Posts getagd met ‘Leivese oeetdrikkinge’

Leivese oeetdrikkinge

Naa de me zue stillekeson noo Leive Kerremis gon en da’k mene kop zal vol emme mei alle soute van vergoderinge die upnief beginne en woo da’k moet eine gon, es ‘t de momènt vei ale nog rap een aa Leivese oeetdrikking up ale maav te speite (tjên, es dat uek al gie gezegde da stillekeson verjeite wed ? In toëde van verkiezinge speite ze de minse vanalles up enne maav, moo da’s naa nit et geval).

Men bomma zoleger gebroikte dees oeetdrikking nogal nekiee :
‘t Es vrieder as da van iffra Wainke : 13 steike en nog gie bleut.
(in vertoling es da : Het is nog wreder dan dat van juffrouw Wainke, dertien steken en nog geen bloed).
Wat dat den èchte noom es van iffra Wainke weit ek uek ni. As goëlen et wèt, wilde ‘t me dan lote weite?

Men bomma gebroikte doë oeetdrikking iedere kiee as iemand eir een fel ouverdreiven zook vertelde. Of as ze twoëfels aa ouver de roddels die z’eir kwome vertelle. ‘t Zaa uek e wonder zoën as iemand dettien steike van e mes kroëgt en dat er dan nog giee bleut te zien es.

Ge kint doë oeetdrikking uek vervange dei een ander : “ne sjeit in een fles”.
Prouper es da ni moo ‘t wèt gebroikt as er veil lagêir gemokt wet ouver iet moo woovan dat ‘t rezeltoot moo poverkes es.

As ze vei Leive Kerremis annonseire dat er e reizegruet viewêrk komt up de Jêrkarlisse en ge goot doo mei eu ieel oeesaven eine en ge konstateit da noo 6 viepoële en 4 rakette ‘t viewêr al gedon es, dan meigde gerist zê “‘t was moo ne sjeit in een fles”.

‘k Wens alen e geu pouse smoubolle up Leive Kerremis.Jèf moë moo nen oure frit mei tueverbole !

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

Oej, de vakansen es bekènst verboë en in al doë zolege niksdeunderoë zen ek verjeite van een nief oeetdrikking te prezanteire.
De reigelmotege leizers en gebroeekers van Lieven in Leive meige niks mankeire en ‘k zen dan – noo ne vermonende vinger – upnief vei mene geliefden Apple gekroupe.
Wa paasde van :

‘t Es gelak teigen eu gat gesnieefd

Paas naa ni da ge doë oeetdrikking allieen moo in de winter kint oof meigt gebroeeke. Neeje, doë es ‘t iele joor dei teu te passe. ‘k Zal da teulichte mei een èkzempel.

Verlê wieek deig ek mei on da spelleke up den tevee, wooboë da g’eu moet spoeie vei zue rap meigeloëk – en liefst den ieeste – in de sjêislôn te zitte die ‘Diezend Zonne’ ieveranst rond acht ieere ‘s aves plaseit. Gewuenloëk es er dan ne schuene proës te winne ; nen bon vei mei twiee – da mag eu vraa zoën, eu lief, euven onaver of ne kamerood, een vliegvwajozje te deun noo d’ieen of d’ander wêrm land.
Awèl, verlê wieek mazjineiden ek dat de zeitel – in foëte ne strandsteul -in et Doëleparkske stond, achter de Doëlemeiles (da’s in de gebiere van de Reidinge- en de Zwètzistersstroot).
Kondiese vei te winne was da ge nit allieen den ieeste in doëne zeitel moest zitte moo da g’uek nen rieep moest boë emme. ‘k Em gien klaan kindere nemiee en dus uek gieenen rieep, moo iniees paasden ek er on da’k in men garaasj nog een oud velowiel zonder reijôns ston aa. Ik rietepetie noo men garaasj, da wiel upgepakt – in moëne jungen toëd diende dat as rieep – en rietepetie noo da parkske. Up moënen averdum zue luepe es uek nit alles en ik blies gelak e koerspjêd.
Arreveir ek dan in ‘t parkske en wie zit doo al gelak ne keinink up zenen truen : mene gebier Pol en oë ief triomfanteloëk ne schuene, ruee plastik rieep emueg.
” ‘t es gelak teeigen eu gat gesnieefd ” zaa em mei veil plezier.
Ni moeieloëk : Pol iee twiee klaankindere en oë iee toees van alle soute speilgeud.

