Posts getagd met ‘Leuvens dialect voor allen’

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 30)

(Eerst tien zinnen in het Nederlands, daarna de vertaling in het Leuvens dialect)

Leuvens dialect: na luisteren komt lezen… en begrijpen!

1. In de lessen 20 en 21 hadden wij het over het luisteren naar mensen die Leuvens praten. Deze keer hebben we het over het lezen.
2. Eigenlijk is dat het gemakkelijke van het hele leerproces, ook al zijn er nogal wat mensen die zeggen dat ze dat moeilijk vinden.
3. Wat moet je onthouden als gouden regels?
4. Eigenlijk moet je niets onthouden, want -en dat is zeer eenvoudig- bij het lezen moet je alle letters uitspreken zoals ze er staan. Niet interpreteren!
5. Je hoeft geen uitzonderingen van buiten te leren, zoals je dat in het Nederlands hebt moeten doen.
6. Hardop lezen! Zodat je jezelf hoort, en je oor vertrouwd raakt met de Leuvense klanken en medeklinkers.
7. Klinkers, twee- en drie-klanken: er zijn er een dertigtal, zoals in het Nederlands, maar met dit verschil: in het Leuvens spreek je alles uit wat er geschreven staat, want er staat nooit een letter teveel! Wees gerust, wij voorzien daarvoor een aparte les.
8. Medeklinkers? Daarvoor is Leuvens een droom van een taal!
Als je ze niet gebruikt, schrijf je ze niet. Zo kan / moet je ze dan ook niet lezen…
9. Er bestaan geen medeklinkers die je anders leest dan dat je ze schrijft (wat in het Nederlands wel het geval is!). Denk bijvoorbeeld aan het woord “concert”. De eerste letter c wordt uitgesproken als k, de tweede als s. In het Leuvens is dat zeer eenvoudig: “konsêr”.
10. Ben je nieuwsgierig om daar meer over te weten? Goed zo! In de volgende les gaan we daar verder in detail op in.

(En dan naa de vertooling noo ‘t Leives)

Leives dialekt: noo loistere komt leize… en begroëpe!

1.In de lesse 20 en 21 aane m’et ouver et loistere noo minse die Leives klappe. Deize kieë emme m’ et ouver et leize.
2. Oëgentloëk es dat et gemakkeloëkste van ieël et lieërproses, uek al zen d’er nogal wa minse die zê da ze da moeiloëk vinge.
3. Wa moete goë ontaave as gaave reigels?
4. Oëgentloëk moete niks ontaave, want -en dat es ieël simpel- boë et leize moete alle letters oeëtspreike gelak as da z’er ston. Nit interpreteire!
5. Ge moet gieën oeëtzonderinge van boeëte lieëre, gelak as da ge dat in ‘t Schue Vloms et moete deun.
6. Etup leize! Zueda ge eu oëgen uet, en eu uer vertroud grokt mei de Leivese klanken en meideklinkers.
7. Klinkers, twieë- en droë-klanke: doo zen er e stik of dètteg, gelak as in ‘t Schue Vloms, moo mei deis versjil: in ‘t Leives sprekte alles oeët wat er geschreive stoot, want doo stoo noent een letter teveil! Zè gerist, me verzien doovei een apoote les.
8. Meideklinkers? Doovei es Leives nen druem van een tool!
As ge ze ni gebreukt, schrefde ze ni. Zue kinde / moete ze dan uek ni leize…
9. Doo beston gieën meideklinkers die ge anders leist dan de ge ze schrèft (wat dat in ‘t Schue Vloms wèl et geval es!). Paast par eksempel on et woud “concert”. De ieëste letter c wed oeëtgesprouke gelak as een k, de twidde gelak as een s. In et Leives es dat ieël simpel: “konsêr”.
10. Zedde korjeis vei doo mieër ouver te weite? Da’s geud, datte! In de volgende les gon me doo vèdder in detail up in.

