Posts getagd met ‘veiligheid’

Maatregelen voor een veiliger busstation in Leuven

De bestaande perrons slipvrij, ruimer en toegankelijker maken, de bussen herverdelen en het bouwen van 6 bijkomende perrons zijn de maatregelen die De Lijn Vlaams-Brabant neemt om het busstation van Leuven veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker. Het grootste deel van de aanpassingen zal al in 2015 gebeuren. Herinrichting Diestsepoort is voorzien voor midden 2016.

Waarom deze investeringen?
“Tijdens de spits passeren duizenden reizigers aan het busstation en dit aantal zal in de toekomst enkel nog toenemen. Om ervoor te zorgen dat chauffeurs en reizigers met een gerust hart kunnen vertoeven aan de belangrijkste bushalte van Leuven, startten we in het voorjaar een uitgebreide studie. Verschillende mogelijkheden werden onderzocht om de situatie te optimaliseren. Immers, elk ongeval is er één te veel. Verkeersveiligheid is voor ons als openbaar vervoerbedrijf een topprioriteit. We namen al heel wat maatregelen en dit voorjaar nog werd duidelijke signalisatie aangebracht en startten we een sensibiliseringscampagne. Nu gaan we nog een stap verder” zegt Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant.

Aanpassing rijrichting bussen
Studiebureau Mint onderzocht of het aanpassen van de rijrichting van de bussen de verkeersveiligheid in en rond het busstation verbetert. In totaal werden 4 scenario’s gesimuleerd en vergeleken met de toestand van vandaag. Algemene conclusie is dat de problemen eerder verplaatst worden dan wel dat er echte oplossingen aangereikt worden. Als de buscirculatie wordt aangepast, vermindert het aantal perrons. Minder perrons hebben dan weer grote verliestijden tot gevolg waardoor de bussen zich tijdens de spits zullen vast rijden in de omliggende straten. Bovendien zal ook het aantal conflicten er toenemen. Een betere oplossing is de herschikking van de vertrek- en aankomsthaltes van de buslijnen. Hierdoor worden de voertuigen beter verdeeld over het aantal perrons. Grote voordelen zijn een betere doorstroming, minder reizigers per perron en meer eenduidigheid.

Optimaliseren van de bestaande perrons
Momenteel telt het busstation 12 perrons die naast elkaar gelegen zijn + 1 halte aan de Diestsepoort. Door infoborden en schermen weg te nemen, wordt bijkomende ruimte en een beter overzicht voor de chauffeur gecreëerd. Het plaatsen van een afscheiding op perron 1 kan dan weer voorkomen dat mensen plots oversteken zonder eerst goed te kijken. Ten slotte worden alle perrons veiliger en toegankelijk gemaakt door het verhogen van de boordstenen en het gebruik van antisliptegels.

6 bijkomende perrons
Naast perron 12 kunnen bussen momenteel kort stationeren. Deze plaats zal worden heringericht en uitgebouwd worden tot volwaardige, toegankelijke halte die – vooral tijdens de spits – een deel van de reizigers kan wegnemen van de bestaande perrons.

Louis Tobback, burgemeester van Leuven:
“De Lijn en de stad Leuven zitten op dezelfde golflengte voor wat betreft de uitbouw van de Diestsepoort. Deze straat zal zo aangepast worden dat er ruimte komt voor 5 nieuwe bushaltes. Deze plannen kunnen in 2016 gerealiseerd zijn. Natuurlijk zal bij de verdere uitwerking voldoende rekening gehouden worden met voetgangers en fietsers. Ook de toegangen tot de parkings blijven verzekerd. Stad Leuven is bereid om een deel van de kosten op zich te nemen en zo mee te investeren in een veiliger busstation”

Timing, kostprijs en communicatie
De timing voor het invoeren van alle maatregelen is afhankelijk van de te volgen procedures inzake aanbesteding, bouwaanvraag en vergunningen. Wat snel kan, zal begin 2015 worden uitgevoerd. De heraanleg van de 12 bestaande perrons evenals de uitbouw van een extra 14de perron is voorzien voor de zomer van 2015 en vergt een investeringskost van 200.000 euro. De werken aan de Diestsepoort zijn in 2016 afgerond. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 650.000 euro en zal gedragen worden door De Lijn en de stad Leuven. Ook de reizigers en chauffeurs zullen van al deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

Bookmark and Share

Fietshappening op zaterdag 30 mei

Is “verkeersveiligheid” in het algemeen en “veilig fietsverkeer” in het bijzonder een continue zorg voor jou en je vereniging, je schoolgemeenschap en wijk/dorpscomité? Zijn jij en jeburen ook van mening dat indien veiligheid gegarandeerd is, de fiets een gezond, goedkoop, milieuvriendelijk, vlot en aangenaam alternatief is voor verplaatsingen met de wagen?

Om al deze en zoveel meer redenen (bv. aantal recente tragische ongevallen) organiseert 3012WD (het buurtcomite van Wilsele-Dorp) een “grote fietshappening op 30 mei 2009″.

