Posts getagd met ‘samenaankoop’

Samenaankoop toestel geluidsmeting

Voor de implementatie van de nieuwe geluidsnormen voor muziek werd in juni vorig jaar het gecoördineerd politiereglement van Leuven aangepast. Jullie herinneren je ongetwijfeld nog dat dit met de nodige commotie gepaard ging. Sindsdien is de stad gestart met de verdere uitwerking en dit in samenwerking met de horeca via een formeel overleg. Recent werd in dit horecaoverleg een beslissing genomen omtrent het geluidmeetsysteem.

Het uitgangspunt van dit horecaoverleg is dat het tegengaan van geluidsoverlast en het vermijden van gehoorschade door elektronisch versterkte muziek een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle betrokken actoren, en een onderdeel van een ruimer beleid inzake bestrijding van geluidsoverlast (naast elektronisch versterkte muziek, ook geluidsoverlast op straat, bij kotfuiven, …) in de stad Leuven.

Een 80-tal horecazaken zal een aangeduid meetsysteem dienen te installeren dat de geluidswaarden zowel meet, registreert als toelaat om de meetdata continu door te sturen om ze van op afstand centraal te kunnen monitoren.

Het lastenboek voor de openbare aanbesteding van dit toestel werd opgesteld rekening houdend met de wettelijke vereisten en met de input van de horeca en verschillende deskundigen. Na goedkeuring hiervan op de gemeenteraad kan de aanbestedingsprocedure starten.

Tussen de horeca en de stad werd een kostenverdeling afgesproken die werd vastgelegd in het lastenboek.

Indien alles vlot verloopt, is er voor de zomer duidelijkheid over de kostprijs van het meetsysteem. Er volgt dan een uitgebreide informatieronde voor alle betrokken horecazaken.

Bookmark and Share

Samenaankoop isolatie, zonneboilers en -panelen

Energiebesparing en reductie van de uitstoot van broeikasgassen zijn twee speerpunten van het milieubeleid van de stad Leuven. Dat dit thema erg veel inwoners interesseert, bleek het voorbije weekend: de energiebeurs was een schot in de roos.

Om de inwoners te ondersteunen in hun inspanningen om hun woning energiezuinig te maken, organiseert de stad een samenaankoop van isolatiemateriaal, zonneboilers en zonnepanelen.

Waarom ‘samen aankopen’?

Het voordeel van een samenaankoop is tweeledig: er is een prijsvoordeel ten opzichte van een individuele aankoop. Maar nog belangrijker is de omkadering: dankzij de beoordeling van de offertes en technische fiches door een werkgroep van inwoners en deskundigen, wordt het kaf van het koren gescheiden.

Verloop van de actie

Bij de samenaankoop plaatst een groep inwoners een gezamenlijke bestelling. De stad zorgt voor de coördinatie, ondersteuning en begeleiding door deskundigen. Om deze bestelling te kunnen plaatsen, wordt voor elk van de producten een werkgroep gevormd waarin experts en inwoners samen kiezen welke installatie gekocht en geplaatst wordt. De werkgroepen bepalen in detail waaraan de installatie moet voldoen op vlak van techniek, garantie, leveringsvoorwaarden … De wensen worden in een bestek gegoten dat wordt toegezonden aan de leveranciers. De werkgroep beoordeelt de offertes, maakt een keuze en stelt die keuze voor aan alle kandidaat-kopers die vanaf dan een bestelling kunnen plaatsen.

De samenaankoopactie werd dit weekend tijdens de energiebeurs aangekondigd en start volgende week met twee infoavonden. Tijdens die infoavonden wordt het project voorgesteld, krijgen inwoners een duidelijke omschrijving van wat van hen verwacht wordt en wordt een werkgroep van deskundigen en inwoners samengesteld.

Isolatiemateriaal

Op maandag 16 februari 2009 vindt in auditorium Tweebronnen om 20.00 uur de startvergadering plaats van de samenaankoop van isolatiemateriaal. Er wordt een werkgroep samengesteld die bepaalt welke soort isolatie en welk isolatiemateriaal aangekocht wordt, het merk, de ondersteuning,…

Zonne-energie

Op dinsdag 17 februari 2009 vindt in audiorium Tweebronnen om 20.00 uur de startvergadering van de samenaankoop van zonnepanelen en zonneboilers plaats. Na een inleiding over dit project wordt de werkgroep samengesteld die dit project zal begeleiden. Deze werkgroep bestaat uit
geïnteresseerde en/of deskundige inwoners, aangevuld met professionelen en vertegenwoordigers van de milieudienst. Deze werkgroep speelt een
cruciale rol in het project en maakt het bestek op, beoordeelt de ingeschreven leveranciers .

Bookmark and Share