefte – lees nood – in onze stad meedelen. We kennen het aantal aanvragen, we weten wie onze aanvragers zijn en wat hun concrete opvangvraag inhoudt. Pionierswerk in Vlaanderen dat tevens mee de aanleiding vormde voor uw nieuwe decreetvorming: het werd de inspiratiebron voor de ‘kinderopvangzoeker’ die u binnenkortin heel Vlaanderen wil invoeren.

Het streefcijfer en de werkelijkheid
Leuven heeft volgens uw cijfers momenteel een opvanggraad van 52.6 % voor kinderen tussen 0 en 3. Dat is meer dan de helft en dus krijgen we van u goede punten. Gevolg: tot 2016 krijgt Leuven geen middelen om in extra kinderopvangplaatsen te voorzien. Logisch, toch? Mag ik u er, met de cijfers in de hand, op wijzen dat in Leuven 79 % van de kinderen tussen 0 en 3 jaar een aanvraag voor kinderopvang heeft gedaan? Dat is 29% méér dan uw streefcijfer van 50 %. Bovendien is de nood nog groter als je beseft dat vele ouders, omwille van de centrumfunctie die onze stad vervult, hun kinderen liever dichter bij het werk afzetten om stress en mobiliteitsproblemen te vermijden.

Het is vooral de grote mate van laksheid in uw houding jegens onze stad die me tegen de borst stuit. Door te opteren voor ongenuanceerd eenheidsbeleid miskent u de reële situatie in het veld en gaat u voorbij aan enkele significante variabelen. De opvangnood in Leuven is dan ook heel wat anders dan die van pakweg Oostrozebeke. Ik wil daarmee de nood in Oostrozebeke niet onder de mat vegen, maar ik vraag u wel om te kijken naar de effectieve opvangbehoefte. De tewerkstellings- en opleidingsgraad in Leuven is erg hoog, terwijl het sociale netwerk (en dus de informele kinderopvang) kleiner is dan in andere Vlaamse steden.

Los van de hoge opleidingsgraad van moeders in Leuven (een belangrijke barometer om de kinderopvangnood in te schatten), zijn we er ook in geslaagd om vele kwetsbare gezinnen te bereiken en hen te betrekken om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. En toch. Toch worden we elke dag geconfronteerd met schrijnende verhalen van ouders die hun werk dreigen te verliezen of ouders die geen werk kunnen zoeken.

Steden vragen extra inspanningen
En nu moeten we via de media vernemen dat u Leuven laat voor wat het is? Omdat we volgens uw cijfers een goede leerling zijn? Zonder dat u stilstaat bij de feitelijke discrepantie tussen vraag en aanbod? Als u niet dringend naar de werkelijke behoefte gaat kijken, vrees ik dat er onterecht en overgeïnvesteerd zal worden in bepaalde gemeenten, terwijl andere behoeftige steden systematisch in de kou zullen blijven staan.

Met vriendelijke groeten

Bieke Verlinden
Schepen van sociale zaken
werk en studentenzaken
Leuven

Bookmark and Share

Prijzen borstvoedingsvriendelijke werkgever en kinderopvang 2012 uitgereikt

Veel jonge mama’s starten vol enthousiasme met het geven van borstvoeding. Een groot aantal geniet ten volle van de hechte band die ze op die manier met hun kindje kunnen opbouwen. Maar velen zitten met een vraag: wat als het zwangerschapsverlof erop zit? Overschakelen naar flesvoeding of bestaat er een mogelijkheid om te kunnen blijven borstvoeding geven?

In België kun je gebruik maken van borstvoedingspauzes, waarbij de werkgever je tijd geeft om melk af te kolven. Voor deze onderbrekingen kun je een toelage aanvragen bij je ziekenfonds. Sommige werkgevers doen echter een extraatje. Om deze werkgevers in de bloemetjes te zetten, reikt de Bakermat elk jaar een prijs uit aan een werkgever die door één of meerdere van zijn werknemers genomineerd werd voor het voeren van een Borstvoedingsvriendelijk personeelsbeleid. Dit jaar ging in de provincie Vlaams-Brabant de prijs naar Boobs-‘n-Burps te Dilbeek en Antwerpen.

En als je als mama afkolft, moet de melk natuurlijk ook op een correcte wijze aan je kindje gegeven worden. Daarom organiseert de Bakermat een tweede prijs, namelijk die voor Borstvoedingsvriendelijke kinderopvang. In de provincie Vlaams-Brabant ging de prijs naar Kindervilla De Kikker in Kessel-Lo.Deze crèche heeft een super-de-luxe borstvoedinglokaaltje met huiselijke touch (foto’s van eigen borstgevoede kindjes) ter beschikking voor de mama’s die willen komen voeden. De verzorgsters van de crèche hebben een lijst met de namen van alle mama’s van hun opvang die al borstvoeding geven zodat zij andere mama’s kunnen ondersteunen. Ze moedigen de ouders ook aan om zo lang mogelijk borstvoeding te geven. Er worden ook regelmatig infomomenten rond borstvoeding voor aanstaande ouders en pas bevallen ouders georganiseerd.