Na verstode zeikes dat doë oeetdrikking kan gebroikt wedde, iedere kiee da g’up iet oeet zoët moo er neivest pakt.
Stode up Marktrok en wilt er ieen van eu kamerode de pint pakke die ze zjust vei aa emmen oeetgeschunke moo ge zoët em vei, zegt dan moo ‘ da’s teigen eu gat gesnieefd, ê Zjef ‘

Bookmark and Share

Leivese Oeetdrikkinge

OË IEE NE STRAFFEN OSEM

Ja, as ge dat ue zê, up wa paasde dan ?
‘k Zaa zê, d’ieest en vanal on nen atleit, ieene mei veil oeetavinsgvermouge. Zue ne vent die g’up Leive kerremis kint zetten on et barakske wooda ze de ballonnen upbloze, zonder gaazbidôn moo pier up de fors van den osem. Of on ne koereur die d’ieen koers achter d’ander wint, moo dan zonder dueping. Of ne sjanteur die achterieen vier kompleite noutebalke kan zinge zonder osem te sjeppe.
Awèl, ge zoët er neffes. As ne Leivenieer van iemand zieet dat em ne straffen osem iet dan wille ze doomei zê dat de betrokke persuen geu verzien es van sènkes, dat et iemand es mei veil poen, dat em zich ‘t ieen en ‘t aner kan permitteire zonder zene portemonnei zieer te deun.
Ik moet tot me gruet spoët erkinne da’k ik moo kèt van osem zen.

Bookmark and Share

Leivese Oeetdrikkinge

De moind mêt es verboë. Uegen toëd dus na me een nief oeetdrikking lanseire.

Wa paasde van : “Z’emmen eir te bloëbêrge begrove” ?

Ge vroogt eu al af woodat dat ieveranst lieet “Bloëbêrge” ?

E woudeken oeetleg zal wel nuedeg zoën, zeikes ?

Stelt eu vei da Tènke Zjulia in de luep van eir lieeve een oordeg sènken iee boëieengespood. Z’iee nit allieen ne goeie spoorbuk, moo z’iee zue slim geweist van on belegginge te deun. Ni boë Fortis, ni boë Dexia, moo ieveranst up de Kaaiman-oëlande.
Z’es tot naa teu geu gezond geweist en ieet up eir sènkes bloëve lette. Z’iee gien kindere en de famille, kozènkes, nichten en nieeve, zen dus figierloëk in bloëde verwachting. Moo Tènke Zjulia blèft moo verjore. Joor noo joor droge z’eir nen dikken boekei blume en een serjeize toot mei krêm frèsj, moo b’alve nen dikke mersie en ne schuene glimlach kom ze mei niks bouve de plank.
Totda z’up nen dag oeetschoeeft, valt, mei eire kop teige den bordier en ‘t es gedon mei Tènge Zjulia.
Up de begrofenis stoot d’ieel famille doo mei e loëkbiddersgezicht.
Moo de gebiere weite wel bieter, want doë zê’n onderieen “z’emmen eir te bloëbêrge(Blijbergen) begrove”.

Allei, tot no Pose.

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikking

Allef mêt, ‘t es dus de momènt vei een nief oeetdrikking te lanseire.
BLEFT OEET ALLE PJÊREVEUTE

Gelak gewuenloëk vroogt dat e bekken oeetleg :

De lenten es up komst, e bekke geu wieer en dan koume de minse wei mieer up stroot.