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 28)

OP AANVRAAG, NOG EENS EEN LIEDJE: “AAN DE OEVER VAN DE DIJLE”

UP ONVROOG, NOG ES E LIEKE: “ON DEN EUVER VAN DE DOËLE”

Voor de Leuvenaars is het “aan de Dijle”, voor de Brusselaars: “aan de Zenne”, voor de Antwerpenaars: “aan de Schelde”. Kortom: alle waterlopen die geschreven worden met twee lettergrepen kunnen met dit lied bezongen worden. En bovendien: ieder in zijn eigen dialect!

IN ‘T LEIVES (schoins gedrikt):

Vei de Leivenieërs es et: “on de Doële”, vei de Brisselieërs: “on de Zenne”,
vei d’ Antweirpenieërs: ” on de Schelde”, bref: alle wooterluepe die geschreive wedde mei twieë lettergreipe kinne mei deis lieke bezunge wedde. En nog iet: ieder in z’n oëge dialekt!

1. Aan de oever van de Dijle, diep verscholen in het riet,
1. On den euver van de Doële, diep verschoulen in et riet,

2. Zat een kleine, jonge kikker, bij zijn moeder op de knie.
2. Zat ne klaane, junge kikker, boë ze meuder up de knie.

3. “Ziet ge daar”, zo sprak de moeder, “ziet ge daar dien ooievaar”,
3. “Ziede doo”, zue sprak de meuder, “ziede doo den ooievaar”,

4. ” ‘t Is de moord’naar van uw vader, hij vrat hem op met huid en haar!”.
4. ” ‘t Es de meudenieër van eu vooder, oë fretten em up, mei oeëd en oor!”

5. “Potverdomme”, zo sprak die kleine, “heeft die kerel dat gedaan?”,
5. “Potverdumme”, zue sprak de klaane, “ieët doëne smieërlap da gedon?”,

6. “Als ik groot en sterk zal wezen, zal ik hem op zijn bakkes slaan!”
6. ” As ek gruet en stêrk zal weeze, zal ek em up ze bakkes sloon.”

7. ” ‘k Heb zoveel u nog te zeggen, maar ge zoudt het niet verstaan,”
7. ” ‘k Em zueveil eu nog te zegge, moo ge zod et ni verston,”

8. ” ‘k Zal u in uw bedje leggen,” en daarmee is ‘t lied gedaan!
8. ” ‘k Zal eu in eu beddeke legge,” en doomei es ‘t lied gedon!

De melodie is van een oude Russisch volkslied: “Stenka Rasin”.
De vues es van en oud Russisch volkslieke: “Stenka Rasin”.

Merk op: Er zijn blijkbaar nog andere strofen in omloop. Wie die kent, mag ze mij altijd bezorgen.
Remarkeit: Doo zen bloëkboor nog ander struefkes in sirkuloose. Wie da ze kint, mag ze moë altoëd bezerrege.

HugO

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 27)

MOP van “TIEN VROUWEN OP CRUISE”

1. Een groepje van een tiental vrouwen van de een of andere vereniging hebben besloten om eens samen op reis te gaan.
2. Na lang overleggen, hebben ze gekozen om een cruise te doen van enkele dagen op de Middellandse Zee.
3. Als ze de boot opstappen, worden ze welkom geheten door een officier in gala-uniform.
4. Die zegt tegen hen: “Wel, lieve meisjes en dames, jullie zijn allemaal zeer welkom op ons prachtig schip. Ik wens jullie zeer mooi weer en een aangenaam verblijf, en ik hoop dat jullie zich goed amuseren!”
5. Waarop één van de vrouwen repliceert: “Dat is nu eens lief, zie! Dankjewel kapitein!”
6. De officier met zijn mooie tenue antwoordt: “Verontschuldig mij mevrouw dat ik u moet terecht wijzen, maar ik ben niet de kapitein, ik ben de dekofficier.”
7. De vrouw schiet in een lach. Ze draait zich om naar haar vriendinnen en ze roept: ” We gaan hier precies niets tekort komen. Ze hebben aan alles gedacht!”.

