Posts getagd met ‘Leuvens dialect voor allen’

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 19)

MOP: DE BEVALLING

In et Leives dialekt es da: DE BEVALLING of ET AKKOESJEMÈNT

1. Een vrouw ligt in de kraamkliniek en heeft, weeral eens, een kindje gebaard.
1. Een vraa ligt in ‘t meuderoeës en ieë, weial ne kieë, e kinneke gekreige.
2. Ja, nog maar eens, want het is al haar achtste en ze is het echt moe. Ze heeft er genoeg van, van nog kinderen te krijgen.
2. Joo, nog moo es, want ‘t es al eir achste, en z’es et echt mieg. Z’ ieët er genug van, van nog joengele te kroëge.
3. Het was dan ook een zeer zware bevalling geweest. Ze had zeer veel pijn gehad en het ergste van al, ze was hier en daar een beetje ingescheurd.
3. Et was dan uek een ieël zwoor bevalling geweist. Z’ aa ieël veil poën gat, en ‘t êrgste van al, ze was ie en doo e bekke ingesjeid.
4. Ze dacht bij zichzelf: “Zoiets wil ik nu echt nooit van mijn leven niet meer meemaken!”
4. Ze paasde in eir oëge:” Zue iet wil ek naa ècht noent van me lieëve ne mieë meimooke!”
5. De gynecoloog komt haar bezoeken en hij zegt: “Mevrouwtje, je gaat nooit echt goed genezen als ik die scheuren niet aan mekaar naai.”
5. De vraavespeisialist komt eir bezieken en oë zieët: “Madammeke, ge goo noent ni tegoei geneize as ek doeë sjeire nit onieë noeë.”
6. Het vrouwtje begrijpt hem maar al te goed, en ze zegt:” Ja, dokter, ik ben akkoord, naait dat maar mooi aan elkaar!”
6. ‘t Vrouke begrèpt em moo al te geud, en ze zieët: “Joo, menieër doktour, ‘k zen ‘t akkoud, neut goë da moo schuenekes onieën!”
7. “Wel,” zegt de dokter, ” je mag kiezen welke draad ik moet gebruiken. Ik heb koperdraad, zilver- of gouddraad. Welke kies je?
7. “Awel”, zieët den doktour, “Ge meigt kieze wa nen drood da ‘k moet gebroeëke. Ik em kouperendrood, zilver- of gouddrood. Welke kiesde?”
8. En de sukkel replikeert: “Geen enkele van die drie, pak maar prikkeldraad!”
8. En de soekelès rèplikeit: “Gienieën van doë droë”, pak moo pinnekesdrood!”

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 18)

VANWAAR KOMT HET STREEPJE IN HET CIJFER ZEVEN ?

In ‘t Leives:

VANWOO KOMT ET STRÈPPEKE IN ET SOËFER ZEIVE ?

1. Veel mensen zetten, als ze het cijfer zeven schrijven, een horizontaal streepje in het midden van die zeven.
1. Veil minse zette, as ze et soëfer zeive schroëve, een orizontool strèppeke in et midde van doë zeive.

2. Door modernisering is bij een aantal lettertypes dat streepje verdwenen, bv. 7. Maar daar gaat het hier niet om.
2. Dei modernizeiring es er boë een ontal lettertippes da strèppeke verdweine, par eksempel: 7. Moo doo goot et ie ni ouver.

3. De vraag is: weet jij hoe dat streepje er eigenlijk gekomen is?
3. De vroog es: wette goë eus da strèppeke er oëgentloëk gekoumen es?

4. Om het antwoord te weten, moet je teruggaan tot heel lang geleden: tot in het Oude Testament.
4. Vei ‘t antweud te weite, moete vrumgon tot ieël lank gelê: tot in et Oud Testamènt.

5. Mozes kreeg van God op de Sinaaiberg de tien geboden gedicteerd.
5. Mouzes kreig van God up de Sinaaibêrg de tien geboude gedikteid.

6. Daarna keerde hij terug naar zijn volk en las hen, met luide stem, die tien geboden voor.
6. Ternoo gink em vrum noo ze volk en leisden em, mei en ète stem, doë tien geboude vei.