Verlê wieekkwamp ik toees van me wêrk en zue gaa da’k ‘t stroot inkwamp ueden ik veil lawoët en geschrie.
Twee vrave wore makander on ‘t oeetmoke vei al wat da roeeg en lillek es. D’ ieen verweit d’ander da ze mei eire vent te deun aa dn binne de kètste kieere wore z’on de slag.
Rechtschopen berger da’k zen, goenk ik er nooteu en waa ze deun upave.
Moo mene gebier, die uek on zen dei stont ield me teigen en zaa : joeng, blèft oeet alle pjêreveute.

Woomei dat em waa zê da’k m’er ni moest mei moeije en da’k me’ er best tissenoeet ield.

Edde gesnapt wat dat doë oeetdrikking betieekent ?

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

Vei allef febrewores deis nief oeetdrikking :

IK EM ZEIKES EEN OUTE BAKKES ?

In prouper neiderlans zodde zê : “ik heb zeker een houten mond ?”.
Wanniee gebroikte naa doë oeetdrikking ?

Ge zit par eksempel mei ieenegte kamerode in ‘t kafei. Zjef verjoot doënen dag en oë betoild nen toernei. Oë roept noo den boos achter den tueg : “Lowie, bringt ons nog es 9 pinkes”.
Lowie tapt doë en zet de 9 pi,kes up den tueg en Zjef dieelt ze oeet on de kamerode. Doë zen ni mei 9 moo wel mei 10. Een as alleman santei zieet en Zjef profisiat wenst, stode goë doo mei lieeg annen en grueten dèst.
Dan es ‘t de moment vei nogal ètup te zê : “en ik em zeikes een oute bakkes ?”
‘t Zelfsten as g’up een resepse stoot en ze gon rond mei de kaa en de wêrm apkes en de garson sloogt eu ouver. Ooet belieefdoëd vroogde dan on de vent of ‘t maske da ronddroogt “of da’ g’en oute bakkes èt ?”.
Ge zelt zelf wel ondervinge up welke moment da ge doë oeetdrikking ‘t beste gebroikt.

Bookmark and Share

Leivese Oeetdrikkinge

De moind janewores es bekènst verboë en dan es ‘t de moment vei mei een nief oeetdrikking vei de pinne te koume.

Ons keis viel up : Doo iee nen dol up d’esp gezeite

‘k Zien eu al paaze : da’s gemakkeloëk ! In de zoumer as ‘t wêrm es en ge lot par abies d’esp up  ‘tofel ston, dan meide gerist zoën da binne de kètste kieere een wesp of nen dol doo komt van prieve, ‘t ieen en ‘t ander achterlot en s’anderendoos kinde eu esp in de  voeelbak kappe.

Da’s natierloëk woo, moo da’s nit de betiekenis die de Leivenieers on doë oeetdrikking jeive.

‘k Zal d’eu eksplikeire : as e dèfteg maske, geud upgebrocht et reskeit van toch nekiee mei ne jung up stap te gon en doo gebeire zokes die nit altoëd ‘t daglicht meige zien ( nen aksidân de parkoer) en doo koume gevolge van die noo nen toëd zichtboor wedde vei de gebiere dan gon doë – zeikes nit as er kindere in de gebiere zen – ni zê dat da maske in verwachting es moo wel dt er nen dol up d’esp gezeiten ieet.

Of da ge da naa as een powetische umschroëving moet bezien, da loot ik jeire on alen ouver. Allei, tot in d’elft van febrewores, dan kroëgde een nief oeetdrikking.

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikking vei midde janewores

OË IEET DE PRINS GEZIEN

Neeje, neeje… da wil ni zê da ge Flipke teige gekoume zoët of prins karnaval. E woudeken oeetleg zal ‘t ale doeedeloëk moke.