En dan nu de vertaling in het “Leives”. En dan naa de vertooling in ‘t Leives.

MOP van “TIEN VRAAVEN UP KROES” (Nl./E.:cruise)

1. E gruppeke van zue ‘n vraa of tien van d’ieën of d’ander sosjetoët emme besloute van ne kieë soome up vwajozje te gon.
2. Noo lank palaavere, emme ze gekouze vei ‘n kroes (cruise) te deun van intege dooge up de Middellandse Zieë.
3. As ze up den buet stappe, wedde ze welkum gieëte dei nen offesier in gala-uniform.
4. Doëne zieët tên èn: “Awel, lieve maskes en madamme, ge zoë goëlen allemoo noëg willekum up onzen sjikken buet. Ik wens aalen ieël schue wieër en ‘n ongenoom verbloëf, en ik oup da goëlen aale geud amezeit!”
5. Wooüp dat ieën van de vraave replikeit: “Da’s naa ne kieë zjantie se! Mersie kapetoën!”
6. Doënen offesier mei zènne schuenen tenie antwoud: “Ekskuzei me, madam,
da ‘k eu moet korrizjeire, moo ik zen ekik nit de kapetoën, ik zen den dekoffesier!”
7. De vraa sjit in ne lach. Ze droid eir um noo eir vrindinne en ze rupt: “Me gon ie persies niks te kèt koume. Z’emmen on alles gepaasd!”
HugO

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 26)

MOP: DE PIRAAT   /  In ‘t Leives:  DE PIROOT

1. In ne kafei komt er ne piroot binne. Nen echte! Zue ieëne mei een oute bieën, nen ook in pleuts van een and en e zwèt lappeke vei zen ueg.

2. De kafeiboos beziet em en vroogt: “Moo menne, wat es er mei aa gebeid? Wat edde goë oeëtgestouke vei zueïet on eu bieën t’emme?”

3. “Awèl,” zieët de piroot, “da was mei e gevecht up zië teige nen anderen buet. Ze schoute kanonballe noo ons en ik zen gerokt geweist en zue zen ek me bieën kwoëtgegrokt.”

4. “Amai,” ziët de kafeiboos, “da’s êrg! En dan doënen ook on eu rechterand. Eus es da gekoume?”

5. “Joo,” zieët de piroot, “da was in e soobelgevecht mei de vaijand en doëne sleug me rechterand af in ieëne slag, en doomei em ek naa doo nen ook in de ploits.”

6. “Verdumd,” zieët de kafeiboos. “Bekèn ni te gelueve, seg! En eu ueg, eus komt datte?”

7. “Da’s en ieëel ander verool,” antwoudt de piroot. “Ik stond up et dek noo bouve te kieke en doo passeire doo intege mieëwe en doo schèt er begot toch wel ieëne doovan vlak in men ueg, zeikes!”

8.”Da neim ek naa wel on”, zieët de kafeiboos, “moo zue kinde eu ueg toch ni verlieze???”

9. “Joojoo,” zieët de piroot! ” ‘t Was den ieësten dag da’k mennen ook on aa…”

Begrepen? Of niet helemaal? Hier volgt de Nederlandstalige versie:

1. In een kroeg komt er een piraat binnen. Een echte! Zo eentje met een houten been, een haak in plaats van een hand en een zwart lapje voor zijn oog.

2. De cafébaas beziet hem en vraagt: “Maar man, wat is er met u gebeurd? Wat heb jij uitgespookt om zoiets aan uw been te hebben?”

3. “Awel,” zegt de piraat, “dat was bij een zeeslag tegen een ander schip. Ze schoten kanonsballen naar ons en ik ben geraakt geweest en zo ben ik mijn been kwijtgeraakt.”

4. “Amai,” zegt de cafébaas, “dat is erg! En dan die haak dan aan uw rechterhand? Hoe is dat gekomen?”

5. “Ja,” zegt de piraat, “dat was in een sabelgevecht met de vijand en die sloeg mijn hand af in één slag, en daarmee heb ik nu een haak in de plaats.”

