Posts getagd met ‘meldpunt discriminatie’

Meldpunt discriminatie stelt jaarverslag en straatactie voor

In 2013 ontving het Leuvense meldpunt discriminatie 91 meldingen. Daarvan werden er 84 omgezet in een dossier. Die cijfers zijn gelijkaardig aan die van 2012. Net als dat jaar springt opnieuw de discriminatie van mensen met een vervangingsinkomen of leefloon op de huisvestingsmarkt in het oog.

‘Discriminatie kan iedereen overkomen, zowel in de rol van dader als die van slachtoffer’, zegt schepen Denise Vandevoort. ‘In de plaats van mensen of groepen te stigmatiseren, willen we daarom inzicht krijgen in de fenomenen die racisme of discriminatie doen ontstaan en daarop inspelen met structurele acties.’

Een van die structurele acties is het lidmaatschap van het meldpunt discriminatie van de werkgroep Wonen in Leuven. Zowel de woonsector (eigenaars, makelaars, architecten, bouwpromotoren …), de beleidssector, de sociale sector als de individuele huurder dragen verantwoordelijkheid voor de huidige situatie op de Leuvense huurmarkt, waarin bepaalde groepen geen geschikte huisvesting meer vinden. In plaats van de verantwoordelijkheid aan één betrokkene toe te wijzen, bekijkt de werkgroep Wonen in Leuven wie welke rol kan of moet opnemen.

Nieuw: het interfederale Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme
Op 15 maart 2014 worden de lokale meldpunten discriminatie onderdeel van het nieuwe interfederale Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. Voorlopig wijzigt die nieuwe situatie niets aan de opdracht en de personeelsbezetting van de meldpunten. In de loop van 2014 wordt een nieuwe structuur uitgetekend voor het gehele interfederale centrum.

Straatactie op Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie
21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Die dag willen het meldpunt discriminatie en de Leuvense integratiedienst de conclusie uit het jaarverslag – dat discriminatie iedereen kan overkomen – met een ‘discriminerende’ straatactie kracht bijzetten: wie tot de juiste groep behoort, krijgt lekkers. Anderen hebben pech.

Met de actie willen het meldpunt discriminatie en de Leuvense integratiedienst ook de herkenbaarheid van discriminatie verhogen, net als de meldingsbereidheid bij zowel het middenveld als de burger. Dat willen ze bereiken op drie manieren:

  • met een reeks korte animatiefilms die getoond worden tijdens de vrijdagmarkt;
  • door tijdens de vrijdagmarkt concrete voorbeelden van discriminatie uit te hangen en voorbijgangers bij de discussie te betrekken;
  • door doelbewust zelf te discrimineren. Door mensen te laten ervaren hoe het voelt om slachtoffer van discriminatie te zijn, hopen ze dat de boodschap langer blijft hangen.
Bookmark and Share

Jaarverslag Meldpunt Discriminatie 2011

Het Leuvense Meldpunt Discriminatie heeft haar derde volledige werkingsjaar achter de rug. Het aantal dossiers steeg in 2011 met 70 % ten opzichte van 2010.

Bijna 60% van de meldingen gebeurde via e-mail. 17% van de melders nam telefonisch contact op. In 21% van de gevallen kwam de melder zijn verhaal persoonlijk doen.

Net als in 2010 spannen de raciale dossiers de kroon. Tegelijk is er een significante toename van het aantal meldingen op basis van vermogen. Het gaat dan vooral om de uitsluiting van kandidaat-huurders met een beperkt inkomen van de private huurmarkt.

In een kleine helft van de dossiers (46%) oordeelt het Meldpunt dat er inderdaad sprake is van discriminatie of van een sterk vermoeden van discriminatie. Voor 29% van de dossiers heeft het Meldpunt onvoldoende elementen om een oordeel te vormen. 12% van de dossiers worden geklasseerd als ‘geen discriminatie’.

Preventieve werking
De preventieve werking richtte zich in 2011 hoofdzakelijk op de aanpak van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Mensen met een leefloon of uitkering vinden niet of nauwelijks nog een huurwoning in Leuven. De problematiek is gekend. Toch blijkt het moeilijk om tot duurzame oplossingen te komen.

Begin 2011 werd van start gegaan met enkele initiatieven om de positie van ‘intermediairen op de huurmarkt’ (= hulpverleners die hun cliënten helpen in een zoektocht naar een geschikte huurwoning) te versterken. Het Meldpunt beperkt zich echter niet tot het sensibiliseren en versterken van de welzijnssector. Ook andere partijen, zoals eigenaars en vastgoedmakelaars, worden betrokken.

Algemeen
Sinds 2011 heeft elke Vlaamse centrumstad een Meldpunt Discriminatie. In januari 2012 verscheen een kritisch artikel in de Vlaamse pers over de zinvolheid van de 13 Meldpunten Discriminatie in Vlaanderen. Het beperkte aantal meldingen en dossiers in 2010 (841 meldingen en 596 dossiers) deed de vraag rijzen of discriminatie en racisme een groot maatschappelijk probleem vormen. De beperkte bekendheid van de Meldpunten in beschouwing genomen, is het aantal echter niet onaanzienlijk. 2011 kende bovendien een significante stijging van het aantal dossiers.

Meer informatie
Jaarverslag Meldpunt Discriminatie 2011

Bookmark and Share