7. Aan het zevende gebod gekomen, riep hij: “Je zal de vrouw van je naaste niet begeren!”
En iedereen riep: “Streep die zeven door!”
En zo geschiedde!
7. As em on ‘t zeivende gebod gekoume was, riep em: “Ge zelt gieën goesting kroëge vei (ni loeëmere, ni gieze noo) de vraa van euve gebier!”
En alleman riep:” Strèpt doë zeive dei!”
En zue komt da!

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 16)

Nederlands:Weet jij waarom…?

Leivese dialekt: Wètte goë veiwa…?

1. …jouw rechtervoet niet altijd doet wat jij zou willen dat hij doet?

1. …aave rèchseveut nit altoëd deut wat da goë zod wille dat em deut?

2. Wel, dan moet je dit eens proberen. ‘t Kost ternauwernood enkele seconden.

2. Wel, dan moete deis es probeire. ‘t Kost apên intege sekonde.

3. Ik wilde het eerst ook niet geloven. Ik probeerde, ik probeerde nog eens, en toen ik meerdere keren geprobeerd had, moest ik toegeven dat ik het ook niet kon.

3. Ik wilde et ieëst uek ni gelueve. Ik probeide, ik probeide nog ès, en as ek versjillende kieëre geprobeid aa, moest ek toejeive da’k ik et uek ni kost.

4. Probeer jij het nu zelf eens! Je zal het zeker ook niet kunnen.

4. Probeide goë et naa zèlf es! Ge zèlt et zeikes uek ni kinne.

5. Je zit op een stoel. Hef nu je rechtervoet van de grond, en maak kloksgewijs cirkelende bewegingen. Dat gaat natuurlijk vanzelf.

5. Ge zit up ne steul. Eft naa euve rèchsevoet van de grond, en mokt sirkelende beweiginge, mei d’arlozje mei. Da goo natierloëk vanzèlf!

6. Maar nu, zie: terwijl je met je voet steeds diezelfde rondjes blijft draaien, teken je met je vinger in de lucht een groot cijfer 6.

6. Moo na, se: terwoëlenst da ge mei euve veut altoëd doëzèlfste ronnekes blèft droeë, tieëkende mei euve vinger in de locht e gruet soëfer 6.

7. En of je dat nu wil of niet wil: jouw voet verandert van richting en gaat meedraaien in tegenwijzerzin.

7. En of da ge dan wilt of ni wilt: euve veut verandert van richting en goo meidroeë in teigewoëzerzin.

8. Verklaring: onze hersenen zijn geprogrammeerd om die twee ledematen in dezelfde richting te doen bewegen. Akkoord?

8. Eksplikoose: ons èssene zèn geprogrammeid vei doë twieë leidemoote in dezèlfste richting te deun beweige. Takkoud?

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-leuvenaars (Les 15)

Nederlands: Wie kan dit raadsel(tje) oplossen???
Leives: Wie kan deis greutsel(ke)(ingske) uplosse???

1. Een oude weduwnaar had drie zonen. Toen hij stierf erfden ze samen van hem zeventien paarden.
1. Nen aave weivenieër aa droë zoune. Toen dat em stierf, êrfde zoële soome van em zeivetien pjêre.

2. De oudste zoon kreeg de helft, de tweede één derde, en het jongste zoontje één negende.
2. Den oudste zoun kreig d’elft, den twidde ieë derde, en et jungste zoinke ieë neigeste.

3. De zonen gingen met elkaar in overleg en ze zagen al vlug dat 17 niet te delen is door 2, noch door 3 en zeker niet door 9.
3. De zoune ginke mei malkandere in konsertose en ze zoogen al rap da 17 ni te dieëlen es dei 2, noch dei droë en zeiker ni dei 9.

4. Ze konden er niet aan uit, en zochten goede raad bij een oude vrouw.
4. Ze kosten er nit on oeët, en zochte goeien rood boë en aa vraa.

5. Dat vrouwtje zei: “Eigenlijk is het eenvoudig als jullie mijn paard er ook bij pakken. Hier zie, jullie mogen het hebben, dan is ‘t geregeld!”
5. Da vrouke zaa: ” Oeëgentloëk es et simpel as goële moë pjêd er uek boë pakt. Ie se, goële meigt et emme, dan es ‘t garanzjeid”.

6. De eerste zoon nam de helft van de paarden. De helft van 18 is 9.
6. Den ieëste zoun nam d’elft van de pjêre. D’elft van 18 es 9.