6. “Verdomd,” zegt de cafébaas. “Bijna niet te geloven, zeg! En uw oog? Hoe komt dat?”

7. “Dat is een heel ander verhaal,” antwoordt de piraat. “Ik stond op het dek naar boven te kijken en er passeren daar enkele meeuwen en er schijt er verdorie toch wel één daarvan vlak in mijn oog, zeker!”

8. “Dat neem ik nu wel aan,” zegt de cafébaas, “maar daar kunt ge uw oog toch niet mee verliezen???”

9. “Jawel,” zegt de piraat, ” ‘t was de eerste dag dat ik mijn haak aan had…”

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars: les 25

Een woordje vooraf:

1. Deze 25ste les moest iets speciaals worden! Daarom publiceren we een drietal zinnen waarin telkens de meeste eigen(aardig)heden van het Leuvens dialect zijn verwerkt.
2. Het zijn in feite uitspraakoefeningen. Zorg er dus voor dat je jouw tong geen pijn doet!
3. Als je die zinnetjes kunt opzeggen zonder te spieken of over je tong te vallen, dan ben je ofwel een echte Leuvenaar, ofwel goed op weg om een mondje Leuvens te praten! Probeer maar eens!

E woudeke up veirand:

1. Deis voëfentwintegste les moest iet spesjool wedde! Doovei publiseire me een droëtal zinne wooïn iedere kieë de mieëste oeëgen(oordeg)eede van et Leives dialekt zen verwèrkt.
2. Et zen in foëte oeëtsprookeufeninge. Zèrgt er dus vei da g’eu tung gieëne zieër en deut!
3. As ge doë zinnekes kint upzê zonder af te kieke of ouver eu tong te valle, dan zoëde oftewel nen echte Leivenieër, oftewel geud op weg vei e moinjke Leives te klappe. Probei moo ne kieë!

We beginnen eraan: / Me beginne d’er on:

1. Op de pas gekuiste stoep staat een klein, bruin paardje klaar om zijn staart te laten afsnijden door een veearts (met een scherpe schaar).

1. Up de vès gekoiste broë stoot e klaa, broeën pjèke grieëd vei zenne sjêt te looten afsnoë dei ne vetrinêr (mei een sjêrpe sjieër).

2. Door en door de voordeur door, en door de achterdeur weer naar voor.

2. Dèrendedei de veidei dei, en dei d’ achterdei wei noo vei.

3. Je moet me zo niet met een scheef oog bekijken! Je hebt precies een gezicht als een ouwe schoen!

3. Ge moet me zue ni mei een sjieëf ueg bekieke! G’ et persies ne smeul (e bakkes) gelak as nen aave scheun!

HugO

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 24)

De theorie van het schaap, toegepast op onze hersenen

In ‘t Leives: De teorie van et schoop, teugepast up ons èssene

1.Een kudde schapen kan zich enkel verplaatsen aan de snelheid van het traagste schaap uit de troep.
1. Een kidde schoope kan zich alieën moo verpleutse on de vitès van et troogste schoop oeët den trup.

2. Wanneer de kudde wordt achterna gezeten, zijn het de traagste en de zwakste schapen die het eerst worden aangevallen en gedood.
2. Wannieë dat de kidde wed achternoo gezeite, zen et de troogste en de zwakste schoope die et ieëst wedden ongevallen en kapot gemokt.

3. Deze natuurwet komt ten goede aan de kudde schapen als een geheel, want de gemiddelde snelheid van de kudde verhoogt naarmate de traagsten en de zwaksten worden uitgeschakeld.
3. Deis wet van de natier komt ten geude on de kidde schoope in ze geïeël, want de vitès mwajène van de kidde veruegt noovenant de troogsten en de zwakste wedden oeëtgeschookeld.

4. Deze theorie is identiek voor het menselijk verstand: de hersenen kunnen niet sneller werken dan de traagste hersencellen.
4. Deis teorie es zjust etzèlfste vei et minseloëk verstand: de èssene kinne ni rapper wêrke dan de troogste èssensèlle.