Tijdens de happening zal via verschillende trajecten van alle kanten rond Leuven naar het Martelarenplein gefietst worden. Aan het station zal de officiële overhandiging gebeuren van het “Groot Leuvens Fietsmanifest” en de Fietsknelpuntenkaart aan de gemeentelijke (Leuven en omliggende gemeenten), provinciale & Vlaamse overheden plaatsvinden. Daarna zullen de actievoerders in volledige groep door de stad fietsen naar het Wereldfeest op de Bruul, waar extra fietsenstallingen zullen gevraagd worden.

Bookmark and Share

Hoog veiligheidsgevoel en tevredenheid over politiewerking

Meer dan 16.000 studenten en Leuvenaars vulden vragenlijst in
Waar liggen Leuvenaars en studenten van wakker? Hoe denken zij over de politiewerking? Een grootschalige bevraging uitgevoerd begin 2008 geeft terzake duidelijkheid. Het zonale veiligheidsplan 2009 – 2012 (de prioriteiten waarrond de politie werkt) wordt mee bepaald door de antwoorden van meer dan 16.000 Leuvenaars en studenten die aan de enquête deelnamen. Voor de bevraging werden 6.750 Leuvenaars aangeschreven en kregen 31.469 studenten een vragenlijst in de mailbox. Meer dan 40 % vulde de vragenlijst in.

Hoog veiligheidsgevoel

Zowel Leuvenaars als studenten voelen zich in Leuven in hoge mate veilig. Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt in zijn of haar buurt antwoordde iets meer dan 82 % van de Leuvenaars dat dit zelden of nooit het geval is.

Drie vierde van de studenten voelt zich eveneens zelden of nooit onveilig in Leuven. Hoe langer men in Leuven studeert, hoe veiliger men zich voelt. Uit een eerdere bevraging van de universiteit bij de buitenlandse studenten, bleek dat dit veiligheidsgevoel voor hen één van de hoofdredenen was om in Leuven te komen studeren.

Waar liggen Leuvenaars en studenten wakker van?
Waar ergeren Leuvenaars zich aan?

Wat verkeer betreft blijken fietsers (en bromfietsers) die zonder licht rijden het meeste ergernis op te wekken. Twee derde van de correspondenten ergert zich hier aan. Automobilisten die te snel rijden, werken ook ruim de helft van de bevraagden op de zenuwen.

Bij de algemene buurtproblemen wekt vandalisme het meeste ergernis op gevolgd door fietsdiefstallen en door rommel en rondslingerend afval op straat. In het centrum stoort men zich meer aan vandalenstreken dan in de buitengemeenten. In de buitengemeenten blijkt men dan weer meer wakker te liggen van inbraken dan in het centrum.

Bij studenten liggen de accenten enigszins anders.

Inzake verkeer blijken studenten in hoge mate problemen te hebben met bussen en in iets minder mate auto’s die rakelings langs fietsers scheren. Fietsers die zonder licht rijden, blijkt hun veel minder zorgen te baren.

Wat de algemene buurtproblemen betreft ,blijkt dan toch dat ook studenten zich het meest ergeren aan fietsdiefstallen en vandalisme.

Waar moet de politie mee bezig zijn?
De burger kreeg ook de kans om zelf aan te duiden waar de politie meer tijd moet aan besteden. Vandalisme moet volgens de Leuvenaars duidelijk meer aandacht krijgen. Maar vooral verkeersitems scoren hoog : er wordt meer aandacht gevraagd voor onaangepaste snelheid, onaangepast rijgedrag van fietsers en bromfietsers en onaangepast gedrag van autobestuurders.

Studenten vragen meer aandacht voor fietsdiefstallen en het onaangepast rijgedrag van automobilisten. Onaangepast rijgedrag van fietsers hoeft wat de studenten betreft zeker geen prioriteit te zijn voor de politie.

Communicatie gevraagd
De Leuvenaar is goed op de hoogte van de diensten die de Leuvense politie aanbiedt, o.m. fietsgraveren, vakantietoezicht,.. De Leuvenaar heeft wel behoefte aan informatie over de algemene politiewerking. Afhankelijk van de leeftijd van de correspondent blijkt de manier waarop men wil geïnformeerd worden duidelijk te verschillen. Jongeren hechten meer belang aan een degelijke website, terwijl ouderen zich liever informeren via regionale televisie en kranten. Studenten vernemen het liefst van de eigen studentenpers of via de website van de politie waarmee de politie bezig is.

Hoge tevredenheid over de politiewerking
De politie krijgt over het algemeen een goede score voor haar werking van de Leuvense bevolking, namelijk 7,31 op 10. Slechts een fractie van de correspondenten, namelijk 3,4%, is (zeer) ontevreden over de politie. Men toont zich vooral tevreden over houding, gedrag en beleefdheid.

Ook studenten tonen zich vrij tevreden over de werking van de Leuvense politie. Zij geven de politie een score van 6,52 op 10. De studenten zijn wel minder tevreden over de beleefdheid van de Leuvense agenten dan de vaste bewoners van Leuven. Minst tevreden zijn de studenten over de aanpak door de politie van overtredingen door fietsers.

Bron: www.politieleuven.be

Bookmark and Share

Tips om vuurwerk veilig af te steken

Op de site van de stad Leuven vind je nuttige tips over vuurwerk. Om het nieuwe jaar 2008 veilig en zonder ongelukken in te zetten.

Bookmark and Share