7. De tweede zoon nam ook zijn deel: één derde. Eén derde van 18 is 6.
7. Den twiede zoun nam uek zen dieël: ieë derde. Ieë derde van 18 es 6.

8. En de jongste zoon nam één negende, en één negende van 18 is 2.
8. En de jungste zoun nam ieë neigeste, en ieë neigeste van 18, dat es 2.

9. Het totaal hiervan is 17! Daarmee hadden ze één paard over en gaven dat terug aan dat oud vrouwtje. En iedereen was tevreden.
9. Et totool ievan es 17! Doomei aane ze ieë pjêd ouver en da goove ze vrum on dat oud vrouke. En alleman was kontent.

10. Hoe kan dat nu? De redenering klopt toch? Of niet soms? ‘t Is nu aan jullie! Laat maar iets weten!
10. Eus kan da naa? Da rezonnement klopt toch? Of ni sumtèds? ‘t Es naa on aale! Lot moo iet weite!

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 14)

Hierna zes zinnen in het Nederlands, gevolgd door de Leuvense vertaling ervan.

Zaken die u misschien niet weet over België en de Belgen (deel 2)

7. Tomorrowland is ‘s werelds grootste technofestival. En het mooiste ook!

8. De allereerste kunststof was bakeliet. Het is uitgevonden door de Belg Leo Baekeland.

9. De tramlijn aan zee van De Panne naar Knokke, is de langste tramlijn in de wereld.

10. Het Brussels koninklijk paleis is groter dan het kasteel van de Engelse koningin in Londen.

11. De eerste krant die in de wereld verscheen, heette “Nieuwe Tijdingen” en werd in 1605 in Antwerpen gedrukt.

12. België leverde het uranium voor de atoombom die door de Amerikanen op Hiroshima werd gegooid. Het uranium was afkomstig uit onze toenmalige kolonie Congo.

EN DAN NAA, DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Zookes die goë mesjinst ni wèt ouver Bellege en de Belzje (dieël 1)

7. Toomorrowland es et groetste technofestival van de wieëreld. En ‘t schoensten uek!

8. Den allerieëste plastik was bakelit. Et es oeëtgevonge dei den Belzj Leo Baekeland.

9. Den tramloën on de zieë van De Panne noo Knokke, es de langste tramloën in de wieëreld.

10. Et Brissels keininkloëk paloës es groeter as et kastiël van de Ingelse keinegin in Londen.

11. D’ ieëste gazet die in de wieëreld verschein, ieëte “Nieuwe Tijdingen” (“Nief Toëdinge”) en wid in 1605 in Antweirpe gedrikt.

12. Bellege leiverde et uranium vei de atuembum die dei d’ Amerikoone up Irosjiema wid gesmeite. Et uranium was afkomsteg oeët ons teunmoolege kolonie Congo.

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 13)

Zes zinnen in het Nederlands, gevolgd door de Leuvense vertaling ervan.

Zaken die u misschien niet weet over België en de Belgen (deel 1)

 1. België heeft het laagste aantal McDonald’s restaurants per inwoner in de wereld.
 2. België telt niet minder dan 178 brouwerijen die samen rond de 800 verschillende bieren produceren.
 3. In ons land wordt jaarlijks 220.000 ton chocolade gefabriceerd.
 4. Olieverf is een uitvinding van de Gentse gebroeders / schilders Van Eyck.
 5. In de zeventiger jaren van vorige eeuw werd in de scholen bij het middagmaal tafelbier geschonken aan de leerlingen.
 6. De Gentse Feesten zijn, naar het schijnt, het grootste Europese cultuurfestival.

EN DAN NAA, DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Zookes die goë mesjinst ni wèt ouver Bellege en de Belzje (dieël 1)

 1. Bellege ieët et lieëgste ontal Mak Donalds restorââns per inwuener in de wieëreld.
 2. Bellege telt ni minder dan 178 braaveroës, die soome rond de 800 tefrènte (versjillege / versjillende) biere produseire.
 3. In ons land wèdt joorloëks 220.000 ton sjokolat gefabrikeid.
 4. Oulevêrf es een oeëtvinding van de Gentse gebries / sjilders Van Eyck (Van Oëk).
 5. In de seiveteger joore van de veirege ieë wid in de schoule boë et noeneite toofelbie geschunke on de lieërlinge.
 6. De Gentse fieëste zen, noo ‘t schènt, et groetste Europeis kultuurfestival.
Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 10)

Eerst enkele korte zinnen in het Nederlands. Daarna vertaling in het Leuvens.