5. Het is ook geweten dat die cellen worden vernietigd door het drinken van alcohol.
5. Et es uek geweite dat doë sèlle wèdde kapot gemokt dei et drinke van alkoul.

6. Logischerwijze zijn het dan ook de traagste en de zwakste hersencellen die het eerst afsterven.
6. Loogiserwoëze zen et dan uek de troogste en de zwakste èssensèlle die ‘t ieësten afsterve.

7. Daaruit kan afgeleid worden dat het verbruik van alcohol de zwakste cellen uitschakelt, met als resultaat dat de hersenen beter presteren.
7. Dooöeët kan afgelèd wedde dat et verbroeëk van alkoul de zwakste sèlle oeëtschookelt, mei as rezeltoot dat de èssene bieëter presteire.

8. Dat is dan ook de verklaring waarom een mens zich altijd wat meer intelligent voelt als hij, of zij, vier à vijf pintjes heeft gedronken.
8. Dat es dan uek d’ eksplikoose veiwa da ne mins zich altoëd ewa mieër intellizjènt voelt as em, of zoë, vier à voëf pinkes gedrunken ieët.

9. Verd…., dat had ik toch moeten weten, zeker!?! Kom, geef er ons nog één!
9. Verd…., dat aak ik toch moete weite, zeikes!?! Kom, jèft er ons nog ieën!

HugO

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 23)

Acht zinnen in het Nederlands, daarna vertaald in het Leuvens dialect
Acht zinnen in ‘t Schue Vloms, ternoo vertoild in ‘t Leives dialekt

MOP over EEN OUDERE DAME EN HAAR HOED, OP EEN CRUISESCHIP

1. Een oudere dame staat aan de reling van een cruiseschip, terwijl ze met
beide handen haar hoed vasthoudt, zodat die niet kan wegwaaien door de hevige wind.
2. Een deftige heer komt daar voorbij en zegt, een klein beetje verbouwereerd:
3. “Excuseer mij, mevrouw, ik wil niet vrijpostig zijn, maar beseft u wel dat uw kleed fel opwaait door de wind?”
4. “Jazeker, dat weet ik”, zegt de dame, “maar ik heb beide handen nodig om mijn hoed op zijn plaats te houden, of ik ben hem kwijt!”
5. De sukkelaar weet niet meer waar hij het heeft, maar toch durft hij het om aan te dringen:
6.”Maar mevrouw, u weet toch dat u geen onderbroek draagt en dat uw onderlichaam is blootgesteld aan de onbescheiden blikken van jan en alleman?”
7. De mevrouw kijkt zelf eens naar onder, dan naar de heer en ze repliceert:
8. “Mijnheer, alles wat daaronder te zien is, is 85 jaar oud… “Maar,” zegt ze: “Mijn hoed, mijnheer, die is splinternieuw!!!”

MOP ouver EEN AAVER MADAM EN EIREN EUD, UP NE KROESBUËT

1. Een madam up joore stoot on de balustraad van ne kroesbuet, terwoëlest da ze mei eir twieë anne eiren eud vastoud, zuedat em ni zaa kinnen ewegwooë van den eivege wind.
2. Nen dèftege menieër komt doo verboë en zieëd, e klaa bekke verbabereid:
3. “Ekskuzei me, madam, ik wil ni frank zoën, moo besefte goë wel dat eu klieëd noëg emueg woid dei de wind?”
4. “Da’s zeikes, da weit ek, menieër”, zieët doë madam, moo ik em men twieë anne nuedeg vei menen eud up z’n pleuts t’ aave, of ik zèn em kwoët!”
5. De soekelieër wet ne mieë woo dat em et ieët, moo toch têt em et van on te dringe:
6. “Moo madam, ge wet toch da ge gieë kalsonneke droogt, en dat euven benê es bluetgesteld on ‘t aameloëke blikke van jan en alleman?”
7. De madam kikt zelf es noo benê, dan noo doëne menieër, en ze replikeit:
8. “Menieër, alles wat da doo vanonder te zien es, dat es 85 joor oud! “Moo,” zieë ze, ” menen eud, menieër, doënen es spiksplinternief!!!”

