Posts getagd met ‘protest’

Wijkcomité Goede Vaart Leuven verzet zich tegen plannen Engels Plein

Buurtbewoners aan de vaartkom verzetten zich tegen de plannen voor een nieuwe studentenresidentie in hun buurt en vragen inspraak om een leefbare mix van studenten en permanente bewoners te garanderen.

Bewoners, eigenaars en naaste buren van de residenties Waterside en Hungaria aan de Leuvense Vaartkom hebben massaal bezwaar aangetekend bij de stad tegen de realisatie van een gebouw met 603 woongelegenheden voor studenten op het Engels Plein. De buurtbewoners menen dat komst van meer dan duizend studenten op deze
plaats buiten alle proportie is en een hypotheek legt op de leefbaarheid van de buurt. De 182 mede-ondertekenaars van het bezwaarschrift zijn niet gekant tegen de komst van studenten, maar wel tegen het hoge aantal. Ze willen een gezonde mix tussen tijdelijk en permanent wonen. Ze vragen bovendien inspraak om de leefkwaliteit van hun buurt te vrijwaren op vlak van mobiliteit, geluidsoverlast en afvalproblematiek, en dringen aan op een doeltreffend beheer van de studentenhuisvesting via de KU Leuven.

De buurtbewoners halen als argument aan dat er in het oorspronkelijk ontwikkelingsplan voor de zone Vaartkom/Engels Plein en de vele publicaties in onder
meer het stadsvernieuwingsmagazine “Mozaïek”, nergens sprake is dat het Engels Plein of aan Vaartkom Noord de bestemming “studentenhuisvesting“ zouden krijgen. De nieuwe identiteit voor het Engels Plein wordt wel steevast gekoppeld aan parkeermogelijkheden, grootschalige detailhandel, recreatie en groene ruimte. Het wordt eveneens omschreven als een aantrekkelijke ruimte voor sport, spel en evenementen.

In de nieuw ingediende bouwaanvraag is sprake van 603 wooneenheden voor studenten. De buurtbewoners menen dat door die hoge concentratie de site verandert in een studentencampus in plaats van in een gemengde, geïntegreerde woonomgeving. Het evenwicht tussen tijdelijk en permanent wonen raakt hierdoor helemaal zoek.

De buurtbewoners beweren dat in Leuven de concentratie aan studentenkoten nergens zo groot is. Zij pleiten voor de huisvesting van maximaal 150 studentenkoten op het Engelsplein. Een toegeving, volgens de bewoners, aangezien er nooit eerder sprake was van studentenhuisvesting op deze plaats. Bovendien wonen er nu reeds een kleine 100 studenten in de gebouwen van Hungaria en Waterside, zonder enig probleem. Het bewijs dat een gezonde en evenwichtige sociale mix werkt.

Bookmark and Share

Protest tegen sloop villa

De bewoners van de Leuvense Vesten, de Matadiwijk en de ouders en ouderraad van de school SKLO voeren actie tegen de sloop van een villa, gelegen op de hoek van de Erasme Ruelensvest met de Leo Dartelaan. Deze villa is gebouwd op het einde van de 19de eeuw volgens de neogotische bouwkunst met invloeden van de Engelse landelijke architectuur. De villa is opgekocht door een bouwfirma, studentenhuisvesting GLOBISS, die het gebouw wil slopen en er een appartementsgebouw neerzetten. De omwonenden hebben een petitie opgesteld en bezwaarschriften ingediend bij de stad Leuven.

De stad Leuven heeft al 2 keer de plannen van de bouwfirma geweigerd maar nu is de bouwfirma in beroep gegaan bij de Provincie Vlaams-Brabant. Het is goed mogelijk dat de provincie de plannen wel goedkeurt en dan is de sloop vrijwel onvermijdelijk omdat volgens de huidige wetgeving de bouwvergunningen en sloopvergunningen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Als de provincie de bouwvergunning en sloopvergunning toch goedkeurt, dan kan men nog een spoedprocedure aanspannen tegen de bouwvergunning maar de sloopvergunning blijft geldig. In zo’n situatie voeren de meeste bouwfirma’s zo snel mogelijk de sloop uit.

Ondertussen heeft de schepen van Ruimtelijke Ordening van Leuven op 7 maart een brief geschreven naar Geert Bourgeois, vlaams minister van o.a. bestuurszaken en binnenlands bestuur, om het pand te klasseren waardoor de sloop minstens met een jaar uitgesteld wordt. Het verwerken van een dergelijke aanvraag duurt echter 1 a 2 maanden, terwijl de Provincie Vlaams-Brabant al een beslissing gaat nemen midden april. Een eventuele klassering van de villa zou dus te laat komen. De stad Leuven heeft al aangedrongen bij de vlaamse administratie voor een snelle behandeling van dit dossier.

Een samenvatting van de klachten van de buurtbewoners (meer uitleg op de facebook groep tegen de afbraak van de villa):

  • De wijk heeft een zeker karakter en het hoekhuis is duidelijk niet de enige historische villa in de wijk. Het appartementsgebouw zou volledig misstaan in deze wijk. Heemkundigen en Leuvense historici spreken van een karaktermoord.
  • Het appartementsgebouw zou een stuk hoger worden dan de omliggende gebouwen waardoor de buren mogelijk minder licht en privacy zullen hebben.
  • De uitgang van de ondergrondse parking komt recht tegenover de schoolpoort. Op die plaats is het nu al elke dag verkeersellende door de drukte van het verkeer.
  • De flats zijn niet bedoeld als gezinswoningen terwijl de wijk vrij veel jonge gezinnen bevat.

Een foto van de villa:
IMG_4146

Meer informatie:

Bookmark and Share

Lentedrink buurtbewoners Janseniushof

Op zondag 14 maart om 10u30 organiseerde een comité van buurtbewoners van de Janseniussite (Minderbroedersstraat, Kapucijnenvoer, Janseniusstraat) een lentedrink in de sportzaal van school “De Grasmus” om te praten over het geplande bouwproject “Janseniushof” en de toekomst van de Leuvense binnenstad. De buurtbewoners zijn verbolgen over het verloop van dit project. Zij menen dat de stad Leuven zich te veel laat leiden door de plannen van de betrokken projectontwikkelaars (Resiterra NV) en de huidige bewoners niet voldoende gehoord werden.

De buurtbewoners klagen de grootschalige verhoging van de wooncapaciteit en de drastische vermindering van de hoeveelheid groen aan, die volgens hen een vermindering van de levenskwaliteit in de buurt met zich zullen meebrengen. Zij vrezen voor de negatieve weerslag van de verhoging van de woondichtheid op de drukte, verkeersveiligheid en mobiliteit. Vooral de (al dan niet) geplande toren blijkt een doorn in het oog te zijn. De bewoners menen dat de commerciële belangen voorgaan op woonkwaliteit en respect voor de huidige bewoners. Lees de volledige argumentatie van het buurtcominté in het persbericht.

De Leven in Leuven-redactie ging een kijkje nemen op de lentedrink en trok vervolgens naar de bouwsite om enkele foto’s te nemen.

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share