EEN BEESTIG MENS: HOE ZIET DIE ER UIT?

 1. Dat is er eentje met varkenshaar, een apenkop, ezelsoren,
 2. een haviksneus (zo eentje om conservenblikjes mee open te maken!),
 3. visogen, een hazenlip, een slangentong, paardentanden, een geitenbaardje.
 4. In ‘t kort gezegd en geschreven: hij heeft een smoel om hout op te kappen…
 5. Aan de rest van zijn lichaam zijn er nog andere beestige onderdelen, zoals:
 6. een zwanenhals, kippenborst, eendengat, ossenknieën en bokkenpoten.
 7. Zo iemand heeft natuurlijk ook een innerlijk. Daarover wordt gezegd:
 8. Hij is: zo slim als een vos, of : zo dom als een ezel, een kieken, een koe,
 9. Zo lui als een varken, zo sterk als een beer, kan werken als een paard,
 10. Zo trouw als een hond, of omgekeerd: zo vals als een kat,
 11. Zo arm als een luis, zo traag als een slak, zo fier als een pauw,
 12. Zo fris als een bijtje, zo zot als een mus, zo snel als een muis…

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

NEN BIEËSTEGE MINS: OES ZIET DOEËNE D’ ER OEËT?

 1. Dat’ es er ieëne mei vêrkesoor, nen oopekop, eizelsuere,
 2. nen ooviksneis (zue ieënke vei konsèrvedueze mei oupe te doen!),
 3. visuege, een oozelip, een slangetung, pjêretanne, e gaateboike.
 4. In ‘t kèt gezieëd en geschreive: oë ieë ne smeul vei out up te kappe…
 5. On de rest van ze loëf zèn d’er nog ander bieêstege onderdieële, gelak as:
 6. ne zwoonenals, een kiekebest, een èngegat, osseknieë en bukkepuete.
 7. Zue ne mins ieë natierloëk uek e binneste. Dooöuver wèd gezieëd:
 8. Oë es zue slim as ne vos, of: zue stum as nen eizel, een kiek of een koei,
 9. Zue loeë es as e vêrke, zu stêrk as nen bieër, kan wêrke lak as e pjêd,
 10. Zue fidêl as nen ond, of ‘t umgekieëde: zue vals as een kat,
 11. Zue êrm as een loeës, zue troog as een slek, zue fieër as ne paa,
 12. Zue fris as e bieke, zue zot as een mis, zue rap lak as een moeës…

HugO Geeraerts DE GERRE juni 2014

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 9)

Eerst een tekst van een tiental zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Waarom valt Pasen ieder jaar op een andere datum?

1. Heb je al opgemerkt dat Pasen nooit niet op dezelfde dag van het jaar valt, zoals dat het geval is met sommige andere kerkelijke feesten? Denk bijvoorbeeld aan Kerstmis: dat valt altijd op de vijfentwintigste december. Of Allerheiligen: altijd op de eerste november.

2. Wel, ik ga jullie uitleggen hoe je kunt weten op welke dag Pasen valt of gaat vallen. Je moet wel even goed opletten!

3. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan nadat de eenentwintigste maart voorbij is.

4. Eigenlijk is dat toch niet eenvoudig, nietwaar? Waarom hebben ze dat nu zo moeilijk gemaakt?

5. De kerk heeft altijd gedacht dat het beter zou zijn om van een vaste datum te vertrekken. Daarom hebben ze de éénentwintigste maart gekozen: het begin van de lente.

6. De zondag van Pasen valt ongeveer in het midden van de jaarlijkse paasperiode en is daarmee tevens het vertrekpunt om te bepalen wanneer nog enkele andere kerkelijke feestdagen vallen.

7. Dat is ook de verklaring waarom dat Aswoensdag, de dag waarmee de carnavalstijd wordt afgesloten, altijd zesenveertig dagen voor Pasen valt.

8. Hetzelfde met Ons Heer Hemelvaart: dat valt altijd veertig dagen na Pasen. En Sinksen altijd op de zevende zondag na Pasen.

9. Begrepen? Klik dan hieronder maar eens op die opgestoken duim!

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Veiwa valt Poose ieder joor up nen anderen dootem?