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 22)

MOP: DE CLOCHARD. In et Leives dialekt es da: DE KLOSJAAR

1. Deze morgen zat ik in de Gildenhof op een bank naast een clochard.

1. Deize mêrgend (mênt) zat ek in de Gillenof up en bank neffe ne klosjaar.

2. Hij zei zo tegen mij:

2. Oë zaa zue se, teige moë:

3. Vorige week had ik nog alles! Ik leefde als een rijke mens.Ik had een dak boven mijn hoofd en een kok bereidde mijn eten. Mijn kamer werd alle dagen gekuist en mijn klederen werden gewassen en gestreken.

3. “Verlê wieëk aa’k nog alles! Ik lieëfde gelak as ne roëke mins. Ik aa e dak bouve menne kop en ne kok prepareide men eite. Moën koomer wid allen dooge gekoist. Men klieëre widde gewassen en gestreike.

4. Waarop ik zei: “Wel maat, dat is zeer goed als je dat allemaaal hebt!”

4. Wooüp da ‘k zaa: “Awel moot, da’s noëg geud, as ge dat allemoo et!”

5. Jamaar, zei hij, het is nog niet gedaan! Ik had ook televisie, een computer met internet, ik had alles! En nu? Niets meer! Alles weg!”

5. “Jamoo”, zaat em, ” ‘t es nog ni gedon! ‘k Aa uek televieze, ‘k aa ne kompjoeter mei internet, ‘k aa den al! En naa? Niks ne mieë! Alles eweg!

6. Ik vroeg aan die arme sukkelaar:” Maar man toch! Wat is er u dan overkomen? Heb je drugs gepakt? Ben je op de verkeerde vrouw gevallen? Of ben je gaan gokken in het casino?”

6. Ik vreug on doënen êrme soekelieër: ” Moo mènne toch! Wat es er dan veigevalle? Edde drugs gepakt? Zedde up de verkieëde vraa gevalle? Of zedde gon speile in de kazino?”

7. Weet je wat hij mij antwoordde?

7. Wette wat em moë antwoudde?

8. Maar neen, mijnheer, zei hij, vorige dinsdag hebben ze mij uit de gevangenis vrijgelaten!”

8. ” Moo nieë menieër”, zaat’ em, “verlên destag emme ze me oeët et prezon gelost!”

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 21)

Zes zinnen in het Nederlands, vertaald in het Leuvens dialect
Zes zinnen in ‘t Schue Vloms, vertoild in ‘t Leives dialekt

Leuvens dialect moeilijk? Maar neen! Begin met te luisteren… DEEL 2

Leives dialekt moeiëloëk? Moo nieë! Begint mei te loistere… DIEËL 2

1. Dit tweede deel is geïnspireerd door Flory Vloebergs: de dame die al vele jaren directeur is van de “Academie van het Leuvens Dialect”.

1. Deis twidde dieël es ginspireid dei Flory Vloebergs: de madam die al veil joore derekteir es van den “Akademie van ‘t Leives Dialekt”.

2. Die vereniging heeft de cd “ONS LEIVES” uitgegeven met bijdragen van twee burgemeesters: Louis Tobback en Willy Kuijpers (Herent). Verder nog een resem (15) andere prominente Leuvenaars. De moeite!

2. Doë sosjetoët ieët de cd “ONS LEIVES” oeëtgejeive, mei boëdrooge van twieë bergemisters: Lowie Tobak en Wili Koeëpers (Eirent). Voets nog ne rieësem (15) ander prominente Leivenieërs. De moete!

3. De cd kost slechts vijf Euro en is verkrijgbaar bij directeur Flory. Haar telefoonnummer: 016/ 23 71 04. Haar mail: floryvloebergs@hotmail.com .