Sommige moeders ondervinden heel wat moeilijkheden als ze terug aan het werk gaan: moeten kolven in het bezemhok of in het toilet, opmerkingen van collega’s enz. Anderzijds geven deze genomineerden hoop: er zijn werkgevers die openstaan voor borstvoeding en kinderdagverblijven die actief willen meewerken aan de keuze van de ouders voor borstvoeding.

foto: De Bakermat

Bookmark and Share

Centraal inschrijven voor kinderopvang via kinderopvangleuven.be

Een nieuwe module op www.kinderopvangleuven.be biedt ouders voor het eerst de kans om zich centraal aan te melden voor kinderopvang in Leuven. Op die manier wil de stad Leuven opvangvraag en –aanbod via een innovatief webgebaseerd systeem met elkaar verbinden.

De website kinderopvangleuven.be bestond al geruime tijd met een interactieve zoekmodule, een module ‘opvang ziek kind’, een module ‘last minute opvang’ en een nieuwspagina. Vanaf 7 november kunnen ouders de opvangvraag voor hun baby of peuter (0 tot 3 jaar) ook online indienen. Dit zal ouders alvast heel wat mails en telefoontjes besparen. En dat is niet alles: de website bevat ook een beheersmodule, gratis aangeboden door de stad aan alle aangesloten kinderopvanginitiatieven. Deze vernieuwende webgebaseerde toepassing biedt heel wat voordelen, zowel voor ouders, voor opvanginitiatieven als voor het lokale beleid rond kinderopvang.

Bookmark and Share

Digitaal loket voor kinderopvang

Vanaf vandaag 7 november 2011 biedt een nieuwe module op www.kinderopvangleuven.be ouders de kans om zich centraal aan te melden voor kinderopvang in Leuven. De stad wil op die manier de vraag en het aanbod van opvang beter met elkaar verbinden. De site kinderopvangleuven.be bestaat verder uit een zoekmodule, een module “opvang ziek kind“, een module “last minute opvang” en een nieuwspagina. Nu kunnen de ouders ook online opvang aanvragen voor hun baby of peuter tot 3 jaar oud. De aangesloten kinderopvanginitiatieven kunnen ook gebruik maken van een module om hun opvangaanbod te beheren.

Bookmark and Share

Prijzen borstvoedingsvriendelijke werkgever en kinderopvang 2011 uitgereikt

Veel jonge mama’s starten vol enthousiasme met het geven van borstvoeding. Een groot aantal geniet ten volle van de hechte band die ze op die manier met hun kindje kunnen opbouwen. Maar velen zitten met een vraag: wat als het zwangerschapsverlof erop zit? Overschakelen naar flesvoeding of bestaat er een mogelijkheid om te kunnen blijven borstvoeding geven?

In België kun je gebruik maken van borstvoedingspauzes, waarbij de werkgever je tijd geeft om melk af te kolven. Voor deze onderbrekingen kun je een toelage aanvragen bij je ziekenfonds. Sommige werkgevers doen echter een extraatje. Om deze werkgevers in de bloemetjes te zetten, reikt de Bakermat elk jaar een prijs uit aan een werkgever die door één of meerdere van zijn werknemers genomineerd werd voor het voeren van een Borstvoedingsvriendelijk personeelsbeleid. Dit jaar ging de prijs naar het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK).

En als je als mama afkolft, moet de melk natuurlijk ook op een correcte wijze aan je kindje gegeven worden. Daarom organiseert de Bakermat een tweede prijs, namelijk die voor Borstvoedingsvriendelijke kinderopvang. Dit jaar ging de prijs naar het kinderdagverblijf Peutertuin van de KULeuven. Deze vestiging vangt 90 kindjes op en heeft nog 5 andere afdelingen. De Peutertuin maakt zich verdienstelijk door mee te zoeken naar oplossingen om zoveel mogelijk de mama’s zelf ter plaatse borstvoeding te laten geven (mama bellen als baby honger heeft bijvoorbeeld) en zo weinig mogelijk afgekolfde melk te moeten geven. Daarnaast is er een apart ingericht lokaal om borstvoeding te geven. De eet- en slaapritmes van thuis worden zoveel mogelijk overgenomen, ook als dat ‘een gebrek aan ritme’ betekent. Men neem er ook uitgebreid de tijd om flesweigerende baby’s via andere manieren te voeden. En vooral : borstvoeding in de kinderopvang wordt als heel normaal beschouwd, en daardoor staat het hele team achter de keuze van de mama’s. Daarnaast kreeg ook het kinderdagverblijf Baby-Belle Baby-Beau in Waasmunster dezelfde prijs.

Sommige moeders ondervinden heel wat moeilijkheden als ze terug aan het werk gaan: moeten kolven in het bezemhok of in het toilet, opmerkingen van collega’s enz. Anderzijds geven deze genomineerden hoop: er zijn werkgevers die openstaan voor borstvoeding en kinderdagverblijven die actief willen meewerken aan de keuze van de ouders voor borstvoeding

Bookmark and Share