1. Edde goë al geremarkeid da Poose noent ni up dezèlfsten dag van ’t joor valt, gelak dat et geval es mei soemegte ander kerkeloëke fieëste? Paast par exempel on Kèsmis: da valt altoëd up de voëfentwintegsten deisember. Of Alleroëlege: altoëd up den ieëste november.

2. Awel, ‘k gon aale eksplikeire se, oes da ge kint weite up wa nen dag da Poose valt of goo valle. Ge moet wel efkes geud attense doen!

3. Poose wed gevied up den ieëste zondag noo de ieëste volle moon noodat den ieënentwintegste mèt gepasseid es.

4. Oëgentloëk es da toch ni simpel, newoo? Veiwat emme ze da naa zue moeieloëk gemokt?

5. De kerk ieëd altoëd gepaasd dat et bieëter zaa zoën vei van ne vasten dootem te vertrekke.
Doomei emme ze den ieënentwintegste mèt gekouze: et begin van de lente.

6. De zondag van Poose valt apeprè in ’t middeste van de joorloëkse poosperjoude en es domei uek et vertrekpoent vei te bepoole wannieë dat er nog intege ander kerkeloëke fieëstdooge valle.

7.’t Es uek d’eksplikoose veiwa dat Assegoenstag, den dag woomei de carnavalstoëd wed afgesloute, altoëd zesenvieëteg dooge vei Poose valt.

8. Etzèlfste mei Ons Ieër Eimelvoot: da valt altoëd fieëteg dooge noo Poose. En Sinkse altoëd up de zeiveste zondag noo Poose.

9. Ed’ et verston? Klikt dan ieönder moo nekieë up doënen upgestouken doeëm!

HugO Geeraerts De Gerre april 2014

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 8)

Eerst negen zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Meer weten over Leuven en het LeuvenS dialect?

1. Sommige mensen niet-Leuvenaars die om één of andere reden in het Leuvense zijn komen wonen (of zijn blijven “plakken”), zouden graag Leuven en vooral het Leuvense dialect beter willen leren kennen.

2. Er bestaan verschillende mogelijkheden om daar wat aan te doen.

3. Als het over het dialect gaat, is het goed te weten dat er een”Academie van het Leuvens dialect” bestaat. Zij geven het tijdschrift ONS LEIVES uit dat volledig in het Leuvens dialect is geschreven.

4. Bekijk ook eens hun website: www.onsleives.be. Je vindt er de lijst van activiteiten, publicaties…
En op facebook staan ze ook al een hele tijd.

5. Een aanrader is zeker het boek DE STEEN VAN ROSETTA. Het is een goed leerboek: aan de linkerkant staat de tekst in het Algemeen Nederlands, rechts vind je dezelfde tekst in het Leuvens.

6. Als het over de stad Leuven gaat, gaan we meer de toeristische en de historische toer op.

7. Ik heb daar zelf veel over verzameld en mooi bijgehouden, maar ik heb teveel dubbels en die ga ik weg doen, d.w.z. verkopen.

8. Zo je geïnteresseerd bent, stuur mij een mailtje en dan bezorg ik jou de lijst van wat ik beschikbaar heb aan boeken, tijdschriften, catalogi, tekeningen, etsen…

9. Hugo Geeraerts Tessenstraat 11 bus 5.05 Leuven. hugogeeraerts@telenet.be

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN T’ LEIVES:

1. Summegte minse die ni van Leive zen, en die vei d’ ieën of d’ ander reide in Leive zen koume wuene (of zen bloëve plekke!), zaane jêre Leive en serteu et Leives dialekt bieëter wille lieëre kinne.

2. Doo beston versjillende meigeloekeide (F.: moyens) vei doo iet on te doen.

3. As ‘t ouver et dialekt goot, dan es ‘t geu vei te weite dat er een “Akademie van et Leives dialekt” bestoot. Doë jeiven et toëdschrift ONS LEIVES oeët dat ieëllemoo in ‘t Leives dialekt es geschreive.

4. Bekikt uek ne kieë enne websait (website): www.onsleives.be. Dooup vingde de list van alle aktivetoëte, publikooses… En up feesboek (facebook) ston z’ uek al nen ieëlen toëd.

5. Nen onroeër es zeikes den buk DE STIEËN VAN ROZETTA. ‘t Es ne goeien buk vei in te lieëre:
on de linkerkant stoot den tekst in ‘t schue Vloms, en rechts stoot dezelfsten tekst in ‘t Leives.