3. De cd kost apên voëf Euro en es te verkroëge boë derekteit Flory. Eiren telefonnumerou es: 016/23 71 04. Oure mail: floryvloebergs@hotmail.com .

4. Dan is er de MISSA LOVANIENSIS of: mis in ‘t Leuvens. Ze wordt opgedragen door deken Dirk De Gendt, weliswaar een Mechelaar, maar voor deze gelegenheid spreekt hij zo goed mogelijk Leuvens! Fred Brouwers van radio Klara, geboren Leuvenaar (sic!) praat alles aan mekaar.

4. Dan es er de MISSA LOVANIENSIS of: mis in ‘t Leives. Ze wed upgedrooge dei dieëken Dirk De Gent, ‘t es wel ne Mechelieër, moo vei deis gelegenoëd sprekt em zue geu meigeloëk Leives! Fred Braavers van radioo Klaara, geboure Leivenieër (‘t es echt woo!) klapt alles onieën.

5. Er zijn ook meerdere optredens van het koor DE JOORZANGERS onder leiding van dirigent André Van de Putte, beter gekend als Meneer André van ROB -TV.

5. Doo zen uek mieërdere uptreides van et kuer DE JOORZANGERS, onder loëding van dirizjènt Andrei Van de Putte, bieëter gekind as Menieër Andrei van ROB-TV.

6. En dan is er nog allerlei:
– de “Leuvense namiddag” in de schouwburg met een quiz en toneel,
– de “praatpaal”. Maar om daar meer over te weten te komen moet je nog een tijdje wachten. Je hoort er wel van op tijd en stond…

6. En dan es er nog van alles:
– de “Leivesen Achteneun” in den tejooter mei ne kwis en tonieël,
– de “prootpool”. Moo vei doo mieër ouver te weite te koume, moete nog e taike wachte. G’ uet er wel van up toëd en stond…

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 20)

(Zes zinnen in het Nederlands, vertaald in het Leives dialekt)

Leuvens dialect moeilijk? Maar neen! Begin met te luisteren…

1. …naar het gesproken Leuvens dialect. Dat kan je doen op straat, op de markt(en), in volkscafés zoals bijvoorbeeld: Marengo, Jeeskesboom, Café Sport, Tempo,…
1. …noo et gesprouke Leives dialekt. Da kinde deun up stroot, up de mèt (te), in volkskafeis gelak as par ekzèmpel: Marengo, Zjieëzekesbuem, Kafei Sport, Tempo,…
2. Je zal opmerken dat bepaalde klinkers en tweeklanken anders worden uitgesproken dan in het Nederlands. Je oor moet vertrouwd geraken met die klankverschillen.
2. Ge zelt remarkeire da summegte klinkers en twieëklanke annes wedden oeëtgesprouke gelak as in ‘t Schue Vloms (AN). Eu uer moet gewend grooke on doë klankversjille.
3. Leuvens dialect is niet moeilijker dan een andere taal, maar: het is wel een andere taal!
3. Leives dialekt es ni moeieloëker as een ander tool, moo: et es wèl een ander tool!
4. Als je een taal wil leren, dan moet je ze studeren! Dat is met iedere taal zo!
Hoe heb jij anders Frans, Engels…geleerd?
4. As ge een tool wilt lieëre, dan moete ze studeire! Dat es mei ieder tool zue!
Eus edde goë annes Frans, Ingels,… gelieëd?
5. Voor het Leuvens dialect geldt dezelfde regel: je moet moeite doen om spelling en woordenschat onder de knie te krijgen.
5. Vei et Leives dialekt telt dezelfste reigel: ge moet moete deun vei de spelling en de weudeschat onder de knie te kroëge.
6. De grammatica, die krijg je cadeau: die is in grote lijnen, dezelfde als in het Nederlands.
6. De grammêr, doëne kroëde kadoo: doëne es in gruete loëne dezelfste as in ‘t Schue Vloms (AN).

Bookmark and Share