As g’in den toëd een dekorose kreigt vei ‘t ieen of ‘t ander – par ekzempel umda g’iemand oeet de Voot goild ot, of e klaa beuleken oeet e brandend oees gerèd – dan kreigde doovei een madol. ‘t Kost uek zoën da ge veil joren eu peis od afgedroid vei euve patron en da ge dan noo 25 joren traven dienst, recht ad up e linke of een ieeretieken.

Awèl, vrigger jore moeste doë madol of dat ieeretieken dan gon afolen in Brissel. Sumtèds was dat uek up de nasjonole fieestdag en boë zokken gruete geleigeneide kwampe de nief gedèkoreide dan van ouver ‘t ieel land boëieen in Brissel, gewuenloëk in nen ieele gruete zool en dan was de prins onweizeg en inkele die dan de uegste madolle kreige, ontvinge doë oeet d’anne van de prins.

Wie dat doënen dag noo Brissel moest deig natierloëk zen beste kweddelen on. ‘t Schoenste kostum, ne nieve plastron; e geu gesteiven im, de sondoosen eud en de zwette verlakte scheune.

De mieeste noompen uek enne vraa of lief mei en mesjin uek enne twiee beste kamerode. Noo de plechtegoëd moest da natierloëk gevied wedde. Ge goenk teun nit alle doge noo Brissel. De stameneikes, brasseries en kafeikes widden in serie gedon en de Faro, de Geis en de Lambik vloeiden as vanzelf.

Ze moeste wel uppassen da ze de lesten trên noo Leive ni mankeide. En on Leive stose wore de kafeikes uek nog oupe. Rap nog ne Stella vei da Brissels bie dei te spiele !

En as ze dan èndeloëk, mei veil lawoëd en gebral in enne stroot arreveide moest alleman natierloëk weite da ze garreveid woren mei enne madol.

En as Marieke, die al dik 70 joor was en ni geu wist watdat er gebeide, on eir biervraa vrieg “wat iee Zjef on d’and ?”, zaa Lowiske “awèl, oë ieet de prins gezien!”.

Wat dat natierloëk betieekende da Zjef strontzat was.

Wie van ale iee nog nuet in ze lieeve de prins gezien ?

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

Beloufd es beloufd…kessemis es verboë en goële kroëgt dus een nief oeetdrikking in ‘t Leives :

Oë es mister achter den bèssem

of in ‘t schue Vloms : hij is meester (baas) achter de bezem.

‘t Es een oeetdrikking die ge sewoudeg ni zueveil nemiee en uet. En da’s uek e bekke normool. Seidert minstes ieen zjenerose zen de vrave naa allemoo mieer gèmansipeid en boëgevolg gerokt doë oeetrikking e bekken in de vergeituk. Reide temieer vei ze ie te publiseire.

Moo goële wilt er dan uek e woudeken oeetleg boë, zeikes ?

Awèl, ne vent die toees mister achter den bèssem es, dat es ne pantoffelèld, doënen iee zjust niks te zê. Zue ieene die derèkt noo ‘t eiten on den afwas begint, die oeet zen oëge de stofzoeeger nemt en as em den televiezen upzet, altoëd ieest on zen  vraa vroogt welke post da ze wil zien. Ze noeme dat in de vravebukskes uek wel es “ne nieve man”.

‘k Em dat uek jore meigemokt : den dag da ‘k toeeskwamp mei men prei, moest den ond oeet de zeitel, lag er e pakske sigarette up tofel geried en loge men moeele upgewêrmd vei de zeitel. ‘s Anderdoos was ‘t schue lieken al oeet : dan stond den ieemer al geried en d’upneimvod as ‘k van me wêrk kwam en lag er e papirreken up tofel mei de kommiskes da’k nog moest deun.

Moo allei, me zen toch al 25 joor gelikkeg getroud en…”wa zegde, Lowis ?” “Da’k al de petate vei mêrge kan sjelle…’t komt in orde, maske !”

Bookmark and Share