6. As et ouver de stad Leive goot, dan gon me mieër den teur up van et toerisme en van d’istoure.

7. Ik em doo zelf veil ouver verzoomeld en schuenekes boëgaave, moo ‘k em teveil dobbel en doë gon ek ewegdoen, ‘t es te zê: verkuepe.

8. As ge zod gintresseid zoën, stie me dan e meeltje (mailtje) en dan bezerregek ik eu de list van wa da ‘k disponiebel em on buke, toëdschrifte, katalooge, etse, tieëkeninge…

9. Hugo Geeraerts, Tessenstraat 11 bus 5.05, Leuven (on de Bummekes), hugogeeraerts@telenet.be

HugO Geeraerts De Gerre maart / mêt 2014

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 7)

Eerst een tiental zinnen in het Nederlands. Daarna volgt de vertaling in het Leuvens.

Leuvense Mis in Sint-Pieterskerk op 2 maart om 10 uur

1. Leuvenaars, Groot-Leuvenaars en mensen van nog wat verder.

2. Zondag 2 maart zal onze geliefde Sint-Pieterskerk om tien uur weer vol zitten en dat voor de 7de Missa Lovaniensis of Leuvense Mis.

3. Dat zijn niet alleen overtuigde gelovigen die daar naartoe komen, maar ook sympathisanten, nieuwkomers “van horen zeggen” en vooral al diegenen die de Leuvense taal genegen zijn.

4. Iedereen is akkoord: zo’n mis dat is iets speciaals, dat heeft zijn eigen charme.

5. Een Leuvense Mis overstijgt een “gewone eucharistieviering” en is terzelfdertijd drempelverlagend.

6. En de deelnemers en medewerkers: zowel celebrant deken De Gendt als de lectoren en zeker het koor DE JOORZANGERS, ze zijn allemaal even enthousiast.

7. Dat gevoel straalt af op alle aanwezigen en zorgt voor een gemoedelijke en authentieke sfeer die ongetwijfeld ook de waardering van het Vaticaan zou wegdragen, moesten ze ervan op de hoogte zijn.

8. Komaan, niet te missen, in een kerk met een aangename warmte!

9. En achteraf wordt er, zoals gewoonlijk, door het stadsbestuur een receptie aangeboden in het stadhuis. Iedereen is daar welkom!

10. In ‘t kort: de Leuvense Mis? Altijd een belevenis!

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Verjèt nit, ge moet ètup leize, ge moet eu oëge uere klappe vei ‘t geu te verston!
Leivese Mis in Sinte-Pieëterskerk up den twiede mêt um tien iere

1. Leivenieërs, Gruet-Leivenieërs en minse van nog ewa vèdder.

2. Zondag den twiede mêt zal ons geliefde Sinte-Pieëterskerk um tien iere wei vol zitte en da vei de 7ste Missa Lovaniensis of Leivese Mis.

3. Da zen nid allieën ouvertoeëgde geluevege die doo eine koume, moo uek simpatizante, niefkoumers “van uere zê”, en serteu al doë die de Leivese tool geneige zen.

4. Iederieën es ’t akkoud, zue’n mis da’s iet spesjool, dad ieë zen oëge sjarm.

5. Een Leivese Mis ouverstoëgt een “gewuen eukaristieviering” en es tegeloëkertoëd drèmpelverlieëgend.

6. En de dieëlneimers en meidewêrkers: zuewel selebrant dieëken De Gendt as de lektoore en zeikes et kuer DE JOORZANGERS, ze zen allemoo ieëven entoeziast.

7. Da geviel stroilt af up al d’ onweizege en zergt vei ne “gemeudeloëke” en ottentieke sfieër die ongetwoëfeld uek d’appresjoose van et Vatikoon zaa wegdrooge, moeste z’er van up d’uegte zoën.

8. Alei, ni te misse, in een kerk mei een ongenoom wêrmte!

9. En ternoo wed er, gelak as van gewènte, dei ‘t stadsbestier een resepse goffreid in ‘t stadoeës. Alleman es doo welkum!

10. Bref: de Leivese Mis? Altoëd een belieëvenis!

Hugo Geeraerts (De Gerre) & André Van de Putte (Avé)

Bookmark and Share